Teksti suurus:

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2015, 12

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 21.06.2007 nr 179
RT I 2007, 42, 308
jõustumine 01.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2015RT I, 26.03.2015, 301.04.2015

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 351 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse soetamisloa ja relvaloa andmist välistavate tervisehäirete loetelu, soetamisloa ja relvaloa taotleja (edaspidi taotleja) tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded.

2. peatükk TERVISENÕUDED 

§ 2.  Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavate tervisehäirete loetelu

  (1) Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad järgmised psüühika- ja käitumishäired:
  1) kõik orgaanilised psüühikahäired (välja arvatud kerged mööduvad lühiajalised häired);
  2) psühhoaktiivsete (välja arvatud tubakas) ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired;
  3) alkoholi liigtarbimisest tingitud käitumishäired;
  4) skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired;
  5) neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired;
  6) täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired;
  7) vaimne alaareng;
  8) pervasiivsed arenguhäired ja muud rasked lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired.

  (2) Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad järgmised füüsilised puuded:
  1) diploopia ehk kahelinägemine;
  2) nägemisteravus korrigeeritult on vähem kui 0,7 nägevas silmas;
  3) oluline defekt tsentraalses vaateväljas 30° ulatuses paremini nägevas silmas;
  4) ühe käe osaline või täielik puudumine;
  5) laskekäel pöidla või kolme või enama sõrme puudumine;
  6) ühe käe osaline või täielik halvatus;
  7) laskekäe tremor (rahu- või intensioonitremor);
  8) laskekäe koordinatsioonihäired;
  9) liigeste jäikus;
  10) Dupuytreni kontraktuur laskekäel.

3. peatükk TERVISEKONTROLLI KORD 

§ 3.  Tervisekontrolli tegija

  Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates psühhiaatri ja vajadusel teised eriarstid.

§ 4.  Tervisekontrolli läbimine

  Tervisekontrolli peab läbima kõige varem kolm kuud enne soetamisloa taotlemist või enne relvaloa taotlemist juhul, kui isik ei pea enne taotlema soetamisluba.
[RT I, 26.03.2015, 3 - jõust. 01.04.2015]

§ 5.  Tervisekontrolli tegemine

  (1) Taotlejal peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

  (2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab taotleja tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab lisas 1 toodud tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa. Taotleja kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (3) Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab taotleja terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos taotleja tervisekontrolli kaardiga.

  (4) Tervisekontrolli tulemusena teeb tervisekontrolli tegija kindlaks, kas taotlejal esineb või ei esine §-s 2 sätestatud tervisehäireid.

  (5) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli alusel tehtud otsuse taotleja tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

  (6) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab taotlejale tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab taotlejalt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 6.  Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine
[RT I, 26.03.2015, 3 - jõust. 01.04.2015]

  (1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel lisas 2 toodud vormi kohase tervisetõendi ja väljastab selle taotlejale.

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.03.2015, 3 - jõust. 01.04.2015]

§ 7.  Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

  Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 15 aastat taotlejale tervisekontrolli tegemisest arvates.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 8.  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tervisetõendi kehtivus

  Tervisetõend, mis on väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kehtib tervisetõendil märgitud kuupäevani või kuupäeva puudumisel soetamisloa või relvaloa kehtivusaja lõpuni.

Lisa 1 Soetamisloa või relvaloa taotleja tervisekontrolli kaart

Lisa 2 Soetamisloa või relvaloa taotleja tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json