Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2019, 1

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmisega

Vastu võetud 20.03.2019 nr 33

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 8 lõike 3, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4 § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 57 lõike 1, § 64 lõige 5, § 65 lõigete 4, 5 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 8 ja 9, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8, § 117 lõike 5 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 73 lõigete 5 ja 7” tekstiosaga „§ 73 lõigete 8 ja 9”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „järelkontrolli” sõnadega „riikliku järelevalve teostamise”;

3) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõna „volitatud” sõnadega „põldtunnustamise tegevusloaga”;

4) paragrahvi 81 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sertifitseeritavast säilitussordi seemne partiist võtab proovi Põllumajandusamet või seemneproovi võtmise tegevusloaga seemneproovi võtja (edaspidi tegevusloaga seemneproovi võtja).”;

5) paragrahvi 10 lõikes 7 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „tegevusloaga”;

6) paragrahvi 11 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „tegevusloaga”;

7) paragrahvi 14 lõike 5 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud seemneproovi võtja”;

8) paragrahvi 17 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusamet või tegevusloaga seemneproovi võtja lisab etiketile § 19 lõike 1 punktides 3, 4 ja 16 nimetatud teabe.”;

9) paragrahvi 17 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „tootja” sõnadega „või tegevusloaga seemneproovi võtja”;

10) määruse 6. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 25. Põldtunnustamise ning seemneproovi võtmise ja analüüsimise üle teostatava riikliku järelevalve sagedus ja ulatus

(1) Põllumajandusamet teostab põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Põllumajandusamet teostab tegevusloaga seemneproovi võtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Põllumajandusamet teostab automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas.

(4) Põllumajandusamet teostab seemnekontrolli laboratooriumis proovide analüüsimise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 3. juuli 2006 määruse nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 tekstist jäetakse välja sõna „aiakultuuri”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „aiakultuuride paljundusmaterjali (edaspidi paljundusmaterjal)” sõnaga „paljundusmaterjali”;

3) paragrahvi 3 pealkirjast ning lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna „aiakultuuri”.

§ 3.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 73 lõigete 5 ja 7” tekstiosaga „§ 73 lõigete 8 ja 9”;

2) paragrahvi 1 tekstis asendatakse sõna „järelkontrolli” sõnadega „riikliku järelevalve teostamise”;

3) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „volitatud” sõnadega „põldtunnustamise tegevusloaga”;

4) paragrahvi 71 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „ja proovide analüüsimise” sõnadega „, proovi võtmise ja selle analüüsimise”;

5) paragrahvi 71 lõikes 2 asendatakse sõnad „või volitatud” tekstiosaga „, põldtunnustamise tegevusloaga”;

6) paragrahvi 71 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sertifitseeritavast säilitussordi seemne partiist võtab proovi Põllumajandusamet või seemneproovi võtmise tegevusloaga seemneproovi võtja (edaspidi tegevusloaga seemneproovi võtja).”;

7) paragrahvi 71 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „tootja” sõnadega „või tegevusloaga seemneproovi võtja”;

8) paragrahvi 10 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „tegevusloaga”;

9) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „või tegevusloaga seemneproovi võtja”;

10) paragrahvi 13 lõike 4 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud seemneproovi võtja”;

11) paragrahvi 15 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusamet või tegevusloaga seemneproovi võtja lisab etiketile § 18 lõike 1 punktides 3, 4 ja 14 nimetatud teabe.”;

12) määruse 6. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 24. Põldtunnustamise ning seemneproovi võtmise ja analüüsimise üle teostatava riikliku järelevalve sagedus ja ulatus

(1) Põllumajandusamet teostab põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Põllumajandusamet teostab tegevusloaga seemneproovi võtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Põllumajandusamet teostab automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas.

(4) Põllumajandusamet teostab seemnekontrolli laboratooriumis proovide analüüsimise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.”.

§ 4.  Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määrust nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 8 lõike 22,”

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 73 lõigete 5 ja 7” tekstiosaga „§ 73 lõigete 8 ja 9”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tuntud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 11 lõike 21 tähenduses.”.

§ 5.  Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 61 lõike 4,” tekstiosaga „§ 64 lõike 5,”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 73 lõigete 5 ja 7” tekstiosaga „§ 73 lõigete 8 ja 9”;

3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „seemnekartuli tootmise nõuded,” sõnadega „sealhulgas tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded,”;

4) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Seemnekartuli tarnija enesekontrollisüsteem

(1) Seemnekartuli ja säilitussordi seemnekartuli tootmisega tegelev tarnija (edaspidi koos tarnija):
1) määrab kindlaks tootmise kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem);
2) teeb visuaalseid vaatlusi seemnekartulil taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks;
3) võtab vajaduse korral proove seemnekartuli kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks;
4) tagab tootmise käigus seemnekartuli partiide eristatavuse selliselt, et oleks võimalik neid tuvastada.

(2) Tarnija määrab enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutava isiku.

(3) Tarnija koostab lõike 1 punktis 1 sätestatud nõude täitmiseks enesekontrolliplaani, milles kirjeldab tulenevalt tootmismeetodist tootmise kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid.

(4) Kriitiliste punktidena käsitatakse eelkõige järgmisi tegevusi:
1) seemnekartuli toomine ettevõttesse ja tema kvaliteedi, sealhulgas taimetervisliku seisundi hindamine;
2) seemnekartuli kasvatamine, arvestades kasutatavat tehnoloogiat;
3) seemnekartuli koristamine;
4) visuaalsel vaatlusel seemnekartuli kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks meetmete rakendamine;
5) seemnekartuli pakendamine, ladustamine ja vedu.

(5) Enesekontrolliplaan peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
2) enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
3) taimetervise registri registrikande number;
4) andmed seemnekartuli, sealhulgas selle ettevõttesse toomise aja ja päritolu kohta;
5) andmed toodetava seemnekartuli kohta sortide, kategooriate ja partiide kaupa;
6) andmed ladustatud ja turustatud seemnekartuli kohta partiide kaupa;
7) andmed tehtud vaatluste, sealhulgas proovide võtmiste ja nende tulemuste kohta;
8) ettevõttesse seemnekartuliga taimekahjustaja sissetoomise vältimiseks ja leviku takistamiseks rakendatud meetmete ja tõrjeabinõude kirjeldus ning nende rakendamise tulemused;
9) seemnekartuli kvaliteeti vähendavast taimekahjustajast vabanemiseks rakendatud meetmete kirjeldus ja nende rakendamise tulemused või andmed ohtlikust taimekahjustajast kahjustatud seemnekartuli või nende taimede hävitamise ja nende koguse kohta ning hävitamisviisi kirjeldus.

(6) Tarnija säilitab enesekontrolliplaani ja selle alusel dokumenteeritud andmeid taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 77 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul.

(7) Üksnes seemnekartuli turustamisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, milles kirjeldab lõike 4 punktis 5 nimetatud kriitilisi punkte ning mis sisaldab lõike 5 punktides 1–3, 6 ja 7 loetletud andmeid.”.

§ 6.  Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määrust nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Isik, kes soovib saada nõuetekohase sordikirjeldusega puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi säilitajaks, esitab registripidajale sellekohase taotluse.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi puhul”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõiget 11 täiendatakse pärast sõna „loa” sõnadega „või Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamisloa”;

5) paragrahvi 3 lõikes 12 asendatakse tekstiosa „põllu- ja köögiviljakultuuri sordi sordilehte võtmise korral ning puuvilja- ja marjakultuuri sordi registreerimise” tekstiosaga „põllu-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakultuuri sordi sordilehte võtmise”;

6) lisa 1 punktist 14 jäetakse välja tekstiosa „(puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi puhul)”.

§ 7.  Põllumajandusministri 24. märtsi 2006 määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „kiu- ja köögiviljakultuuri” tekstiosaga „kiu-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakultuuri”;

2) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiukultuuride seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 74–97), muudetud direktiividega 2002/68/EÜ (EÜT L 195, 24.07.2002, lk 32–33), 2003/45/EÜ (ELT L 138, 5.06.2003, lk 40–44), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning komisjoni direktiiviga 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);” tekstiosaga „nõukogu direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 08.10.2008, lk 8–22);”

3) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44–54), 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21)” tekstiosaga „; komisjoni rakendusdirektiiv 2014/97/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ tarnijate ja sortide registreerimise ning ühise sortide nimekirja osas (ELT L 298, 16.10.2014, lk 16–21).”;

4) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 8.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 73 lõigete 5 ja 7” tekstiosaga „§ 73 lõigete 8 ja 9”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „järelkontrolli” sõnadega „riikliku järelevalve teostamise”;

3) paragrahvi 8 lõikes 3 ja § 81 lõikes 2 asendatakse sõna „volitatud” sõnadega „põldtunnustamise tegevusloaga”;

4) paragrahvi 81 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „ja proovide analüüsimise” sõnadega „ning proovi võtmise ja selle analüüsimise”;

5) paragrahvi 81 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sertifitseeritavast säilitussordi seemne partiist võtab proovi Põllumajandusamet või seemneproovi võtmise tegevusloaga seemneproovi võtja (edaspidi tegevusloaga seemneproovi võtja).”;

6) paragrahvi 81 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „partii märgistab ja sulgeb” sõnadega „tegevusloaga seemneproovi võtja või”;

7) paragrahvi 11 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „tegevusloaga”;

8) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „või tegevusloaga seemneproovi võtja”;

9) paragrahvi 14 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud seemneproovi võtja”;

10) paragrahvi 16 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusamet või tegevusloaga seemneproovi võtja lisab etiketile § 18 lõike 1 punktides 3, 4 ja 18 nimetatud teabe.”;

11) määruse 6. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 26. Põldtunnustamise ning seemneproovi võtmise ja analüüsimise üle teostatava riikliku järelevalve sagedus ja ulatus

(1) Põllumajandusamet teostab tegevusloaga põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Põllumajandusamet teostab tegevusloaga seemneproovi võtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Põllumajandusamet teostab automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas.

(4) Põllumajandusamet teostab seemnekontrolli laboratooriumis proovide analüüsimise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.”.

§ 9.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 73 lõigete 5 ja 7” tekstiosaga „§ 73 lõigete 8 ja 9”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „järelkontrolli” sõnadega „riikliku järelevalve teostamise”;

3) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna „volitatud” sõnadega „põldtunnustamise tegevusloaga”;

4) paragrahvi 91 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „ja proovide analüüsimise” sõnadega „ning proovi võtmise ja selle analüüsimise”;

5) paragrahvi 91 lõikes 2 asendatakse sõnad „volitatud põldtunnustaja või tootja” tekstiosaga „põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja”;

6) paragrahvi 91 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sertifitseeritavast säilitussordi seemne partiist võtab proovi Põllumajandusamet või seemneproovi võtmise tegevusloaga seemneproovi võtja (edaspidi tegevusloaga seemneproovi võtja).”;

7) paragrahvi 91 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „märgistab ja sulgeb” sõnadega „tegevusloaga seemneproovi võtja või”;

8) paragrahvi 12 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „tegevusloaga”;

9) paragrahvi 15 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või volitatud seemneproovi võtja”;

10) paragrahvi 17 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusamet või tegevusloaga seemneproovi võtja lisab etiketile § 19 lõike 1 punktides 2, 3 ja 11 nimetatud teabe.”;

11) määruse 6. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 24. Põldtunnustamise ning seemneproovi võtmise ja analüüsimise üle teostatava riikliku järelevalve sagedus ja ulatus

(1) Põllumajandusamet teostab põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Põllumajandusamet teostab tegevusloaga seemneproovi võtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Põllumajandusamet teostab automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas.

(4) Põllumajandusamet teostab seemnekontrolli laboratooriumis proovide analüüsimise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.”.

§ 10.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 73 lõigete 5 ja 7” tekstiosaga „§ 73 lõigete 8 ja 9”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „järelkontrolli” sõnadega „riikliku järelevalve teostamise”;

3) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna „volitatud” sõnadega põldtunnustamise tegevusloaga”;

4) paragrahvi 91 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „ja proovide analüüsimise” sõnadega „ning proovi võtmise ja selle analüüsimise”;

5) paragrahvi 91 lõikes 2 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „põldtunnustamise tegevusloaga”;

6) paragrahvi 91 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sertifitseeritavast säilitussordi seemne partiist võtab proovi Põllumajandusamet või seemneproovi võtmise tegevusloaga seemneproovi võtja (edaspidi tegevusloaga seemneproovi võtja).”;

7) paragrahvi 91 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „märgistab ja sulgeb” sõnadega „tegevusloaga seemneproovi võtja või”;

8) paragrahvi 12 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „tegevusloaga”;

9) paragrahvi 15 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või volitatud seemneproovi võtja”;

10) paragrahvi 17 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusamet või tegevusloaga seemneproovi võtja lisab etiketile § 19 lõike 1 punktides 2, 3 ja 11 nimetatud teabe.”;

11) määruse 6. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 24. Põldtunnustamise ning seemneproovi võtmise ja analüüsimise üle teostatava riikliku järelevalve sagedus ja ulatus

(1) Põllumajandusamet teostab põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Põllumajandusamet teostab tegevusloaga seemneproovi võtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Põllumajandusamet teeb automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas.

(4) Põllumajandusamet teostab seemnekontrolli laboratooriumis proovide analüüsimise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.”.

§ 11.  Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 22 „Sordiregistri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 22 „Sordiregistri põhimäärus” § 8 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „või põllukultuuride soovitatud sordilehte”.

§ 12.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Sordilehte võetavate taimeliikide loetelu

/otsingu_soovitused.json