Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.03.2013 otsus nr 244

Avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.03.2013

§ 1.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduses (RT I, 06.07.2012, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõikes 3, § 39 lõikes 6 ning § 40 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „palk” sõnaga „põhipalk” vastavas käändes;

2) paragrahvi 49 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui ametnik hukkub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud asjaoludel, kannab riik tema matuse korraldamise kulud, mis on kehtestatud riikliku matusetoetuse seaduse §-s 3.

(4) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hüvitist saama õigustatud isikute ning neile makstava hüvitise osakaalu määramise korra, käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikute määramise avalduse vormi ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud matuse korraldamise kulude kandmise ulatuse, tingimused ja korra.”;

3) paragrahvi 57 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat ametnikku, säilitatakse tema senine palk. Kui asendatava ametniku põhipalk on suurem, siis makstakse asendavale ametnikule suuremat põhipalka, võttes arvesse asendavale ametnikule antud asendatava ametniku ülesannete mahtu.”;

4) paragrahvi 106 lõiget 3 täiendatakse punktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„41) nende isikute andmeid, kellele asutus teeb väljamakseid, ulatuses, mis on vajalik asutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
42) nende isikute andmeid, kes täidavad seaduses sätestatud juhul asutuse ülesandeid;”;

5) paragrahvi 106 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) palga, töötasu, toetuste ja hüvitiste andmeid.”;

6) paragrahvi 110 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui isik sõlmib pärast teenistussuhte lõpetamist sama ametiasutusega soodustingimustega töölepingu, jätkub tema puhkuse arvestus ning kasutamata puhkusepäevi teenistussuhte lõpetamisel rahas ei hüvitata.”;

7) paragrahvi 110 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui pärast käesoleva seaduse jõustumist asub soodustingimustel töötav riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse töötaja, kelle töökoha ülesanded antakse üle riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse hallatavale asutusele, seetõttu tööle sellesse hallatavasse asutusse, säilivad tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustingimused.”;

8) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui pärast käesoleva seaduse jõustumist asub soodustingimustel töötav riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse ametnik, kelle ametikoha ülesanded antakse üle riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse hallatavale asutusele, seetõttu tööle sellesse hallatavasse asutusse, säilivad tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustingimused.

(5) Kuni 2013. aasta 31. märtsini kehtib lõikes 4 sätestatu ka ametniku kohta, kes ei ole soodustingimustel töötav ametnik käesoleva seaduse mõttes.”;

9) paragrahvist 169 jäetakse välja punkt 2;

10) paragrahvi 177 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 111 lõiget 5 rakendatakse tagasiulatuvalt 2013. aasta 1. jaanuarist.”

§ 2.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust täiendatakse §-ga 702 järgmises sõnastuses:

§ 702. Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 rakendamise erisus

Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud piirangut, mille kohaselt volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel, kohaldatakse alates 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast.”

§ 3.  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmine

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Töötasu on kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud kõrgeima palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ja kordaja 0,078 korrutis.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

§ 351. Töötajate ja tööandjate esindajatele makstava töötasu indekseerimise erisus

Töövaidluskomisjoni töös osalemise aja eest töötajate ja tööandjate esindajatele makstavale töötasule kohaldatakse indekseerimist alates 2015. aasta 1. aprillist.”

§ 4.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 5 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) on ametis Riigikogu liikmena, Euroopa Parlamendi liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, kohtunikuna, õiguskantslerina, riigikontrolörina, riikliku lepitajana, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu palgalise esimehena või palgalise aseesimehena, valla- või linnavalitsuse palgalise liikmena, sealhulgas vallavanema või linnapeana, osavalla- või linnaosavanemana;
32) peab sõltumatu isikuna avalik-õiguslikku ametit;”;

2) paragrahvi 6 lõike 5 punktis 6 asendatakse tekstiosa „1 ja 2” tekstiosaga „1–2”;

3) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) on Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa, kellele makstakse abikaasatasu välisteenistuse seaduse § 67 lõike 1 alusel, või pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasolev mittetöötav abikaasa, kellele makstakse abikaasatasu avaliku teenistuse seaduse § 46 lõike 1 alusel;”;

4) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Palgatoetust võib taotleda füüsiline isik, eraõiguslik juriidiline isik ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötu tähtajatu töölepinguga tööle võtmise korral.”;

5) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõnad „või teenistuja palgast” sõnaga „töötasust”;

6) paragrahvi 18 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „teenistussuhte peatumise või”;

7) paragrahvi 18 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tööandja tagastab palgatoetuse täies ulatuses, kui töösuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne ühe aasta möödumist töölepingu sõlmimisest, välja arvatud juhul, kui tööleping öeldi üles töölepingu seaduse § 88 lõikes 1 nimetatud põhjustel.”;

8) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tööandja tagastab Eesti Töötukassalt tööruumide ja -vahendite kohandamiseks saadud hüvitise summa täies ulatuses, kui asjakohane töö- või teenistussuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne kolme aasta möödumist töölepingu sõlmimisest või ametikohale nimetamisest, välja arvatud juhul, kui:
1) ametnik vabastati teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 94 lõike 1 alusel või töötaja tööleping öeldi üles töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjustel;
2) ametnik vabastati teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 92 lõike 1 või § 93 lõike 1 alusel või töötaja tööleping öeldi üles töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud põhjustel.”;

9) paragrahvi 26 lõiget 3 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) ametis olemine Riigikogu liikmena, Euroopa Parlamendi liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, kohtunikuna, õiguskantslerina, riigikontrolörina, riikliku lepitajana, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu palgalise esimehena või palgalise aseesimehena, valla- või linnavalitsuse palgalise liikmena, sealhulgas vallavanemana või linnapeana, osavalla- või linnaosavanemana;
12) avalik-õigusliku ameti pidamine sõltumatu isikuna;”;

10) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) aeg, mil Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolevale mittetöötavale abikaasale makstakse välisteenistuse seaduse § 67 lõikes 1 nimetatud abikaasatasu või pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasolevale abikaasale makstakse abikaasatasu avaliku teenistuse seaduse § 46 lõike 1 alusel.”;

11) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötule, kelle viimane teenistussuhe lõpetati avaliku teenistuse seaduse § 94 lõike 1 alusel või kelle viimane tööleping öeldi üles töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjusel, makstakse töötutoetust kuni 210 päeva.”

§ 5.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse tähenduses on kindlustatu töötaja, ametnik, võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik, riiklik lepitaja, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla- või linnaosavanem, pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasolev mittetöötav abikaasa ja Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa, kui nad on maksnud töötuskindlustusmakseid käesolevas seaduses sätestatud alustel ja korras.”;

2) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töötuskindlustusstaaž (edaspidi kindlustusstaaž) on periood, mil kindlustatu sai tasu töölepingu alusel töötamise, avalikus teenistuses olemise või võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamise eest või tasu riikliku lepitajana, valla- või linnavalitsuse liikmena, osavalla- või linnaosavanemana või avaliku teenistuse seaduse §-s 46 või välisteenistuse seaduse §-s 67 ettenähtud abikaasatasu, kui nendelt on käesolevas seaduses sätestatud korras kinni peetud töötuskindlustusmakse.”;

3) paragrahvi 42 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kindlustatu nõudmisel väljastama või edastama talle elektrooniliselt töö- või teenistussuhte või abikaasatasu maksmise lõpetamisel tõendi viimasel kolmel töötatud kalendrikuul makstud tasude liikide, suuruste ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude kaupa, tema viimase töö- või teenistussuhte lõppemise aluse ja aja, abikaasatasu maksmise lõppemise aja, tema töösuhte pikkuse selle tööandja juures, ametniku teenistusstaaži pikkuse ning rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsendaja puhkusel või lapsehoolduspuhkusel oldud aja kohta.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 522 järgmises sõnastuses:

§ 522. Erisus kindlustushüvitisest koondamise korral

(1) Kuni 2018. aasta 1. aprillini on lisaks käesoleva seaduse §-s 141 sätestatule õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral töötajal, kellega on sõlmitud avaliku teenistuse seaduse alusel soodustingimustega tööleping ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel ja soodustingimustega tööleping lõpeb enne 2018. aasta 1. aprilli ning kelle soodustingimustega töölepingute kestus ja teenistusstaaž kokku on vähemalt viis aastat.

(2) Kindlustushüvitise suuruse arvutamisel liidetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustingimustega töölepingute kestus ja isiku teenistusstaaž, mis omavahel ei kattu.”

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 6 jõustub 2013. aasta 27. märtsil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json