Teksti suurus:

Riigieelarve seaduse alusel kehtestatud riigihalduse ministri määruste muutmine vähese tähtsusega abi andmise aluste muutumise tõttu

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2024, 4

Riigieelarve seaduse alusel kehtestatud riigihalduse ministri määruste muutmine vähese tähtsusega abi andmise aluste muutumise tõttu

Vastu võetud 21.03.2024 nr 20

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 ja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm” muutmine

Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruses nr 26 „Väikesaarte programm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiked 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Programmist antav toetus võib olla vähese tähtsusega abi ja selle puhul kohaldatakse komisjoni määruses (EL) 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2831, 15.12.2023), või komisjoni määruses (EL) 2023/2832 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2832, 15.12.2023), ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

(2) Kui toetus on vähese tähtsusega abi, loetakse vähese tähtsusega abiks ka avaliku sektori vahenditest antav oma- või kaasfinantseering.

(3) RTK kontrollib, kas programmist taotletav toetus on vähese tähtsusega abi.

(4) Komisjoni määruse (EL) 2023/2831 alusel ühele ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi toetuse andmisele vahetult eelnenud kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 300 000 eurot.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Komisjoni määruse (EL) 2023/2832 alusel vähese tähtsusega abina käsitatav üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale antav vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi ületada kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 750 000 eurot.”.

§ 2.  Riigihalduse ministri 26. veebruari 2020. a määruse nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 26. veebruari 2020. a määruses nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi, kohaldatakse komisjoni määruses (EL) 2023/2832 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2832, 15.12.2023), ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

2) paragrahvi 6 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale, ei tohi komisjoni määruse (EL) 2023/2832 alusel antav vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 750 000 eurot.”;

3) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) ülesande andmise akt komisjoni määruse (EL) 2023/2832 tähenduses, juhul kui tegemist on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi andmisega;”;

4) paragrahvi 15 punktis 15 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 360/2012” tekstiosaga „(EL) 2023/2832”.

§ 3.  Riigihalduse ministri 28. veebruari 2022. a määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 28. veebruari 2022. a määruses nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi, kohaldatakse komisjoni määruses (EL) 2023/2832 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2832, 15.12.2023), ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

2) paragrahvi 6 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale, ei tohi komisjoni määruse (EL) 2023/2832 alusel antav vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 750 000 eurot.”;

3) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) ülesande andmise akt komisjoni määruse (EL) 2023/2832 tähenduses, juhul kui tegemist on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi andmisega;”.

§ 4.  Riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruses nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi, kohaldatakse komisjoni määruses (EL) 2023/2832 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2832, 15.12.2023), ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

2) paragrahvi 1 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Määrust ei kohaldata lisaks lõikes 6 nimetatule ka muudel üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–6 ja komisjoni määruse (EL) 2023/2832 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes, artikli 1 lõikes 2 sätestatud juhtudel.”;

3) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale, ei tohi komisjoni määruse (EL) 2023/2832 alusel antav vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 750 000 eurot.”;

4) paragrahvi 8 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõike 4 punktis 5 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 360/2012 preambuli punkti 6” tekstiosaga „(EL) 2023/2832”.

§ 5.  Riigihalduse ministri 16. märtsi 2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 16. märtsi 2023. a määruses nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui määruse alusel antav toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina, kohaldatakse komisjoni määruses (EL) 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2831, 15.12.2023), või komisjoni määruses (EL) 2023/2832 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2832, 15.12.2023), ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

2) paragrahvi 1 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Määrust ei kohaldata lisaks lõikes 10 nimetatule ka muudel üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–6 ning komisjoni määruse (EL) 2023/2831 artikli 1 lõikes 1 ja komisjoni määruse (EL) 2023/2832 artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.”;

3) paragrahvi 11 lõike 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) komisjoni määruse (EL) 2023/2831 alusel ühele ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi toetuse andmisele vahetult eelnenud kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 300 000 eurot;”;

4) paragrahvi 11 lõike 9 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõike 9 punktis 3 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 1407/2013” tekstiosaga „(EL) 2023/2831”;

6) paragrahvi 11 lõike 9 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale ei tohi komisjoni määruse (EL) 2023/2832 alusel antav vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 750 000 eurot;”;

7) paragrahvi 11 lõike 9 punktis 5 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 1407/2013 artikli 5 lõikes 1” tekstiosaga „(EL) 2023/2831 artiklis 5”.

§ 6.  Riigihalduse ministri 29. märtsi 2023. a määruse nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 29. märtsi 2023. a määruses nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui määruse alusel antav toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2831, 15.12.2023), tähenduses, järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

2) paragrahvi 8 lõigetes 2–5 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 1407/2013” tekstiosaga „(EL) 2023/2831”;

3) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui taotluses märgitud toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina, kontrollib MARO riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei ületaks toetuse andmisele vahetult eelnenud kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 300 000 eurot.”.

§ 7.  Riigihalduse ministri 13. aprilli 2020. a määruse nr 13 „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 13. aprilli 2020. a määruses nr 13 „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui määruse alusel antav toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2831, 15.12.2023) (edaspidi VTA määrus), tähenduses, järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse tähenduses, kontrollib toetuse andja Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et vähese tähtsusega abi koos siinse määruse alusel eraldatava toetusega ei ületaks toetuse andmisele vahetult eelnenud kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 300 000 eurot. Vähese tähtsusega abi andmisel arvestatakse VTA määruse artiklis 5 sätestatud eri eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.”.

§ 8.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024. a.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json