Teksti suurus:

Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.03.2013 otsus nr 246

Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.03.2013

§ 1.  Välisteenistuse seaduse muutmine

Välisteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesolevat seadust kohaldatakse välisesinduses mittediplomaatilisel teenistuskohal nii töölepingu alusel kui ka ametnikuna töötavale haldusteenistujale.”;

2) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) diplomaatiline ametikoht on Välisministeeriumi koosseisuline või koosseisuväline ametikoht, mille põhiülesannete hulka kuuluvad välissuhtlemine, Eesti esindamine ja Välisministeeriumi ülesannete täitmist tagava tugiüksuse juhtimine;”;

3) paragrahvi 2 punktides 7 ja 9, 3. peatüki 1. jao pealkirjas, §-s 45, § 46 pealkirjas ja lõigetes 1–4, 3. peatüki 2. jao pealkirjas, 3. peatüki 2. jao 1. jaotise pealkirjas, § 48 pealkirjas ja lõikes 2, § 52 punktides 4 ja 6, § 53 lõikes 3, § 56 lõigetes 5 ja 8, § 65 lõikes 3, 5. peatüki pealkirjas, § 80 lõike 2 punktis 2, § 85 lõike 2 punktis 1 ja lõikes 3, 5. peatüki 3. jao pealkirjas, § 86 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2 ning §-des 87–89 asendatakse sõna „ametikoht” sõnaga „teenistuskoht” vastavas käändes;

4) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Välisministeeriumi asekantsleri ametikoht täidetakse avaliku teenistuse seaduse § 16 lõigetes 1–4 ja 7 sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Erialadiplomaadi välisesinduses töötamise ajal peatub tema avaliku võimu teostamise õigus lähetajaministeeriumis või selle valitsemisala asutuses. Lähetajaministeeriumil või selle valitsemisala asutusel säilib erialadiplomaadi puhkuse arvestuse pidamise ning palga ja hüvitiste maksmise kohustus käesoleva seaduse kohaselt.”;

6) paragrahvi 47 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Välisministeerium või lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus teavitab haldusteenistujat enne käesoleva seaduse § 48 lõikes 1 nimetud kandideerimistaotluse esitamist või nõusoleku andmist, et välisesinduses mittediplomaatilisel teenistuskohal töötavale haldusteenistujale kohaldatakse käesolevat seadust.”;

7) paragrahvi 49 lõikes 1, § 51 lõikes 7 ja § 54 lõikes 1 asendatakse sõna „ametikohustus” sõnaga „teenistuskohustus” vastavas käändes;

8) paragrahvi 50 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Välisesinduses töötamise ajal kohaldatakse koosseisuvälise haldusteenistuja töösuhtele lähetajaministeeriumi või selle valitsemisala asutusega töölepingu seaduse § 19 punkti 6 või tema avaliku võimu teostamise õigus peatub lähetajaministeeriumis või selle valitsemisala asutuses. Lähetajaministeeriumil või selle valitsemisala asutusel säilib koosseisuvälise haldusteenistuja puhkuse arvestuse pidamise ning palga ja hüvitiste maksmise kohustus käesoleva seaduse kohaselt.”;

9) paragrahvi 51 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välisministeeriumi käsutusse ajutiselt kutsutud haldusteenistuja täidab neid teenistuskohajärgseid ülesandeid, mis talle Eestis määratakse, ning nende ülesannete täitmise eest makstakse talle töötasu töölepingu seaduse kohaselt või palka avaliku teenistuse seaduse kohaselt vastavalt välisministri kehtestatud palgajuhendile.

(6) Lähetajaministeeriumi käsutusse ajutiselt kutsutud haldusteenistuja täidab neid teenistuskohajärgseid ülesandeid, mis talle Eestis määratakse, ning nende ülesannete täitmise eest makstakse talle töötasu töölepingu seaduse kohaselt või palka avaliku teenistuse seaduse või muu seaduse kohaselt.”;

10) paragrahvi 55 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töölepingu alusel töötava koosseisulise haldusteenistuja tööleping lõpeb töölepingu seaduses sätestatud alustel ja korras. Ametnikuna töötav koosseisuline haldusteenistuja vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduses sätestatud alustel.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib koosseisulise haldusteenistuja töölepingu üles öelda või vabastada ta teenistusest, kui teda ei ole välisesindusest tagasikutsumise korral lähetuse lõppemise päevaks valitud Välisministeeriumi vabale teenistuskohale ning kui ta ei ole vastu võtnud suunatud pakkumist. Teenistuja vabastatakse teenistusest või tema tööleping öeldakse üles lähetuse lõppemise päevale järgnevast tööpäevast.

(3) Koosseisuväline haldusteenistuja vabastatakse Välisministeeriumi teenistusest või tema tööleping lõpeb välisesindusest tagasikutsumise korral.”;

11) paragrahvi 56 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Diplomaatilistele ametikohtadele vastavad palgaastmed on kehtestatud käesoleva seaduse §-des 5–7 ning mittediplomaatilistele teenistuskohtadele vastavad palgaastmed §-des 45 ja 46.”;

12) paragrahvi 56 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad ning preemia ja lisatasu maksmise korra kehtestab välisminister palgajuhendiga, mis on kooskõlastatud Rahandusministeeriumiga, kusjuures erialadiplomaate ja koosseisuväliseid haldusteenistujaid puudutavas osas kooskõlastatakse palgajuhend lähetajaministeeriumidega. Kantsleri põhipalk on 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast.”;

13) paragrahvi 59 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

14) seadust täiendatakse §-ga 945 järgmises sõnastuses:

§ 945. Välisesinduses töötava haldusteenistuja ametikoha muutumine töökohaks alates 2013. aasta 1. aprillist

(1) Välisesinduses töötavale haldusteenistujale, kellega sõlmitakse tööleping tema ametikoha muutumise tõttu töökohaks alates 2013. aasta 1. aprillist, kohaldatakse välisesinduses töötamise ajal, välisesindusest tagasikutsumisel ja teenistusest vabastamisel ning töölepingu lõppemisel käesolevat seadust.

(2) Pakkumuses, millega teavitatakse haldusteenistujat tema ametikoha muutumisest töökohaks ja tehakse ettepanek soodustingimustel töölepingu sõlmimiseks, peab muu hulgas sisalduma teave käesoleva seaduse kohaldamisest haldusteenistuja välisesinduses töötamise ajal, välisesindusest tagasikutsumisel ja teenistusest vabastamisel või töölepingu lõppemisel.”;

15) seadust täiendatakse §-ga 946 järgmises sõnastuses:

§ 946. Staaži lisatasu vahe kompenseerimine alates 2013. aasta 1. aprillist

Diplomaadile, kellele maksti kuni 2013. aasta 31. märtsini kehtinud avaliku teenistuse seaduse alusel lisatasu teenistusaastate eest, makstakse alates 2013. aasta 1. aprillist lisatasu välisteenistuse staaži eest käesoleva seaduse § 59 lõike 1 alusel. Teenistujale kompenseeritakse staaži lisatasu vahe kuni käesoleva seaduse alusel makstava välisteenistuse staaži lisatasu ühtlustumiseni avaliku teenistuse seaduse alusel teenistujale makstud lisatasuga teenistusaastate eest.”

§ 2.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduse (RT I, 06.07.2012, 1) §-st 175 jäetakse välja punktid 2, 3 ja 6.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json