Teksti suurus:

Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2014, 8

Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.04.2013 nr 15
RT I, 18.04.2013, 16
jõustumine 21.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2014RT I, 26.03.2014, 429.03.2014

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 ja § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivuse nõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord.

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti kõrgem ametnik käesoleva määruse tähenduses on avaliku teenistuse üldliigi ametnik, kes täidab teenistusülesandeid juhtimisfunktsiooni täitval või nõuniku ametikohal.

§ 2.   Nõuded isikuomadustele

  (1) Politseiametnik ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgem ametnik peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma politseile pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele:
  1) lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;
  2) võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskama teha meeskonnatööd;
  3) kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suutma langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutama nende eest;
  4) analüüsi- ja sünteesivõimeline, oskama eristada olulist ebaolulisest ning suutma lahendada probleeme;
  5) hea suhtlusoskusega.

  (2) Politseiteenistusse ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku, v.a Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale kandideeriva isiku vastavust isikuomadustele hinnatakse kutsesobivuse vestluse käigus ning politsei ja piirivalve seaduse § 42 lõike 3 punktis 2 nimetatud isikutega peetavate vestluste käigus.

  (3) Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku vastavust isikuomadustele hinnatakse arenguvestluse käigus.

§ 3.   Haridusnõuded

  (1) Politseiametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja kutseharidus politsei või piirivalve erialal või kõrgharidus politsei või piirivalve erialal (edaspidi politseiharidus).

  (2) Politseihariduse nõuet ei kohaldata järgmistele politseiametnikele, kes on läbinud käesoleva määruse §-s 5 sätestatud erialase koolituse ning:
  1) kellel on muu kutseharidus või muu kõrgharidus või;
  2) kellel on keskharidus ja laevapere liikme kvalifikatsiooni tõendav tunnistus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikud võib enne §-s 5 sätestatud nõude täitmist võtta politseiteenistusse määratud ajaks, kuid mitte kauemaks kui erialase koolituse läbimiseks ettenähtud ajaks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud politseihariduse nõuet ega §-s 5 sätestatut ei kohaldata isikule, kelle ametikoha põhiülesanne on jälitustegevus. Nende ametikohtade loetelu kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või Kaitsepolitseiameti peadirektor.

  (5) Ametikohtade loetelu, millele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatut, kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

§ 4.   Kõrghariduse nõue

  (1) Kõrgharidus peab olema:
  1) politseiametnikul ametikohal, mille ametijuhend näeb ette kõrghariduse nõude;
  2) politsei ja piirivalve seaduse §-s 50 sätestatud struktuuriüksuse juhil;
  3) kõrgemal ametnikul Politsei- ja Piirivalveametis.

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitjal ja prefektil ning Kaitsepolitseiameti peadirektoril ja Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitjal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon.
[RT I, 18.04.2013, 16 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Sisekaitseakadeemia politseiametnikest õppejõududele kohaldatakse rakenduskõrgkooli seaduse alusel õppejõududele sätestatud haridusnõudeid.

§ 5.   Erialase koolituse läbimise nõue

  Politseiametniku ametikohale nimetatud isik, kellel ei ole politseiharidust, peab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või Kaitsepolitseiameti peadirektori kehtestatud õppeprogrammi alusel läbima erialase koolituse.

§ 6.   Kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuded

  (1) Kehalise ettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks mõõdetakse politseiametniku järgmisi füüsilisi võimeid:
  1) üldine vastupidavus – 3000 m jooks;
  2) käelihaste jõuharjutus – toenglamangus kätekõverdamine;
  3) kõhulihaste jõuharjutus – istesse tõus.

  (2) Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 m jooksu asendada 500 m ujumise, 6000 m sõudmisega ergomeetril või 6 km käimisega. Asendamist käimisega kasutatakse vigastuse, ülekaalu (kehamassiindeks üle 30) või kroonilise haiguse korral vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, Kaitsepolitseiameti peadirektori või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktori kehtestatud korrale.

  (3) Naispolitseiametnike füüsiliste katsete normatiivid:

Füüsilise katse nimetus
1. vanuserühm
kuni 29
2. vanuserühm
30–39
3. vanuserühm
40–45
Üldine vastupidavus (3000 m jooks)
20.00 min
21.00 min
22.00 min
Käelihaste jõuharjutus (toenglamangus kätekõverdamine)
8
6
4
Kõhulihaste jõuharjutus (istesse tõus)
25
20
16
Ujumine (500 m)
14.00 min
14.30 min
15.00 min
Sõudmine ergomeetril (6000 m)
29.00 min
31.00 min
32.00 min
Käimine (6 km)
58.00 min
59.00 min
60.00 min

  (4) Meespolitseiametnike füüsiliste katsete normatiivid:

Füüsilise katse nimetus
1. vanuserühm
kuni 29
2. vanuserühm
30–39
3. vanuserühm
40–49
Üldine vastupidavus (3000 m jooks)
16.00 min
17.00 min
18.00 min
Käelihaste jõuharjutus (toenglamangus kätekõverdamine)
20
16
12
Kõhulihaste jõuharjutus (istesse tõus)
30
24
20
Ujumine (500 m)
12.00 min
13.00 min
14.00 min
Sõudmine ergomeetril (6000 m)
27.00 min
29.00 min
30.00 min
Käimine (6 km)
54.00 min
56.00 min
58.00 min

  (5) Politseiametniku eriettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollitakse politsei turvataktika ja vahetu sunni kasutamise oskust.

  (6) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktor võib lähtuvalt politseiametniku ametikohast ja ametijuhendist tulenevatest ülesannetest kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud eriettevalmistuse nõuete osas erisusi.

§ 7.   Kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Politseiametniku vastavust kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuetele kontrollitakse vähemalt üks kord kalendriaastas vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, Kaitsepolitseiameti peadirektori või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktori kehtestatud korrale.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud nõudeid kohaldatakse politseiteenistusse võtmisel, v.a juhul kui isik võetakse politseiteenistusse vahetult pärast Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži lõpetamist.

  (3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või Kaitsepolitseiameti peadirektor võib lähtuvalt politseiametniku teenistusülesannete erisusest kehtestada täiendavad või kõrgendatud kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuded.

§ 8.   Teadmiste ja oskuste hindamine

  (1) Politseiametniku teadmised ja oskused peavad vastama teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldab teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Politseiametniku teadmisi ja oskusi hinnatakse vähemalt politseiametniku teenistusastme vanuse täitumisele eelneval kalendriaastal.

  (3) Politseiametniku teadmisi ja oskusi hinnatakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, Kaitsepolitseiameti peadirektori või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktori kehtestatud korrale.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Miilitsa erikeskkoolis, miilitsa kõrgkoolis või muus välisriigi kõrgkoolis piirivalve või politsei erialal omandatud keskeri- või kõrgharidust käsitatakse määruse rakendamisel vastavalt politsei kutseharidusele või politsei kõrgharidusele vastava haridusena.

  (2) Politseihariduse nõuet ja käesoleva määruse § 5 ei kohaldata politseiametnikule, kes on võetud politseiteenistusse enne 2010. aasta 1. jaanuari.

  (3) Politseihariduse nõuet ei kohaldata nende politseiametnike suhtes, kes olid politsei- või piirivalveteenistuses enne 2010. aasta 1. jaanuari sõltumata sellest, kas nad on olnud katkematult politsei- või piirivalveteenistuses või mitte, ja kellel on:
  1) politseiprefektuuride õppekeskuste ja õppepunktide kursuste lõpetamisel antud politseinooremametniku kutsetunnistus või tunnistus;
  2) Eesti NSV ja NSV Liidu miilitsaõppepunktide ja miilitsaõppekeskuste vähemalt kolmekuulise esmase väljaõppe lõpetamisel antud tunnistus iseseisvale tööle lubamise otsusega;
  3) välisriikide politseiõppeasutuste antud politseinooremametniku lõputunnistus või sertifikaat;
  4) piirivalve õppekeskustes antud piirivalvuri või piirikaitsja tunnistus.

  (4) Määruse § 4 lõiget 2 ei kohaldata politseiametnikule, kes on võetud politseiteenistusse enne 2015. aasta 1. jaanuari.
[RT I, 26.03.2014, 4 - jõust. 29.03.2014]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määruse § 4 lõige 2 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json