Teksti suurus:

Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2024, 15

Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus

Vastu võetud 22.03.2024 nr 21

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” (edaspidi rakenduskava) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus” raames antava toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.  Toetuse eesmärk ja toetatav tegevus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on suurendada teadlikkust kalapüügi- ja vesiviljelustoodete omadustest, laiendada nende toodete turustusvõimalusi ning suurendada nende toodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet, aidates kaasa toiduga kindlustatusele.

  (2) Toetust antakse järgmiste tegevuste elluviimiseks, millega panustatakse lõikes 1 sätestatud eesmärkide saavutamisse:
  1) turu-uuringu korraldamine;
  2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tarneahelas konkurentsivõimet suurendava kestlikkust või kvaliteeti tõendava sertifikaadi või märgise taotlemine (edaspidi koos sertifikaadi taotlemine);
  3) messil eksponendina osalemine;
  4) messi külastamine ekspositsioonita.

§ 3.  Toetuse vorm ning maksimaalne suurus ja määr

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.06.2021, lk 159–706), artikli 53 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus toetuse taotleja ühe taotluse kohta taotlusvoorus on:
  1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 sätestatud turu-uuringu korraldamise korral kuni 14 000 eurot;
  2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 sätestatud sertifikaadi taotlemise korral kuni 60 000 eurot;
  3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 sätestatud messil eksponendina osalemise korral kuni 15 000 eurot, kui toetuse taotleja on § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud isik;
  4) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 sätestatud messil eksponendina osalemise korral kuni 250 000 eurot, kui toetuse taotleja on § 6 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud isik;
  5) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 sätestatud messi külastamise korral kuni 15 000 eurot, kui toetuse taotleja on § 6 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud isik.

  (3) Toetuse maksimaalne määr on:
  1) 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui toetuse taotleja on § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud isik;
  2) 60 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui toetuse taotleja on § 6 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud isik.

  (4) Paragrahvi 4 lõikes 2 sätestatud kulu hüvitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punktis b sätestatud ühikuhinna alusel, mis on 256 eurot ühe taotluse kohta.

  (5) Lõikes 4 sätestatud ühikuhind on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 3 punkti a alapunktis ii sätestatud viisil.

§ 4.  Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on järgmised § 2 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud, mis tehakse sihtotstarbeliselt, mõistlikult, majanduslikult soodsaimal viisil ja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikliga 63 ning mis on vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks:
  1) töö või teenuse tellimise või vara soetamise kulu;
  2) regionaalministri 19. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” sätestatud toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võib olla taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus.

  (3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 sätestatud turu-uuringu korraldamise korral teeb turu-uuringu ettevõtja, kelle põhitegevusala äriregistri andmetel on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemine (EMTAK-i jao M alajagu 732). Väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud ettevõtja peab tegutsema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1–39), I lisa osa 73.2 järgi turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemise valdkonnas.

  (4) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 sätestatud messil eksponendina osalemise korral loetakse abikõlblikuks järgmine kulu:
  1) messile registreerimise kulu;
  2) messipääsme kulu ja messile akrediteerimise kulu;
  3) messistendi rendi kulu, stendi kujunduse kulu ning stendil kasutatava teenuse kulu, sealhulgas kindlustus-, haldus-, koristus-, valve-, sisustuse rendi, elektri-, vee- ja internetikulu;
  4) ekspositsiooni, messistendi ja tootenäidiste veo kulu;
  5) osaleva eksponendist ettevõtja kolme esindaja ja toetuse taotleja kahe esindaja turismiklassi sõidu- ja majutuskulu ning viisa- ja reisikindlustuskulu;
  6) teabe- või reklaammaterjalide valmistamise kulu;
  7) messi ametlikus kataloogis, veebilehel või trükises reklaamimise kulu ja messi territooriumil reklaamimisega kaasnev kulu;
  8) ettevõtja andmete messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulu.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 sätestatud messi külastamise korral on abikõlblik järgmine kulu:
  1) messipääsme kulu;
  2) osaleva ettevõtja kahe esindaja ja toetuse taotleja ühe esindaja turismiklassi sõidu- ja majutuskulu ning viisa- ja reisikindlustuskulu.

§ 5.  Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) toetuse taotleja ning toetuse saaja tavapärane tegevuskulu ja tööjõukulu;
  2) sularahamakse, lepingu sõlmimise või kindlustamisega seotud kulu, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  3) riigilõiv, trahv, finantskaristus ning vaide- ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 64 nimetatud kulud samas artiklis sätestatud tingimustel;
  5) tolli-, sisseveo- või muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutakse muul moel ja mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  6) amortisatsioonikulu, mitterahaline sissemakse ja kulu, mille eest on tasutud tasaarvelduse korras;
  7) esinduskulu ja kingitused;
  8) Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” §-s 7 sätestatud piirmäärasid ületav töölähetuse kulu;
  9) isikliku mootorsõiduki kasutamise kulu;
  10) kulu, mis on tehtud pärast kalapüügi- või vesiviljelustoodete tarneahelas konkurentsivõimet suurendava sertifikaadi saamise tegevuse lõppu sertifikaadiga saadud taseme hoidmiseks, nagu sertifitseerimist tõendava märgistuse kulu, märgistuse kasutamise litsentsitasu ja aastamaksu kulu;
  11) kulu, mille kohta on toetuse taotleja saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut abi;
  12) sellise ettevalmistava töö kulu, millega ei kaasne § 2 lõikes 2 sätestatud tegevust;
  13) toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu.

§ 6.  Toetuse taotleja ja talle esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotleja (edaspidi koos taotleja) on:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle põhitegevusala või põhikirjaline eesmärk on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21), I lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega;
  2) kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit;
  3) mittetulundusühing, kelle liikmed on punktis 1 nimetatud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle põhikirjaline eesmärk on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise edendamisega.

  (2) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) äriühingust taotleja on mikro-, väikene või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni soovituse 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), kohaselt;
  2) tal on tegevuse elluviimiseks vajalik suutlikkus;
  3) ta on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
  4) ta ei ole saanud taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest ega muud tagastamatut riigiabi;
  5) tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  6) residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on või hakkab pärast tegevuse elluviimist olema Eestis;
  7) tema riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  8) taotleja ja tema üle valitsevat mõju omav isik, kes tegeleb kalapüügiga merel või siseveekogul või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, turustamise või hulgi- ja jaemüügiga, ei ole toime pannud karistusseadustiku §-s 209, 2091, 210, 3891, 391 või 393 sätestatud süütegu, mis on seotud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi või Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi toetusega seotud rikkumisega;
  9) taotleja ja tema üle valitsevat mõju omav isik, kes tegeleb kalapüügiga merel või siseveekogudel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, turustamise või hulgi- ja jaemüügiga, ei ole taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 36 kuu jooksul või Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul toime pannud kalapüügiseaduse § 75 lõikes 2 või 3, §-s 76, 77, 78 või 781, § 79 lõikes 2 või 3 või §-s 81, 85, 87 või 88 ega karistusseadustiku §-s 279, 344 või 345 sätestatud süütegu, mida käsitatakse kalapüüginõude tõsise rikkumisena kalapüügiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 tähenduses;
  10) kui taotleja on § 6 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik ning ta tegeleb toidu käitlemisega, on tal kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmiseks, töötlemiseks või turustamiseks toiduseaduse § 8 kohaselt tegevusluba või on ta esitanud toiduseaduse § 7 kohaselt majandustegevusteate;
  11) kui taotleja on § 6 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik ja ta tegeleb vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, välja arvatud vetikakasvatusega, on talle veterinaarseaduse § 27 punkti 1 alusel antud tegevusluba;
  12) kui taotleja on § 6 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik ning ta tegeleb kutselise kalapüügiga, on talle kalapüügiseaduse alusel antud kaluri kalapüügiluba või kalalaeva kalapüügiluba ja tema kalalaev on kantud maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” alusel kalalaevastiku asjakohasesse segmenti.

  (3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 sätestatud sertifikaadi taotlemise korral on taotlejaks § 6 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik.

  (4) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 sätestatud messi külastamise korral on taotlejaks § 6 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud isik.

§ 7.  Taotluse esitamine ja nõuded taotlusele

  (1) Taotluste vastuvõtu alustamisest teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 14 kalendripäeva. PRIA teatab iga § 2 lõikes 2 sätestatud toetatava tegevuse kohta toetuse taotlemiseks eraldi tähtaja, välja arvatud § 2 lõike 2 punktides 3 ja 4 sätestatud tegevused, mille kohta teatab PRIA toetuse taotlemiseks ühise tähtaja.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu avalduse ning selles esitatud andmeid ja nõuetele vastavust tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus) selleks ettenähtud tähtajal.

  (3) Taotleja võib ühe taotlusega taotleda toetust üksnes ühe § 2 lõikes 2 sätestatud toetatava tegevuse elluviimiseks.

  (4) PRIA peatab § 2 lõikes 2 sätestatud toetatava tegevuse kohta taotluste vastuvõtmise, kui selle tegevuse toetuseks ettenähtud eelarve on ammendunud. Taotluste vastuvõtmise peatamisest ja taasavamisest teatab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (5) Taotleja esitab taotluses järgmised asjakohased andmed ja dokumendid:
  1) taotleja nimi ja registrikood ning taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
  3) taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number;
  4) teave selle kohta, kas taotleja on mikro-, väikene või keskmise suurusega ettevõtja;
  5) toetatava tegevuse nimetus, kirjeldus ning kavandatav elluviimise aeg, sealhulgas algus- ja lõppkuupäev;
  6) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 sätestatud messil eksponendina osalemise korral messil osalevate ettevõtjate nimed ja arv, kirjalik kokkulepe osaleva ettevõtjaga, millal ja millisel messil ta osaleb, messiboksi pindala ning kirjeldus selle kohta, milline on taotleja varasem kogemus sarnase tegevuse elluviimisel;
  7) toetatava tegevuse kogumaksumus ja abikõlblike kulude suurus;
  8) teave selle kohta, kas ja kuidas kavatsetakse rahastada toetatava tegevuse omafinantseeringu osa;
  9) pakkumiskutsed koos tehnilise kirjeldusega ja saadud hinnapakkumused ning asjakohased selgitused, kui esitatakse alla kolme hinnapakkumuse;
  10) ostumenetluse viitenumber, kui taotleja, kes ei ole hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses, on ostumenetluse riigihangete registris juba ellu viinud;
  11) Euroopa Liidu tulemusnäitaja ja riigisisesed seirenäitajad.

  (6) Lõike 5 punktis 11 nimetatud Euroopa Liidu tulemusnäitaja kohta märgib taotleja toetatavast tegevusest kasu saavate isikute arvu.

  (7) Lõike 5 punktis 11 nimetatud riigisiseste seirenäitajate kohta märgib taotleja § 2 lõike 2 punktis 1 sätestatud turu-uuringu korraldamise korral, kas see sooritatakse riigi, kalapüügi- või vesiviljelustoote liigi või sellest valmistatud toote kohta.

§ 8.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 43 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 artikli 11 lõigetest 2 ja 6.

  (2) PRIA teeb nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõike 3 punktis 2 sätestatud alusel ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse § 45 lõikes 6 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 9.  Ostumenetlus

  (1) Taotleja peab toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks korraldama ostumenetluse.

  (2) Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsitakse üksteisest sõltumatute pakkujate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.

  (3) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik, eelkõige kui turul puudub asjaomase töö, teenuse või vara pakkujate paljusus.

  (4) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (5) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga ega omavahel seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (6) Taotleja ei või lõikes 2 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames tellitavat tööd või teenust, mis on vajalik sama eesmärgi saavutamiseks, ega soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv. Taotleja võib jaotada toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud.

§ 10.  Ostumenetluse korraldamine riigihangete registris

  (1) Kui § 2 lõike 2 punktis 1 sätestatud toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või sellest suurem, peab taotleja korraldama ostumenetluse riigihangete registris.

  (2) Kui taotleja korraldab ostumenetluse pärast taotluse esitamist, koostab ta toetatava tegevuse maksumuse väljaselgitamiseks prognoosi. Prognoosis esitatakse andmed toetatava tegevuse kogumaksumuse ja abikõlblike kulude kohta, mis peavad olema põhjendatud ja üksikasjalikult kirjeldatud, tuginema tegelikele asjaoludele ning olema vajaduse korral tõendatavad.

  (3) Ostumenetluse korraldamine riigihangete registris peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ostumenetluse väljakuulutamisel avaldatakse riigihangete registris ostuteade, millest nähtub tellitava töö või teenuse või soetatava vara kirjeldus, tehnilised andmed, majanduslikult soodsaima hinnapakkumuse väljaselgitamiseks hinnapakkumuste hindamise kriteeriumid ja hinnapakkumuste esitamise tähtpäev;
  2) hinnapakkumuste esitamise tähtaeg on vähemalt 15 tööpäeva;
  3) teade ostumenetluse kohta on avalik;
  4) ostumenetlusega seotud teabevahetus ostumenetluse korraldaja ja pakkuja vahel, sealhulgas ostuteatele ja sellega seotud dokumentidele juurdepääsu võimaldamine ning hinnapakkumuste ja selgituste esitamine, toimub riigihangete registris;
  5) hinnapakkumused võetakse vastu ja avatakse riigihangete registris;
  6) punktis 1 nimetatud tingimusi ei tohi muuta pärast hinnapakkumuste esitamise tähtaega ja parima hinnapakkumuse valimisel ei tohi neist kõrvale kalduda;
  7) PRIA esindajale lisatakse Vabariigi Valitsuse 31. augusti 2017. a määruse nr 137 „Riigihangete registri põhimäärus” § 21 lõike 1 punkti 19 kohane vaatleja roll.

  (4) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (5) Taotleja ei või lõikes 1 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames tellitavat tööd või teenust, mis on vajalik sama eesmärgi saavutamiseks, ega soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv. Taotleja võib jaotada toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud.

  (6) Taotleja võib loobuda ostumenetluse korraldamisest riigihangete registris, kui see on objektiivselt põhjendatud, eelkõige kui turul puudub asjaomase töö, teenuse või vara pakkujate paljusus.

  (7) Lõigetes 1–6 sätestatut ei kohaldata, kui taotleja on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses, kes peab hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust. Kui taotleja korraldab riigihanke pärast taotluse esitamist, teeb ta enne taotluse esitamist riigihangete seaduse kohase turu-uuringu.

§ 11.  Maksetaotluse esitamine ja nõuded maksetaotlusele

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) töö ja teenus on tehtud ja vastu võetud kas täielikult või osaliselt;
  2) vara on soetatud ja oma valdusesse või omandisse saadud ning
  3) töö, teenuse või vara eest on täielikult või osaliselt tasutud.

  (2) Toetuse saaja esitab maksetaotluses järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood ning selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) toetuse summa, mille maksmist ta taotleb;
  3) teave elluviidud toetatava tegevuse maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  4) teave toetatava tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  5) andmed toetatava tegevuse kogumaksumuse muutumise kohta;
  6) Euroopa Liidu ja riigisisesed tulemusnäitajad, mis esitatakse viimase maksetaotlusega.

  (3) Koos maksetaotlusega esitatakse järgmised asjakohased dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või soetas vara;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö;
  4) turu-uuring, mis esitatakse viimase maksetaotlusega;
  5) sertifikaadi taotlemise etappi tõendav dokument või kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifikaat või märgis, mis esitatakse viimase maksetaotlusega;
  6) messil osalenud isiku turismiklassi edasi-tagasi piletite maksumuse hüvitamise korral lisaks kulu tõendavale dokumendile ka pardakaardi koopia või transpordiettevõtja kinnitus isiku reisil viibimise kohta;
  7) messil osalenud ettevõtjate nimekiri, mis esitatakse viimase maksetaotlusega;
  8) tegevuse elluviimist tõendav muu dokument või materjal.

  (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel ning lõike 3 punktis 3 nimetatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendaval dokumendil näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (5) Lõike 2 punktis 6 nimetatud Euroopa Liidu tulemusnäitaja kohta märgib taotleja toetatavast tegevusest tegelikult kasu saanud isikute arvu.

  (6) Lõike 2 punktis 6 nimetatud riigisiseste tulemusnäitajate kohta märgib taotleja:
  1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 sätestatud turu-uuringu korraldamise korral uuringu tulemuse mõju ettevõtja edasistele tegevustele;
  2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 sätestatud sertifikaadi taotlemise korral, kas sertifikaat või märgis saadi või mitte;
  3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 sätestatud messil eksponendina osalemise või § 2 lõike 2 punktis 4 sätestatud messi külastamise korral säilitatud ja loodud ärikontaktide arv.

§ 12.  Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud maksetaotluses ja kulusid tõendavates dokumentides esitatud andmete õigsust ning elluviidud toetatava tegevuse vastavust taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele, taotluses esitatud kavatsusele, Euroopa Liidu asjakohastele õigusaktidele ning kalandusturu korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele.

  (2) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on järginud toetatava tegevuse elluviimisel kõiki nõudeid.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse, kui enne toetuse maksmist tehakse kindlaks kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõikes 6 sätestatud taotluse rahuldamata jätmise alused või kui toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saaja kohustusi.

  (4) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates §-s 11 nimetatud maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (5) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 13.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 65 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul järgmisi kohustusi:
  1) täidab § 6 lõike 2 punktides 5 ja 8–12 sätestatud taotlejale esitatavaid nõudeid;
  2) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  3) võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet või teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
  4) esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  5) näitab avalikkusele, et tegemist on Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi kooskõlas regionaalministri 19. juuli 2023. a määrusega nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord”;
  6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab toetuse saaja:
  1) viima ellu toetatava tegevuse, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid, taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tähtpäevaks, ent hiljemalt kahe aasta pärast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2029;
  2) järgima kalandusturu korraldamise seaduse § 52 lõikes 4 sätestatut ja tagama PRIA-le riigihangete registris juurdepääsu hankele või ostumenetlusele;
  3) täitma § 6 lõike 2 punktides 4 ja 7 sätestatud taotlejale esitatavaid nõudeid kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni;
  4) teavitama PRIA-t kalandusturu korraldamise seaduse § 46 lõikes 4 sätestatust kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json