Teksti suurus:

Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2019, 16

Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded1

Vastu võetud 03.07.2006 nr 80
RTL 2006, 54, 982
jõustumine 15.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2007RTL 2007, 45, 77104.06.2007
06.08.2012RT I, 10.08.2012, 201.11.2012
29.06.2015RT I, 03.07.2015, 1906.07.2015
27.12.2016RT I, 29.12.2016, 4101.01.2017
08.06.2017RT I, 13.06.2017, 416.06.2017
20.03.2019RT I, 26.03.2019, 101.04.2019

Määrus kehtestatakse Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 64 lõike 5 ja § 65 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse paljundusmaterjali mikropaljundamise ja mikropaljundamiseks kasutatava laboratooriumi ning paljundusmaterjali mikropaljundamisega tegeleva tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

§ 2.   Paljundusmaterjali mikropaljundamise nõuded

  (1) Paljundusmaterjali mikropaljundamine (edaspidi mikropaljundamine) on paljundusmaterjali ja seemnekartuli taimede (edaspidi kartulitaimed) tootmine koekultuurmeetodil kiiresti suure hulga paljundusmaterjali ja kartulitaimede saamiseks.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Koekultuurmeetodil tootmine on lähtepaljundusmaterjali (edaspidi lähtematerjal) saamiseks kasutatavast taimest (edaspidi emataim) eraldatud organite, koelõikude, rakkude või rakuosade kasvatamine katseklaasis steriilsetel söötmetel.
[RT I, 03.07.2015, 19 - jõust. 06.07.2015]

  (21) Emataimeks on § 4 lõikes 3 sätestatud nõuete kohane taim, millest võetakse lähtematerjali uute taimede paljundamiseks ja mis on vastavalt tähistatud.
[RT I, 03.07.2015, 19 - jõust. 06.07.2015]

  (3) Mikrotaimed on paljundusmaterjal ja kartulitaimed, mis on toodetud ja mida kasvatatakse ning säilitatakse koekultuurmeetodil.

  (4) Mikropaljundatud paljundusmaterjal ja kartulitaimed on mikrotaimed, ning mis on katseklaasist välja istutatud ja kohandatud väliskeskkonna tingimustega.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

§ 3.   Paljundusmaterjali mikropaljundamisega tegeleva tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (1) Mikropaljundamise nõuetekohasuse tagamiseks määrab paljundusmaterjali tarnija kindlaks mikropaljundamise olulised kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab nende meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem).
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Paljundusmaterjali mikropaljundamisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, milles kirjeldab enesekontrolli tagamiseks järgmisi mikropaljundamise olulisi kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid:
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]
  1) mikropaljundamise lähtematerjali vastuvõtmine ja kvaliteedi kindlakstegemine ning lähtematerjali ladustamine ja säilitamine;
[RT I, 03.07.2015, 19 - jõust. 06.07.2015]
  2) söötmete valmistamine ja säilitamine;
  3) mikropaljundamise lähtematerjali ja mikrotaimede paljundamine koekultuurmeetodil (lõikamine, kasvatamine, säilitamine, proovide võtmine, saastunud materjali eemaldamine);
  4) lähtematerjali ja mikrotaimede partiide eristatavuse ja erinevate partiide kindlakstegemise tagamine mikropaljundamise, pakendamise ja veo ajal;
  5) taimekahjustajate leviku ärahoidmiseks ettevaatusabinõude järgimine;
  6) mikrotaimede ja mikropaljundatud paljundusmaterjali pakendamine ja vedu;
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]
  7) ettevõtte tegevuse korraldamine;
  8) kriitiliste punktide jälgimine ja hindamine.
[RT I, 03.07.2015, 19 - jõust. 06.07.2015]

  (21) Määruse tähenduses on taimekahjustaja puuvilja- ja marjakultuuri puhul selle kvaliteeti vähendav taimekahjustaja, mis on nimetatud Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta ja ohtlik taimekahjustaja (edaspidi koos taimekahjustaja), muu aiakultuuri kui puuvilja- ja marjakultuuri puhul ohtlik taimekahjustaja (edaspidi taimekahjustaja) ning kartulitaime puhul kvaliteeti vähendav taimekahjustaja kartuli-keerdlehisuse viirus, kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viirus, bakter Dickeya spp. ja Pectobacterium spp. ning ohtlik taimekahjustaja (edaspidi koos taimekahjustaja).
[RT I, 29.12.2016, 41 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutav töötaja.

  (4) Tarnija säilitab enesekontrolliplaani ja selle alusel dokumenteeritud andmeid taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 77 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 29.12.2016, 41 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Mikropaljundamise lähtematerjali nõuded

  (1) Mikropaljundamise lähtematerjalina kasutatakse taime, taimeosa või mikrotaime.Mikrotaim, mida lähtematerjalina kasutatakse, on toodetud taimeliigi mikropaljundamise tegevusluba omava isiku nõuetekohases laboratooriumis või teise riigi pädeva asutuse järelevalve all olevas laboratooriumis.

  (2) Lähtematerjali hoitakse suletud ruumis või steriilsetes tingimustes kuni mikropaljundamiseni. Lähtematerjali käsitledes välistatakse selle kokkupuutumine muu paljundusmaterjali ja toodetud mikrotaimedega, kuni on kindlaks tehtud, et lähtematerjal on vaba taimekahjustajatest.

  (3) Tarnija teeb kindlaks, et lähtematerjal on vaba taimekahjustajatest.
[RT I, 29.12.2016, 41 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Lähtematerjali hulgas taimekahjustajaga saastunud või saastumiskahtlase taime avastamise korral see taim kõrvaldatakse ja hävitatakse või võimaluse korral vabastatakse taimekahjustajast termotöötluse teel või meristeemkultuuri abil. Pärast lähtematerjali vabastamist taimekahjustajast tuleb lähtematerjali selle taimekahjustaja esinemise suhtes uuesti hinnata.
[RT I, 29.12.2016, 41 - jõust. 01.01.2017]

§ 5.   Mikropaljundamise lähtematerjali ja mikrotaimede käsitlemine

  (1) Lähtematerjali paljundatakse koekultuurmeetodil selleks ette nähtud laboratooriumis steriilsetes tingimustes.

  (2) Ruumis, kus mikrotaimi kasvatatakse ja säilitatakse, võib hoida üksnes mikrotaimi.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

§ 6.   Mikrotaimede kohandamine väliskeskkonna tingimustega

  (1) Mikrotaimed istutatakse koekultuurist välja ja kohandatakse väliskeskkonna tingimustega avamaal, kasvuhoones või ruumis, kus on selleks sobivad tingimused.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

  (2) Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimed kohandatakse väliskeskkonna tingimustega üksnes kasvuhoones või ruumis, kus on välistatud taimekahjustajate, eriti lehetäide ligipääs ja kus ei kasvatata teise taimeliiki kuuluvaid taimi ega sama liigi paljundusmaterjali, mis ei ole toodetud koekultuurmeetodil.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

  (3) Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimede kohandamisel väliskeskkonna tingimustega:
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]
  1) kasutatakse uut ja taimekahjustajavaba kasvusubstraati, mis ei ole otseses kokkupuutes maapinnaga;
  11) kasutatakse kasvusubstraati, mis on vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 III lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealust taimeperekonda või taimeliiki kahjustavatele viirustele;
[RT I, 29.12.2016, 41 - jõust. 01.01.2017]
  2) puhastatakse ja desinfitseeritakse taimelavad ja korduvkasutatavad potid pärast iga tootmisperioodi;
  3) kasutatakse ruumis taimekahjustaja esinemise avastamiseks putukapüüniseid.
[RT I, 29.12.2016, 41 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Ühe kartuliklooni mikropaljundamisel saadud kartulitaimedest hinnatakse 0,5 protsenti taimi kartuli-keerdlehisuse ning kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viiruse suhtes. Viirusega saastunud taime avastamise korral see taim kõrvaldatakse ja hävitatakse.
[RT I, 13.06.2017, 4 - jõust. 16.06.2017]

§ 7.   Mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede sordiehtsuse nõuded

  (1) Mikropaljundatud paljundusmaterjal ja kartulitaimed peavad vastama taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 65 lõikes 2 sätestatud nõuetele. Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimede sordiehtsuse hindamiseks istutab tarnija, kes need mikrotaimed tootis, iga toodetava aiakultuuri sordi ja kartuliklooni kohta avamaale kakskümmend mikropaljundatud taime.
[RT I, 03.07.2015, 19 - jõust. 06.07.2015]

  (2) Kasvuperioodil hindab tarnija avamaale istutatud taimede sordiehtsust.
[RT I, 03.07.2015, 19 - jõust. 06.07.2015]

§ 8.   Mikropaljundamiseks kasutatava laboratooriumi nõuded

  Mikropaljundamiseks kasutatavas laboratooriumis peab olema:
  1) steriilsete tingimustega ning vajalike seadmete ja töövahenditega varustatud ruum mikropaljundamise lähtematerjali paljundamiseks;
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]
  2) reguleeritava temperatuuriga ning valgusriiulitega varustatud ruum mikrotaimede kasvatamiseks ja säilitamiseks.


1 Nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), direktiiviga 2013/63/EL (ELT L 341, 18.12.2013, lk 52–55);
komisjoni rakendusdirektiiv 2014/20/EL, millega määratakse kindlaks liidu eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes kohaldatavad tingimused ja nimetused (ELT L 38, 07.02.2014, lk 32–38); komisjoni rakendusdirektiiv 2014/21/EL, millega määratakse kindlaks supereliitseemnekartuli suhtes kohaldatavad miinimumtingimused ja liidu klassid (ELT L 38, 07.02.2014, lk 39–41);
komisjoni rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 298, 16.10.2014, lk 22–61).
[RT I, 29.12.2016, 41 - jõust. 01.01.2017]

/otsingu_soovitused.json