Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2019, 9

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 19.03.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse 3. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 123 järgmises sõnastuses:

§ 123. Enteraalse toitmise eest tasumine

Haigekassa võtab koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui on järgitud käesoleva määruse lisas 46 sätestatud koduse enteraalse toitmise teenuse kvaliteedi kriteeriume.”;

2) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 17 eurot ja 11 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 8 eurot ja 94 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 5 eurot ja 12 senti tunnis;
4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 9 eurot 31 senti tunnis;
5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 5 eurot 12 senti tunnis.”;

3) paragrahvi 381 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „20 eurot” tekstiosaga „22 eurot ja 17 senti”;

4) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 13 eurot ja 40 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 7 eurot ja 45 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 4 eurot ja 65 senti tunnis.”;

5) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

6) määrust täiendatakse lisaga 46 „Koduse enteraalse toitmise teenuse kvaliteedi kriteeriumid”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Koduse enteraalse toitmise teenuse kvaliteedi kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json