Teksti suurus:

Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2019, 20

Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele1

Vastu võetud 21.03.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 871 lõike 2 ja § 875 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele esitatavad tehnilised nõuded.

§ 2.  Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele

  (1) Hoiatus- ja signaalrelv peab olema valmistatud selliselt, et selles saab kasutada vaid lendkehata paukpadrunit, mis vastab väikerelvade märgistamise alalise rahvusvahelise komisjoni (C.I.P.) koostatud padrunite ja padrunipesade mõõtmete tabelite VIII tabelis osutatud mõõtmetele.

  (2) Hoiatus- ja signaalrelva relvaraud ei tohi olla relvaraamist eemaldatav ning relvarauda on püsivalt paigaldatud takistus, mis välistab püssirohu toimel haavli, kuuli või gaasilaengu välja laskmist ning sulgeb relvaraua täielikult.

  (3) Hoiatus- ja signaalrelva relvarauda paigaldatud takistus peab olema valmistatud materjalist, mis on vastupidav lõikamise, puurimise, viilimise või freesimise suhtes ja mille kõvadus on Vickersi kõvaduse testi järgi vähemalt 700HV30.

  (4) Kõik relvarauda paigaldatud takistused peavad olema püsivad, nii et neid ei ole võimalik eemaldada ilma hoiatus- ja signaalrelva padrunipesa või relvarauda hävitamata.

  (5) Hoiatus- ja signaalrelva padrunipessa või relvarauda peab olema puuritud vähemalt üks ava, mis võimaldab padrunipesast välja lasta püssirohu gaase.

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatule peavad revolvri tüüpi hoiatus- ja signaalrelva trumli padrunipesa eesmised avaused olema kitsendatud, et lendkeha padrunipesas blokeerida.

  (7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 sätestatule ei tohi revolvri tüüpi hoiatus- ja signaalrelva trumli padrunipesa ja relvaraua suue asetseda kohakuti.

  (8) Hoiatus- ja signaalrelva osi ei tohi olla võimalik paigaldada tulirelva või kasutada tulirelva olulise osana.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–7 sätestatud nõuded ei laiene hoiatus- ja signaalrelvale, mille kaliiber on 26,5 mm või suurem.

§ 3.  Tehnilised nõuded akustilistele relvadele

  (1) Akustilise püssi relvarauda peab olema keevitatud takistus läbimõõduga pool kaliibrist. Takistus peab asuma 80–110 mm kaugusel padrunipesa luku poolsest servast arvates.

  (2) Akustilise püstoli või revolvri relvarauda peab olema keevitatud takistus läbimõõduga pool kaliibrist. Takistus peab relvarauas asuma järgmiselt:
  1) püstolil 30–40 mm kaugusel padrunipesa lukupoolsest servast arvates;
  2) revolvril 5–20 mm kaugusel trumlipoolsest servast arvates.

  (3) Akustilise relva, mis on automaattulirelvast ümberehitatud tulirelv, relvarauda keevitatud takistus võib relva ehitusliku eripära tõttu asetseda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kaugusest kaugemal juhul, kui see on vajalik relva automaatseks ümberlaadimiseks. Vahetatav relvaraud peab olema jäädavalt kinnitatud relvaraami külge. Nõue ei ole kohustuslik juhul, kui see muudab relvast laskude sooritamise tehniliselt võimatuks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 nimetatud takistus peab olema:
  1) valmistatud materjalist, mis on vastupidav lõikamise, puurimise, viilimise või freesimise suhtes ja mille kõvadus on Vickersi kõvaduse testi järgi vähemalt 700HV30;
  2) poolkuukujuline või sirge.

  (5) Akustilisel relval on lubatud kasutada kompensaatorit, või muud tehnilist täiendust, mis tagab relva automaatse ümberlaadimise.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Relvale, mis on Eestisse imporditud enne 17. jaanuari 2020. aastal, ei laiene käesoleva määruse § 2 lõikes 3 ja lõikes 7 ning § 3 lõike 4 punktis 1 sätestatud nõuded.


1 Nõukogu direktiiv 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (EÜT L 256, 13.09.1991, lk 51–58), muudetud direktiiviga 2008/51/EÜ (ELT L 179, 08.07.2008, lk 5–11) ja direktiiviga 2017/853 (ELT L 137, 24.05.2017, lk 22–39);
komisjoni rakendusdirektiiv 2019/69, millega nähakse ette hoiatus- ja signaalrelvade tehnilised nõuded vastavalt nõukogu direktiivile 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (ELT L 15, 17.1.2019, lk 22–26).

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json