Teksti suurus:

Elutähtsa telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2021, 17

Elutähtsa telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 19.02.2021 nr 8
RT I, 26.02.2021, 11
jõustumine 01.03.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2021RT I, 26.02.2021, 1101.03.2021, osaliselt 01.01.2022 ja 01.01.2024

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.  Elutähtsa teenuse kirjeldus

  (1) Telefoniteenus käesoleva määruse tähenduses on sideteenus, mis võimaldab riigisiseste kõnede tegemist ja vastuvõtmist Eesti numeratsiooniplaani kuuluva numbri abil.

  (2) Mobiiltelefoniteenus käesoleva määruse tähenduses on sideteenus, mis võimaldab kindlaks määramata asukohas riigisiseste kõnede tegemist ja vastuvõtmist ning lühisõnumi (SMS – Short Message Service) edastamist ja vastuvõtmist.

  (3) Andmesideteenus käesoleva määruse tähenduses on sideteenus, mis võimaldab andmete edastamist pakettkommutatsiooni abil sellise andmeedastuskiirusega, mis on kokkulepitud sideettevõtja ja lõppkasutaja vahelises liitumislepingus.

  (4) Kui ühe sideettevõtja osutatavat telefoniteenust, mobiiltelefoniteenust või andmesideteenust tarbib vähemalt 10 000 lõppkasutajat, on tegemist elutähtsa teenusega (edaspidi sideteenus).

  (5) Sideteenuse lõppkasutajate arvu hindamisel lähtutakse sideettevõtja osutatava sideteenuse tavapärasest lõppkasutajate arvust.

§ 2.  Sideteenuse taseme ja valmisoleku nõuded

  Sideettevõtja, kes osutab sideteenust kui elutähtsat teenust (edaspidi sideettevõtja), peab planeerima, projekteerima, ehitama, hooldama ja kasutama teenuse osutamiseks vajalikku sidevõrku nii, et sideteenus oleks sidevõrku ja sideteenust häiriva teguri esinemisel minimaalselt häiritud.

§ 3.  Sideteenuse katkestuse lubatud aeg

  (1) Sideteenuse katkestuse korral, välja arvatud elektrienergiaga varustamise teenuse katkestuse korral, tagab sideettevõtja selle taastamise oma sidevõrgu piires:
  1) kaheksa tunni jooksul, kui samast rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud üle 200 000 lõppkasutaja;
  2) 16 tunni jooksul, kui samast rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud 30 001 kuni 200 000 lõppkasutajat;
  3) 24 tunni jooksul, kui samast rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud 1000 kuni 30 000 lõppkasutajat;
  4) ühe tööpäeva jooksul, kui samast rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud alla 1000 lõppkasutaja ja tegemist ei ole üksikute geograafiliselt hajusalt paiknevate lõppkasutajate sideteenuse katkestusega.

  (2) Kui sideettevõtja ja lõppkasutaja on lepingus kokku leppinud lõikes 1 sätestatust kiirema sideteenuse taastamise tähtaja, lähtutakse sideteenuse taastamisel lepingus sätestatud tähtajast.

  (3) Kui sideteenuse katkestuse kõrvaldamist takistab vääramatu jõud võlaõigusseaduse tähenduses, hakatakse lõikes 1 sätestatud tähtaega arvestama katkestuse piirkonnas alates vääramatu jõu vahetu mõju lõppemisest.

  (4) Sideettevõtja teavitab viivitamata lõikes 3 sätestatud olukorrast ja selle lõppemisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.
[RT I, 26.02.2021, 11 - paragrahv 3 jõust. 01.01.2022]

§ 4.  Sideteenuse taastamise korraldus

  Sideteenuse katkestuse korral lähtub sideettevõtja elutähtsa teenuse taastamisel hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse plaanis esitatud riskianalüüsist ja plaanist.

§ 5.  Sideteenuse katkestuse ennetuse nõuded

  (1) Sideettevõtja kirjeldab elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsis sideteenusele kaasnevaid ohtusid vähemalt teiste elutähtsate teenuste häirete ja katkestuste ning hädaolukorra seaduse § 15 lõike 3 alusel kehtestatud hädaolukordade korral ning arvestab nendega toimepidevuse plaani koostamisel.

  (2) Sideteenuse toimepidevuse tagamiseks elektrienergiaga varustamise teenuse katkestuse korral tagab sideettevõtja autonoomse elektritoite oma sidevõrgu piires:
  1) vähemalt 24 tunniks sidevõrgu osale, mille toimepidevusest sõltub sideteenuse kättesaadavus enam kui 200 000 lõppkasutajale;
[RT I, 26.02.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  2) vähemalt 16 tunniks sidevõrgu osale, mille toimepidevusest sõltub sideteenuse kättesaadavus 30 001 kuni 200 000 lõppkasutajale;
[RT I, 26.02.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  3) vähemalt kuueks tunniks sidevõrgu osale, mille toimepidevusest sõltub telefoniteenuse või andmesideteenuse, välja arvatud mobiilse andmesideteenuse, kättesaadavus 200 kuni 30 000 lõppkasutajale;
[RT I, 26.02.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  4) vähemalt kuueks tunniks sidevõrgu osale, mille toimepidevusest sõltub mobiiltelefoniteenuse kättesaadavus 100 kuni 30 000 lõppkasutajale avatud keskkonnas väljaspool asustusüksusena käsitletavat linna;
[RT I, 26.02.2021, 11 - jõust. 01.01.2024]
  5) vähemalt kolmeks tunniks sidevõrgu osale, mille toimepidevusest sõltub mobiiltelefoniteenuse kättesaadavus 100 kuni 30 000 lõppkasutajale avatud keskkonnas asustusüksusena käsitletavas linnas.
[RT I, 26.02.2021, 11 - jõust. 01.01.2024]

  (3) Kui autonoomse elektritoite tagamist takistab vääramatu jõud võlaõigusseaduse tähenduses, hakatakse lõikes 2 sätestatud aega arvestama katkestuse piirkonnas alates vääramatu jõu vahetu mõju lõppemisest.
[RT I, 26.02.2021, 11 - lõige 3 jõust. 01.01.2022]

  (4) Sideettevõtja teavitab viivitamata lõikes 3 sätestatud olukorrast ja selle lõppemisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.
[RT I, 26.02.2021, 11 - lõige 4 jõust. 01.01.2022]

§ 6.  Sideteenuse ulatuslik või raskete tagajärgedega katkestus ja sellest teavitamine

  (1) Sideteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga on tegemist juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  1) sideettevõtja ei suuda taastada teenust § 3 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud aja jooksul;
[RT I, 26.02.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  2) sideteenuse katkestus põhjustab teise elutähtsa teenuse katkestusest tuleneva hädaolukorra.

  (2) Sideettevõtja teavitab viivitamata tekkinud sideteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest või selle ohust ning katkestuse või selle ohu lõppemisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.
[RT I, 26.02.2021, 11 - lõige 2 jõust. 01.01.2022]

  (3) Lõikes 2 nimetatud teavitus sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) sideteenuse ulatusliku või raskete tagajärgedega katkestuse või selle ohu algusaeg ja hinnanguline kestus;
  2) sideteenuse ulatusliku või raskete tagajärgedega katkestuse või selle ohu tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) sideteenuse taastamiseks või ulatusliku või raskete tagajärgedega katkestuse või selle ohu mõju vähendamiseks rakendatud ja rakendatavad meetmed;
  4) esialgne hinnang prognoositava mõju kohta sideteenuse lõppkasutajale;
  5) esialgne hinnang prognoositava mõju kohta teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.
[RT I, 26.02.2021, 11 - lõige 3 jõust. 01.01.2022]

  (4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab avalikkust hädaolukorrast või selle ohust hädaolukorra seaduse § 14 lõike 5 alusel kehtestatud korras.

§ 7.  Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.  Määruse jõustumine

  (1) Paragrahv 3, § 5 lõiked 2–4 ja § 6 lõike 1 punkt 1 ja lõiked 2 ning 3 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Paragrahv 7 jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json