Teksti suurus:

Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2020, 2

Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord

Vastu võetud 19.12.2015 nr 50
RT I, 29.12.2015, 52
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2018RT I, 20.06.2018, 101.01.2019, osaliselt muudetud [RT I, 02.01.2019, 1]
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019
31.12.2018RT I, 02.01.2019, 105.01.2019
20.03.2020RT I, 26.03.2020, 101.10.2020

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või välisriigi krediidiandja filiaali (edaspidi krediidiandja) ja krediidiandja vahendaja või välisriigi krediidivahendaja filiaali (edaspidi krediidivahendaja) aruannete vormid, nõuded aruannete sisule, sealhulgas aruannetes kasutatavate kirjete sisule, ning aruannete koostamise metoodika ja esitamise korra.
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

2. peatükk Aruannete koostamise põhimõtted ja esitamine 

§ 2.   Koostatavad aruanded

  (1) Krediidiandja on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:
  1) „Bilanss” vastavalt lisale 1 (lisatud);
  2) „Kasumiaruanne” vastavalt lisale 2 (lisatud);
  3) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne” vastavalt lisale 3 (lisatud);
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  4) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” vastavalt lisale 4 (lisatud);
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  5) „Krediidiandja tarbijate aruanne” vastavalt lisale 5 (lisatud);
  6) „Loovutatud või maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne” vastavalt lisale 6 (lisatud);
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
  7) „Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” vastavalt lisale 7 (lisatud).
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Krediidivahendaja on kohustatud koostama ja esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud aruanded.

  (3) Aruannete esitamisel tuleb kasutada järgmisi Finantsinspektsiooni määratud aruannete koode:
  1) „Bilanss” koodiga 6101;
  2) „Kasumiaruanne” koodiga 6102;
  3) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne” koodiga 6107;
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  4) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” koodiga 6108;
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  5) „Krediidiandja tarbijate aruanne” koodiga 6105;
  6) „Loovutatud või maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne” koodiga 6106;
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
  7) „Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” koodiga 6109.
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Hoiu-laenuühistu bilansile ja kasumiaruandele ning nende esitamisele kohaldatakse Eesti Panga presidendi 6. novembri 2012. a määruses nr 8 „Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord” sätestatut ning bilanss ja kasumiaruanne esitatakse Finantsinspektsioonile Eesti Panga kaudu.

  (5) Krediidiandja või -vahendaja, kes on makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud makseasutus, bilansile ja kasumiaruandele ning nende esitamisele kohaldatakse rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruses nr 54 „Makseasutuste omavahendite arvutamise kord ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord” sätestatut.

§ 3.   Aruannete koostamise alused

  (1) Aruannetes kajastatavad andmed esitatakse Eestis ametlikult kehtivas rahalises vääringus ja täisühikutes, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse ümber Eestis kehtivasse ametlikku vääringusse aruandeperioodi viimase tööpäeva Euroopa Keskpanga kursiga.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 4, 5 ja 7 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodi lõpu seisuga.
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud aruandes esitatakse andmed kumulatiivselt aruandeaasta algusest alates.

  (5) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 3 ja 6 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodil toimunud käivete alusel.

§ 4.   Aruannete koostamise põhimõtted

  (1) Bilansi ja kasumiaruande koostamisel mõõdetakse ja kajastatakse varad, kohustused, omakapital, tulud ja kulud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga või Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (ELT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, võttes arvesse käesolevas määruses toodud erisusi.

  (2) Aruannete koostamisel lähtutakse käesoleva määruse lisades 1–7 toodud aruannete vormidest ja koostamise juhenditest.
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Käesoleva määruse lisades 1–6 toodud aruannete koostamisel ei käsitata tarbijakrediidilepinguna võlaõigusseaduse § 403 lõikes 2 nimetatud lepinguid.

  (4) Finantsinspektsioonile esitatavates aruannetes kajastatakse õiglases väärtuses mõõdetavate finantsvarade õiglase väärtuse muutus krediidiandja ja -vahendaja kasumiaruandes ning finantsvarade ümberhindluse reservi selle tarbeks ei kasutata.

  (5) Krediidiandja ja -vahendaja kasumiaruandes näidatakse õiglases väärtuses mõõdetavate finantsinvesteeringutega seotud tekkepõhiselt arvestatud intressid ning välja kuulutatud dividendid intressitulude ja vastavatel finantstulude ja -kulude kirjetel.

§ 5.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina, järgides nõudeid andmevahetuse turvamisele.

  (2) Krediidiandja ja -vahendaja on aruannete esitamisel kohustatud järgima tehnilisi nõudeid, mis on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Aruandes esitatavate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

3. peatükk Rakendamine 

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodide kohta, mis lõpevad 2016. aasta 31. märtsil või hiljem.

  (2) Määruse 2020. aasta 1. oktoobril jõustunud lisade 2 ja 6 redaktsioone kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodide kohta, mis lõpevad 2020. aasta 31. detsembril või hiljem.
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Bilanss
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 2 Kasumiaruanne
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]

Lisa 3 Eestis väljastatud tarbijakrediidilepingute käivete aruanne
[RT I, 02.01.2019, 1 - jõust. 05.01.2019]

Lisa 4 Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 5 Krediidiandja tarbijate aruanne
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 6 Loovutatud või maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne
[RT I, 26.03.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]

Lisa 7 Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne
[RT I, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

/otsingu_soovitused.json