Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.03.2013 otsus nr 245

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.03.2013

§ 1.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 61. Ametnike ametikohale nimetamise ja töötajate töökohale võtmise erisus

(1) Politsei- ja Piirivalveameti ametniku ametikohale nimetamisel ja töötajaga töölepingu sõlmimisel kohaldatakse olenevalt teenistuskohast käesoleva seaduse § 40 punktides 1–7 ja 9 ning §-des 42 ja 43 sätestatut ka juhul, kui vastav teenistuskoht ei ole politseiametniku ametikoht, kuid teenistuskohal ülesannete täitmiseks on vajalik juurdepääs:
1) andmekogule, mille vastutav töötleja on Siseministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet;
2) avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktides 51 ja 52 sätestatud teabele või
3) Politsei- ja Piirivalveameti ametnike ja töötajate delikaatsetele isikuandmetele.”;

2) paragrahvi 746 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 746. Isikuandmete töötlemine välisriiki edastamiseks”;

3) paragrahvi 746 lõigetest 1 ja 2 ning § 747 lõikest 1 jäetakse välja sõna „otsekohalduva”;

4) paragrahvi 747 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„3) isikuga kaasas olevad isikud või sõidukis, laevas või lennukis reisivad isikud, kelle puhul on mõistlik eeldada nende seotust asjaomase isikuga;
4) isiku kasutatava sõiduki, laeva, lennuki või konteineri andmed;”;

5) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Siseministeerium asutab andmekogu, mis on Schengeni infosüsteemi riigisisene osa.”;

6) paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantakse andmed:
1) loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta;
2) välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on kehtestatud sissesõidukeeld;
3) isiku kohta, kes on kadunud või keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika;
4) isiku kohta, kes on tagaotsitav tunnistaja, süüdistatav või süüdimõistetu;
5) isiku, sõiduki, laeva, lennuki või konteineri kohta varjatud või erikontrolli teostamiseks;
6) arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks.”;

7) paragrahvi 39 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 70 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Politseiametniku astmepalk on ametikoha palgaastmele vastav käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud või selle alusel diferentseeritud palgamäär.”;

9) paragrahvi 70 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Siseminister kehtestab määrusega politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suuruse ning politseiametnikele lisatasude maksmise alused ja ulatuse.”;

10) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Siseminister kehtestab politseiametnike palgajuhendi, milles nähakse ette palga maksmise ja määramise kord, sealhulgas ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise, ületunnitöö ning valveaja eest makstava tasu arvestamise kord.”;

11) paragrahvi 81 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 1191 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahv 1195 tunnistatakse kehtetuks;

14) seadust täiendatakse §-ga 11910 järgmises sõnastuses:

§ 11910. Politseiteenistuse staaži eest antava lisapuhkuse aegumine ja hüvitamine

Enne 2013. aasta 1. aprilli täitunud politseiteenistuse staaži aasta eest saadaolevad kasutamata lisapuhkusepäevad aeguvad nelja aasta jooksul 2013. aasta 1. aprillist arvates. Aegumine peatub ajaks, kui politseiametnik kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsendaja puhkust või lapsehoolduspuhkust, samuti kui politseiametnik on ajateenistuses või asendusteenistuses. Kasutamata ja aegumata lisapuhkusepäevad hüvitatakse teenistusest lahkumisel rahas.”

§ 2.  Päästeteenistuse seaduse muutmine

Päästeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 teises lauses asendatakse tekstiosa „§-d 11 ja 12” tekstiosaga „§ 11”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Päästeametniku võib päästeteenistusse võtta konkursita.”;

3) seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
PÄÄSTETEENISTUJA PALK JA SOTSIAALSED TAGATISED
”;

4) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Päästeteenistujate töö tasustamine

(1) Päästeteenistuja palk koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning seaduses sätestatud ja seaduse alusel makstavatest lisatasudest.

(2) Põhipalk on päästeteenistuja teenistuskohale vastav päästeteenistujale määratud palgamäärast tulenev rahasumma. Palgamäär on kindel summa või summade vahemik.

(3) Muutuvpalk on päästeteenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana seaduses ettenähtud juhtudel.

(4) Palgamäärade kehtestamisel võetakse arvesse päästeteenistuja kvalifikatsiooninõudeid, teenistus- või töötingimuste erisusi, piirkondlikkust ja muid töö eripära iseloomustavaid näitajaid.

(5) Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ning päästeteenistujatele muutuvpalga ja lisatasude maksmise korra kehtestab siseminister määrusega.”;

5) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 lõigetes 4 ja 5 asendatakse läbivalt sõna „ametipalk” sõnaga „põhipalk” vastavas käändes.

§ 3.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduses (RT I, 06.07.2012, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 139 jäetakse välja punkt 1;

2) paragrahvi 139 punktist 2 jäetakse välja julgeolekuasutuste seaduse § 12 lõike 3 muudatus;

3) paragrahvist 151 jäetakse välja punktid 2 ja 8;

4) paragrahvist 153 jäetakse välja punktid 7 ja 8.

§ 4.  Julgeolekuasutuste seaduse muutmine

Julgeolekuasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Julgeolekuasutuse teenistuskohtade arv ja koosseis

(1) Julgeolekuasutuse teenistuskohtade arvu määrab Vabariigi Valitsus korraldusega.

(2) Julgeolekuasutuse teenistuskohtade koosseisu kehtestab asjaomane minister või tema volitatud ametiasutuse juht.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Julgeolekuasutuse ametniku esmakordsel ametikohale nimetamisel kohaldatakse talle katseaega pikkusega neli kuud kuni üks aasta.

(4) Kaitsepolitseiameti politseiametnikule ei laiene käesoleva seaduse §-d 17–19.”

§ 5.  Karistusregistri seaduse muutmine

Karistusregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 10 nimetatud juhul isiku politseiteenistusse võtmise otsustamisel ning isiku Politsei- ja Piirivalveameti ametniku ametikohale nimetamisel ja töötajaga töölepingu sõlmimisel, kui see teenistuskoht ei ole politseiametniku ametikoht, kuid teenistuskohal teenistusülesannete täitmiseks on vajalik juurdepääs andmekogule, mille vastutav töötleja on Siseministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet, avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktides 51 ja 52 sätestatud teabele või Politsei- ja Piirivalveameti ametnike ja töötajate delikaatsetele isikuandmetele.”;

2) paragrahvi 37 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kuni 2018. aasta 1. jaanuarini töölepingu alusel töötatud aeg arvatakse teenistusstaaži hulka pensioni suurendamisel avaliku teenistuse seaduse alusel.”

§ 6.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json