Teksti suurus:

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2024, 3

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]

Vastu võetud 05.04.2011 nr 22
RT I, 12.04.2011, 5
jõustumine 15.04.2011, rakendatakse alates 01.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.07.2014RT I, 05.08.2014, 108.08.2014, rakendatakse alates 01.04.2014
27.12.2016RT I, 29.12.2016, 3701.01.2017
22.03.2017RT I, 28.03.2017, 201.04.2017
02.11.2017RT I, 10.11.2017, 901.01.2018
25.06.2019RT I, 28.06.2019, 4001.07.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. aprillist; osaliselt jõustumine 01.01.2020
03.03.2020RT I, 06.03.2020, 109.03.2020, osaliselt 01.04.2020
21.02.2022RT I, 23.02.2022, 526.02.2022, rakendatakse alates 01.01.2022
10.06.2022RT I, 27.06.2022, 130.06.2022
14.08.2023RT I, 17.08.2023, 420.08.2023
20.03.2024RT I, 26.03.2024, 129.03.2024, osaliselt 01.07.2024

Määrus kehtestatakse „Keskkonnatasude seaduse” § 333 lõike 3 ja „Maapõueseaduse” § 77 lõike 2 alusel.
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]

§ 1.   Keskkonnatasu deklaratsioonide vormid

  Määrusega kehtestatakse järgmised keskkonnatasu deklaratsiooni vormid:
  1) vee erikasutusõiguse tasu deklaratsiooni vorm „Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon” (lisa 1);
  2) deklaratsiooni vorm saasteainete heitmisel veekogusse põhjavette või pinnasesse „Veesaastetasu deklaratsioon” (lisa 2);
  3) deklaratsiooni vorm saasteainete heitmisel välisõhku „Välisõhu saastetasu deklaratsioon” (lisa 3);
  4) maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavara kaevandamise mahu aruande vorm „Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne” (lisa 4);
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]
  5) deklaratsiooni vorm jäätmete kõrvaldamisel ladestamise teel prügilasse või muude toimingutega jäätmete keskkonda viimisel „Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel” (lisa 5);
  6) tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu deklaratsiooni vorm „Tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu deklaratsioon” (lisa 6).
[RT I, 17.08.2023, 4 - jõust. 20.08.2023]

§ 2.   Keskkonnatasu deklaratsiooni vormi täitmine

  (1) Deklaratsiooni esitab isik, kellel on keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise kohustus (edaspidi deklaratsiooni esitaja) iga keskkonnakasutuse valdkonna kohta eraldi.

  (2) Deklaratsiooni esitaja esitab keskkonnakasutuse toimumise kvartali eest makstava keskkonnatasu deklaratsiooni iga keskkonnaloa kohta eraldi.

  (3) Deklaratsiooni vorm peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei ole võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

  (4) Deklaratsiooni vormi lahtris „Kinnitan esitatud andmete õigsust” kinnitab keskkonnatasu deklaratsiooni esitaja või tema volitatud esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ning märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja deklaratsiooni täitmise kuupäeva.

  (5) Märkides deklaratsiooni vormile e-posti aadressi, nõustub deklaratsiooni esitaja, et Keskkonnaamet võib saata selle deklaratsiooni menetlemisega seotud teavet ja dokumente nimetatud e-posti aadressile.
[RT I, 28.03.2017, 2 - jõust. 01.04.2017]

  (6) Kui isik, kes on vastavat õigust omamata eemaldanud looduslikust seisundist loodusvara, väljutanud keskkonda saasteaineid või kõrvaldanud jäätmeid, esitab deklaratsiooni keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu, peab ta deklaratsioonis lisaks käesoleva määruse lisas esitatud vormil nõutud andmetele esitama vastavalt ka järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse lisas 1 „Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon” esitatud vormi täitmisel – veehaarde liik, veekogu liik, veehaarde seos maavarade kaevandamisega, veehaarde kuuluvus, veehaarde asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse nimetus;
  2) käesoleva määruse lisas 2 „Veesaastetasu deklaratsioon” esitatud vormi täitmisel – väljalaskme liik;
[RT I, 10.11.2017, 9 - jõust. 01.01.2018]
  3) käesoleva määruse lisas 4 „Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne” esitatud vormi täitmisel – maardla nimetus, maardla osa nimetus, maardla registrikaardi number, maavara kaevandamise asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse nimetus.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (7) Enne käesoleva määruse lisas 6 esitatud vormi „Tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu deklaratsioon” täitmist tuleb lisaks vormil nõutud andmetele esitada ka järgmised andmed:
  1) EHR kood;
  2) ehitamise alustamise teatise number ja kuupäev, kui kasutusluba ei ole veel antud;
  3) kasutusloa number ja kuupäev;
  4) täieliku lammutamise teatise number ja kuupäev;
  5) maismaal paikneva tuuleelektrijaama asukoha omavalitsuse üksuse nimetus, meretuulepargi mõjualas asuvate kohaliku omavalitsuse üksuste nimetused ja kauguspunktid.
[RT I, 17.08.2023, 4 - jõust. 20.08.2023]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud andmed esitakse keskkonnaotsuste infosüsteemis enne esmakordset deklaratsiooni esitamist või kui andmed on muutunud, siis esitakse andmed enne järgmise deklaratsiooni esitamist.
[RT I, 17.08.2023, 4 - jõust. 20.08.2023]

§ 3.   Maavara kaevandamise mahu aruande esitamine
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]

  (1) Maavara kaevandamise mahu aruande (edaspidi aruanne) esitab kaevandamisloa omaja maavara kaevandamise mahu aruande vormil (lisa 4 tabel 1) koos maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooniga.
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Aruanne tuleb esitada aruandekvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks olenemata sellest, kas kaevandamisloa omajal on „Keskkonnatasude seadusest” tulenev kohustus keskkonnatasu deklareerida ning kas kaevandamine aruandeperioodil toimus või mitte.
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Dolokivi, fosforiidi, aluskorra ehituskivi ehk kristalliinse ehituskivi, kruusa, liiva, lubjakivi, põlevkivi, järvelubja, turba ja savi kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud kogus märgitakse aruandes markšeiderimõõdistamise tulemuste põhjal käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud sagedusega.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (4) Markšeiderimõõdistamiste vahearuannetes määratakse kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavara hinnanguline kogus kaevandamise, tootmise, laoseisu või turba kaevandamisel tehtud aunade mõõdistamise tulemuste järgi. Kui kaevandaja teeb markšeiderimõõdistamist käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatust sagedamini, tuleb aruanne koostada markšeiderimõõdistamise tulemuste alusel.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (5) Sõltuvalt kaevandamise aastamahust peab kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavara koguse markšeiderimõõdistamise sagedus karjääris või kaevanduses olema järgmine. Kui aastamaht on:
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]
  1) üle 200 000 tonni/kuupmeetri (edaspidi ühik) – kord kvartalis;
  2) 50 000–200 000 ühikut – kord aastas;
  3) 10 000–50 000 ühikut – kord 2 aasta jooksul;
  4) alla 10 000 ühiku – kord 3 aasta jooksul.

  (6) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud turba kogus mõõdistatakse ja arvutatakse üks kord maavara kaevandamise loa kehtivusaja jooksul. Markšeiderimõõdistamine tuleb teha mitte varem kui viis aastat, kuid hiljemalt kolm aastat enne maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõppemist, välja arvatud maapõueseaduse § 67 lõikes 4 sätestatud juhul.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (7) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavara koguse markšeiderimõõdistamisel tuleb lähtuda maapõueseaduse § 76 lõike 9 alusel kehtestatud määruse nõuetest.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (8) Järve- ja meremuda kaevandamise korral märgitakse aruandesse kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavara hinnanguline kogus, mille kaevandaja on määranud toodangu mahtude alusel.
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]

  (9) Tasaarvestuse tegemisel tuleb lähtuda „Keskkonnatasude seadusega” kehtestatud kaevandamisõiguse tasu tasaarvestamise metoodikast.

  (10) Maavara kaevandamise loa omaja peab aruannet säilitama seitse aastat pärast maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõppemist.
[RT I, 29.12.2016, 37 - jõust. 01.01.2017]

  (11) Kaevandatud maa ja selle korrastamise andmed (lisa 4 tabel 1c) esitatakse aruandeperioodi kohta.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (12) Aruandeperiood käesoleva paragrahvi lõike 11 tähenduses on ajavahemik eelmisest markšeiderimõõdistusest andmete esitamise aluseks oleva markšeiderimõõdistuseni.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

§ 4.   Aruande kontrollimine ja aruande edastamine maavarade registrile
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]

  (1) Kui kaevandamisloa andjal või Keskkonnaametil tekib põhjendatud kahtlus, et esitatud aruandes on märgitud ebatäpsed andmed, on tal õigus korraldada aruandega seotud alal kontrollmõõdistamine.

  (2) Kaevandamisloa andjal või Keskkonnaametil on õigus nõuda aruande aluseks olnud markšeiderimõõdistamise dokumentatsiooni esitamist.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (3) Keskkonnaamet edastab aruande andmed maavarade registri vastutavale töötlejale 20 päeva jooksul aruande esitamise päevast arvates.
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]

§ 41.   Määruse rakendamine kaevandatud maa ja selle korrastamise andmete esitamisel

  2020. aasta 1. aprillini esitatakse kaevandatud maa ja selle korrastamise andmed kuni 2019. aasta 31. detsembrini kehtinud maapõueseaduse § 82 lõike 3 alusel kehtestatud kaevandatud maa ja selle korrastamise kohta aruande esitamise korras ja vormil.
[RT I, 06.03.2020, 1 - jõust. 09.03.2020]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2011. aasta 1. aprillist.

Lisa 1 Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon
[RT I, 28.03.2017, 2 - jõust. 01.04.2017]

Lisa 2 Veesaastetasu deklaratsioon
[RT I, 23.02.2022, 5 - jõust. 26.02.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

Lisa 3 Välisõhu saastetasu deklaratsioon
[RT I, 26.03.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

Lisa 4 Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne
[RT I, 17.08.2023, 4 - jõust. 20.08.2023]

Lisa 5 Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel
[RT I, 17.08.2023, 4 - jõust. 20.08.2023]

Lisa 6 Tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu deklaratsioon
[RT I, 26.03.2024, 1 - jõust. 29.03.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json