KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlus

Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus (lühend - KrMSRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2014, 11

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus

Vastu võetud 19.05.2004
RT I 2004, 46, 329
jõustumine 01.07.2004, osaliselt vastavalt §-le 26.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2004RT I 2004, 54, 38701.07.2004
23.03.2005RT I 2005, 20, 12724.04.2005
11.06.2008RT I 2008, 28, 18015.07.2008
19.06.2008RT I 2008, 32, 19815.07.2008
27.01.2011RT I, 23.02.2011, 101.09.2011
17.02.2011RT I, 21.03.2011, 201.01.2012 Kehtetu [RT I, 29.06.2012, 2]
08.12.2011RT I, 22.12.2011, 323.12.2011 Kehtetu [RT I, 29.06.2012, 2]
06.06.2012RT I, 29.06.2012, 209.07.2012, osaliselt 01.01.2013, 01.01.2014 ja 01.01.2015
20.03.2014RT I, 26.03.2014, 721.09.2014 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus tunnistab kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 25¹ lg 2 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks osas, milles see ei näe ette tõhusat kontrollisüsteemi enne 1. jaanuari 2013 lõppenud jälitusloa alusel tehtud jälitustoimingust teavitamata jätmise jätkuva põhjendatuse üle.
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist ministrite ametinimetused.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine kohtueelses menetluses

  (1) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist alustatud menetlus- ja jälitustoiming viiakse lõpule, järgides kriminaalmenetluse koodeksit ja jälitustegevuse seadust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (2) Kriminaalasja kohtueelne menetlus viiakse prokuratuuris lõpule, järgides kriminaalmenetluse seadustiku §-des 223–227 sätestatud korda. Kriminaalmenetluse koodeksi § 176 kohaselt prokuratuurile saadetud kriminaalasjades, milles süüdistataval on kaitsja, ei teostata kriminaalmenetluse seadustiku §-des 224–225 sätestatud toiminguid, välja arvatud kaitsja taotlusel talle kriminaaltoimiku koopia andmine.

  (3) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist uurija või prokuröri tegevuse peale halduskohtusse esitatud kaebus vaadatakse halduskohtus läbi halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 2.  Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine kohtumenetluses

  (1) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist kohtusse saadetud kriminaalasja või kohtu alustatud erasüüdistusasja arutatakse maa- ja linnakohtus kriminaalmenetluse koodeksi sätteid järgides.

  (2) Kui enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist erasüüdistusasjas kohtule esitatud kriminaalmenetluse alustamise taotluse alusel pole kriminaalasja menetlemist alustatud, saadab kohus taotluse kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks kuriteo toimepanemise koha järgsele prokuratuurile. Taotluse esitamisel tasutud kautsjon tagastatakse.

  (3) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist esitatud avaldus, kaebus või protest lahendatakse ringkonnakohtus ja Riigikohtus apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku sätteid järgides.

§ 21.  Kriminaalmenetluse seadustiku § 2681 rakendamine kohtumenetluses

  (1) Kriminaalasjade suhtes, milles süüdistatav on kohtu alla antud enne 2008. aasta 15. juulit, ei kohaldata kriminaalmenetluse seadustiku § 2681.

  (2) Kui maakohtu koosseisu liikmel on arutamisel kriminaalasju, milles tehti kohtu alla andmise määrus enne 2008. aasta 15. juulit, võib ta lisaks võtta arutamisele ühe kriminaalasja, milles tehti kohtu alla andmise määrus pärast 2008. aasta 15. juulit, ning teisi kriminaalasju üksnes vastavalt käesoleva seadustiku § 2681 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eranditele.
[RT I 2008, 32, 198 - jõust. 15.07.2008]

§ 22.  Kriminaalmenetluse seadustiku §-des 202 ja 203 nimetatud määruste avaldamine

  Kuni 2009. aasta 31. detsembrini väljastab prokuratuur teabenõude alusel kriminaalmenetluse seadustiku §-des 202 ja 203 nimetatud määrused § 4081 lõigetes 2–5 sätestatud nõudeid arvestades, asendades kahtlustatava nime ja isikuandmed initsiaalide või tähemärgiga.
[RT I 2008, 32, 198 - jõust. 15.07.2008]

§ 23.  Kohtuliku arutamise erisused pärast 2011. aasta 1. septembrit

  (1) Üldmenetluses toimuva kohtuistungi helisalvestamine ning salvestiste kättesaadavaks tegemine vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku § 156 lõikele 1 ja §-le 1561 toimub kuni kohtutes tehniliste tingimuste loomiseni kriminaalmenetluse seadustiku enne 2011. aasta 1. septembrit kehtinud redaktsiooni kohaselt. Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega kohtuistungite helisalvestamisele ülemineku aja, tingimused ja korra.

  (2) Kriminaalasja kohtulikul arutamisel, milles prokurör on kriminaaltoimiku kohtule esitanud enne 2011. aasta 1. septembrit, ei kohaldata 2011. aasta 1. septembril jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku § 296 lõikes 2 sätestatut.

  (3) Kui enne 2011. aasta 1. septembrit kohtusse saadetud kriminaalasjas tehtud maakohtu otsus apellatsiooni- või kassatsioonimenetluses tühistatakse ja kriminaalasi saadetakse maakohtule uueks arutamiseks teises kohtu koosseisus, järgitakse asja edasisel menetlemisel kehtiva kriminaalmenetluse seadustiku § 296 lõikes 2 sätestatut.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

§ 24.  Tsiviilhagi esitamise erandlik tähtaeg

  Kriminaalasjades, milles prokuratuur on tunnistanud kohtueelse menetluse lõpuleviiduks enne 2011. aasta 1. septembrit, võib kannatanu esitada tsiviilhagi kuni kohtuliku uurimise lõpetamiseni maakohtus.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

2. peatükk SEADUSTE MUUTMINE 

§ 3. – § 18. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

3. peatükk SEADUSTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 19. – § 22. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

4. peatükk VOLITUSSÄTTED JA SEADUSE JÕUSTUMINE 

§ 23.  Vahistuse tähtaeg kohtueelses menetluses

  Kuni 2005. aasta 1. jaanuarini võib eeluurimiskohtunik riigi peaprokuröri taotlusel kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral või kriminaalmenetluses rahvusvahelise koostööga kaasnevatel erandlikel asjaoludel pikendada kohtueelses menetluses isiku vahi all pidamise tähtaega üle ühe aasta.

§ 24.  Volitussätted

  (1) [Kehtetu - RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

  (2) [Kehtetu - RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

  (3) Vabariigi Valitsus korraldab kriminaalmenetluse seadustiku, jälitustegevuse seaduse ja prokuratuuriseaduse avaldamise Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

§ 25.  Dokumendi keel

  Kriminaalmenetluse seadustiku § 10 lõiget 3 ja § 144 võib kuni 2008. aasta 1. jaanuarini kohaldada selliselt, et võõrkeelsed dokumendid tõlgitakse hiljemalt kriminaaltoimiku kohtule saatmise või esitamise ajaks või prokuratuuri korraldusel või kui menetlusosaline taotleb seda kohtueelse menetluse käigus.
[RT I 2005, 20, 127 - jõust. 24.04.2005]

§ 251.  Jälitustoimingu lubade ja jälitustoimingu tegemisest teavitamata jätmise lubade kehtivus

  (1) Kuni 2012. aasta 31. detsembrini antud jälitustoimingu load kehtivad neis märgitud isikute suhtes neis märgitud tähtaja lõpuni.

  (2) Jälitustoimingute suhtes, mille loa tähtaeg lõppeb enne 2013. aasta 1. jaanuari, ei kohaldata kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 lõike 3 teises lauses ja lõikes 4 sätestatut.
[RT I, 29.06.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
[RT I, 26.03.2014, 7 - jõust. 21.09.2014 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus tunnistab kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 25¹ lg 2 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks osas, milles see ei näe ette tõhusat kontrollisüsteemi enne 1. jaanuari 2013 lõppenud jälitusloa alusel tehtud jälitustoimingust teavitamata jätmise jätkuva põhjendatuse üle.]

§ 26.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 9 punktide 55 ja 56 kohaselt muudetavad kriminaalmenetluse seadustiku § 130 lõiked 3 ja 31 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 9 punkti 105 kohaselt lisatavad kriminaalmenetluse seadustiku § 210 lõige 4 jõustub 2005. aasta 1. septembril ja lõige 5 2005. aasta 1. jaanuaril.

  (31) Käesoleva seaduse § 9 punkti 106 kohaldatakse nendele sõjakuritegudele, mis on toime pandud alates 1991. aasta 20. augustist.

  (4) Käesoleva seaduse § 13 punkt 20 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

  (5) Käesoleva seaduse § 15 punkt 1 jõustub Politseiameti, Piirivalveameti, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla ning Maksu- ja Tolliameti suhtes 2006. aasta 1. juulil.
[RT I 2005, 20, 127 - jõust. 24.04.2005]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json