Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.03.2021 otsus nr 708

Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.03.2021

§ 1.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Maksualast koostööd mittetegev jurisdiktsioon

Maksualast koostööd mittetegev jurisdiktsioon on jurisdiktsioon, mis on kantud „Nõukogu järeldustes maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu kohta” kinnitatud loetelusse.”;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 9 ning § 22 pealkirjas ja lõike 6 esimeses ja kolmandas lauses asendatakse sõnad „madala maksumääraga territoorium” sõnadega „maksualast koostööd mittetegev jurisdiktsioon” vastavas käändes;

4) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti pikaajalisel lähetusel ja lühiajalisel kohapeale suunamisel ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti varjupaigatugirühma lähetusel osalevale ametnikule või töötajale makstavat päevaraha, mis ei ületa Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti kehtestatud päevaraha ülemmäära, ning sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitist;”;

5) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „madala maksumääraga territooriumil (§ 10)” tekstiosaga „maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis (§ 101)”;

6) paragrahvi 29 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „madala maksumääraga territooriumil asuv juriidiline isik (§ 10)” tekstiosaga „maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuv juriidiline isik (§ 101)”;

7) paragrahvi 29 lõike 13 teises lauses, § 50 lõike 11 punktides 1 ja 3, § 52 lõike 2 punktides 3–5 ja lõike 3 punktis 3 ning § 53 lõike 41 punktides 1 ja 2 asendatakse läbivalt sõnad „madala maksumääraga territooriumil” sõnadega „maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis”;

8) paragrahvi 41 punktis 11 ja § 52 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „madala maksumääraga territooriumil asuv juriidiline isik (§ 10)” tekstiosaga „maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuv juriidiline isik (§ 101)” vastavas käändes;

9) paragrahvi 42 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „Residendist” sõnadega „Lepinguriigi residendist”;

10) paragrahvi 44 lõike 21 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas lõikes sätestatud mahaarvamisi võivad kasutada ka abikaasad, kellest üks on resident ja teine on lepinguriigi resident või kes mõlemad on lepinguriigi residendid.”;

11) paragrahvi 44 lõiget 6 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) lepinguriigi residendist füüsiline isik, kelle tulu ei ületanud §-s 23 sätestatud maksuvaba tulu määra või kelle maksustamisperioodi tulult ei ole vaja täiendavalt tulumaksu tasuda, välja arvatud juhul, kui isik saab Eestist § 29 lõike 3 alusel maksustatavat ettevõtlustulu või soovib kasutada § 23 lõikes 4 sätestatud õigust;”;

12) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„nõukogu järeldused maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu kohta (ELT C 66, 26.02.2021, lk 40–45 ja järgnevad);
maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu – käitumisjuhendi töörühma (äriühingute maksustamine) aruanne, milles soovitatakse teha muudatusi nõukogu 18. veebruari 2020. aasta järelduste lisades (ELT C 331, 07.10.2020, lk 3–5 ja järgnevad).”.

§ 2.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduse § 1 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „§ 101 lõige 4” tekstiosaga „§ 101 lõige 6”.

§ 3.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 36 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „mida loetakse madala maksumääraga territooriumiks” sõnadega „mis on kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide Euroopa Liidu loetellu”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkte 4 ja 10 rakendatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 6–8 ja 12 ning § 2 jõustuvad 2021. aasta 1. juulil.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 3, 5, 9 ja 11 ning § 3 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json