Teksti suurus:

Haldusleping riigisisese toetusmeetme elluviimiseks nr 3.1-8/49

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2024, 19

Haldusleping riigisisese toetusmeetme elluviimiseks nr 3.1-8/49

Vastu võetud 22.03.2024


Eesti Vabariik, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kaudu, registrikood 70000734, aadress Suur-Ameerika tn 1, 10122 Tallinn, mida esindab halduskoostöö seaduse § 8 ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põhimääruse alusel regionaalminister Madis Kallas ja

Integratsiooni Sihtasutus, registrikood 90000788, asukoht Linda tn 2, Narva linn, 20309, Ida-Viru maakond (edaspidi Sihtasutus), mida esindab juhatuse liige Dmitri Moskovtsev, keda edaspidi nimetatakse eraldi Pool või koos Pooled,

sõlmivad riigieelarve seaduse § 531 lõike 2 ja riigihalduse ministri 9. aprilli 2020. a määruse nr 13 „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord” § 1 lõike 3 alusel käesoleva halduslepingu (edaspidi leping), milles lepivad kokku alljärgnevas.


1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga volitab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Sihtasutust täitma haldusülesannet, milleks on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt riigisisese toetusmeetme „Ida-Virumaa ettevõtluse edendamiseks kultuuri- ja spordisündmuste toetamine” (edaspidi meede) elluviimine vastavalt riigihalduse ministri 9. aprilli 2020. a määrusele nr 13 „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus).

1.2. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium volitab Sihtasutusele kõik toimingud, mis on vajalikud meetme elluviimiseks, sealhulgas taotluste ja aruande vormi kinnitamine, komisjoni moodustamine, taotluste vastuvõtmine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine, toetuse väljamaksmine, toetuse kasutamise kontroll, tagasinõudmine, dokumentide säilitamine õigusaktides sätestatud tingimustel ning võimalikud muud meetmest ja meetme määrusest tulenevad ülesanded.

1.3. Pooled juhinduvad lepingu esemeks oleva haldusülesande täitmisel halduskoostöö seadusest, haldusmenetluse seadusest, meetme määrusest, teistest asjakohastest õigusaktidest ning käesolevas lepingus kokkulepitust.


2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. Sihtasutus kohustub täitma lepingu punktis 1 kirjeldatud haldusülesannet, sealhulgas:
2.1.1. järgima haldusülesande täitmisel meetme määrust, lepingut, haldusmenetluse seadust ja teisi asjakohaseid õigusakte;
2.1.2. tagama isikuandmete kaitse ja töötlemise vastavuse kehtivatele õigusaktidele;
2.1.3. kasutama lepingu täitmise käigus saadud isikuandmeid üksnes lepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks ning lepingu lõppemisel kustutama kõik talle lepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmed ja nimetatute koopiad, v.a juhul, kui õigusaktidest tuleneb teisiti;
2.1.4. võimaldama juurdepääsu isikuandmetele üksnes nendele Sihtasutuse töötajatele, kellel on selleks oma tööülesannete täitmiseks vajadus, tagama, et need isikud on teadlikud ning järgivad isikuandmete töötlemisalaseid nõudeid ja õigusakte, nad on saanud asjakohase koolituse eelmainitud nõuete kohta, on võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse või neile kehtib asjakohane seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus ning nad rakendavad vastavat konfidentsiaalsuskohustust ka pärast lepingu lõppemist;
2.1.5. rakendama vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise jms eest;
2.1.6. mitte edastama isikuandmeid kolmandatele isikutele ega kasutama isikuandmete töötlemiseks omakorda volitatud töötlejaid ilma Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eelneva kirjaliku loata;
2.1.7. teavitama Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi lepingu täitmise raames töödeldavate isikuandmetega seotud rikkumisest põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui ta on rikkumisest teada saanud;
2.1.8. kasutama haldusülesande täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid meetmes ja lepingus sätestatud tingimustel sihipäraselt ja majanduslikult säästlikult;
2.1.9. pidama eraldi arvestust meetme eelarveliste vahendite kasutamise kohta vastavalt raamatupidamise seadusest tulenevatele nõuetele ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt saadud juhistele;
2.1.10. võimaldama igal ajal haldusülesande täitmise üle haldusjärelevalve teostamist, sealhulgas vajadusel kohapealset kontrolli, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt ning osutama selleks igakülgset abi;
2.1.11. kõrvaldama haldusjärelevalve käigus tuvastatud puudused esitatud kohustuste täitmise nõudes ettenähtud tähtaja jooksul;
2.1.12. esitama lepingu punktis 2.4.2 nimetatud nõude esitamisel nõutud teabe või dokumendid viivitamatult;
2.1.13. vastama haldusülesande täitmisel esitatud päringutele, sh nõustama taotlejaid, ning lahendama taotlejatega tekkinud vaidlusi;
2.1.14. esitama õigeaegselt aruandeid meetme eelarveliste vahendite kasutamise kohta vastavalt lepingus sätestatule;
2.1.15. võimaldama Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil kontrollida igal ajal rahaliste vahendite kasutamise eesmärgipärasust ja esitatud aruannete õigsust;
2.1.16. teavitama Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi viivitamata asjaoludest, mis takistavad või mõjutavad või mis võivad takistada või mõjutada eraldatud rahaliste vahendite lepingujärgset kasutamist või muudest lepingu täitmist takistavatest asjaoludest;
2.1.17. tagastama meetme rakendamisel ülejäänud ja/või lepingu punktis 3.2 sätestatud tähtajaks kasutamata jäänud rahalised vahendid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi arveldusarvele;
2.1.18. täitma muid seadusest, lepingust ja meetme määrusest tulenevaid kohustusi.

2.2. Sihtasutusel on õigus:
2.2.1. saada Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt teavet, mis on vajalik lepingu täitmiseks;
2.2.2. teha Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ettepanekuid meedet puudutavate õigusaktide muutmiseks;
2.2.3. teostada muid lepingus sätestatud õigusi.

2.3. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kohustub:
2.3.1. andma Sihtasutusele lepingu täitmiseks vajalikku teavet ja juhiseid;
2.3.2. eraldama ja kandma üle Sihtasutusele Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelarves meetme rakendamiseks ette nähtud vahendid;
2.3.3. täitma muid lepingus sätestatud kohustusi.

2.4. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil on õigus:
2.4.1. saada igal ajal teavet haldusülesande täitmise kohta;
2.4.2. teostada haldusjärelevalvet haldusülesande täitmise üle ja nõuda haldusülesande täitmisega seonduva suulise teabe, dokumentide ja vahearuannete esitamist, samuti teha dokumentidest koopiaid jms, kontrollimaks haldusülesande täitmise kooskõla lepingus sätestatud tingimustega ning õigusaktidega;
2.4.3. lepingu või haldusülesande täitmise rikkumisel teha ettekirjutus andes puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja;
2.4.4. teostada muid lepingus sätestatud õigusi.


3. Haldusülesande täitmise rahastamise alused

3.1. Haldusülesande täitmist rahastatakse Sihtasutusele Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt eraldatud 2024. aasta riigieelarve seaduses ette nähtud toetusest summas 425 000 (nelisada kakskümmend viis tuhat) eurot, sh meetme määruse alusel toetuste andmiseks 400 000 (nelisada tuhat eurot) ja toetusskeemi rakendamiseks 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot.

3.2. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 31.12.2025.

3.3. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kannab punktis 3.1 summa Sihtasutuse kontole nr EE382200221020595183 hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast lepingu avaldamist Riigi Teatajas.


4. Aruandlus

4.1. Sihtasutus kohustub esitama Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile toetuse kasutamise kohta aruandeid lepingu lisas toodud vormil. Aruandeperioodid on järgmised:
4.1.1. 01.01–30.06;
4.1.2. 01.07–31.12.

4.2. Sihtasutus esitab aruande Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile kahekümne (20) tööpäeva jooksul peale iga aruandeperioodi lõppemist.

4.3. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisik annab lepingu kohaselt esitatud aruannete kohta hinnangu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates.

4.4. Kui aruanne ei sisalda täpset või piisavat informatsiooni lepingus nimetatud tegevuste kohta, on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisikul õigus nõuda Sihtasutuselt aruandes esinevate puuduste kõrvaldamist hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul.

4.5. Kui Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisikul on põhjendatud kahtlus, et Sihtasutus ei esita aruandes kõiki vajalikke andmeid või esitab aruandes eksitavat informatsiooni, siis võib kutsuda kokku poolte kontaktisikute koosoleku. Koosolekul on Sihtasutus kohustatud andma aru vajaliku informatsiooni mitteesitamise või eksitava informatsiooni esitamise kohta või lükkama ümber Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisiku kahtlused andmete õigsuses või kogu vajaliku informatsiooni mitteesitamise kohta.

4.6. Sihtasutus täiendab või parandab aruannet ning esitab selle Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile uuesti hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul, kui Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisik ei anna aruandele heakskiitvat hinnangut. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisik annab täiendatud või parandatud aruandele hinnangu hiljemalt (10) tööpäeva jooksul täiendatud või parandatud aruande saamisest arvates.

4.7. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil on õigus igal ajal kontrollida Sihtasutuse esitatud aruandluse õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldatud rahaliste vahendite kasutamist vastavalt lepingule.

4.8. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisikul on õigus nõuda Sihtasutuselt täiendava aruande esitamist, kui tal on selleks piisav põhjus ning varem ei ole Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisiku poolt Sihtasutusele esitatud arupärimisele antud piisavat vastust või kui antud vastus nõuab ulatuslikumat ülevaadet. Sihtasutus on kohustatud vastavasisulisele nõudele vastama kümne (10) tööpäeva jooksul arvates nõude kättesaamisest.


5. Vastutus

5.1. Kui Sihtasutus rikub korduvalt või oluliselt lepingut, on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest 10 tööpäeva ette ning nõuda rikkumisega tekitatud ning tõendatud kahju hüvitamist. See ei piira Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi õigust kasutada teisi õiguskaitsevahendeid. Lepingu rikkumisega tekitatud kahju tuleb hüvitada mõistliku aja jooksul.

5.2. Kui selgub, et Sihtasutus ei ole kasutanud meetme elluviimiseks eraldatud rahalisi vahendeid lepingus ettenähtud tegevuseks, kui Sihtasutus esitas valeandmeid või kui rahaliste vahendite kasutamise käigus on muul viisil rikutud õigusaktides, meetmes või käesolevas lepingus sätestatud tingimusi, on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil õigus eraldatud vahendid tagasi nõuda.

5.3. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil on õigus nõuda eraldatud rahalised vahendid tagasi ulatuses, milles Sihtasutus ei kasutanud neid kooskõlas lepingu ja meetmega.

5.4. Toetuse täielikul või osalisel tagasinõudmisel on Sihtasutus kohustatud nõutud summa määratud tähtpäevaks tagasi maksma.

5.5. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti, sealhulgas riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks.

5.6. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe kirjalikult teavitama. Vääramatu jõuna kvalifitseeritavate asjaolude esinemist peab tõendama pool, kes vääramatu jõu esinemisele viitab.

5.7. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 90 kalendripäeva, on mõlemal poolel õigus leping lõpetada.


6. Lepingu jõustumine ja kehtivuse tähtaeg

Leping jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja kehtib sellest tulenevate kohustuste kohase täitmiseni.


7. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine

7.1. Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel ja see vormistatakse kirjalikult lepingu lisana. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on lepingu muudatused tühised.

7.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele vastava ettepaneku. Teine pool on kohustatud ettepanekule vastama 30 kalendripäeva jooksul. Lepingu muutmisest keeldumine peab olema põhjendatud.

7.3. Sihtasutus on kohustatud viivitamata informeerima Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi olukorrast, mille tõttu võib haldusülesande täitmine osutuda oluliselt raskendatuks või võimatuks. Sellisel juhul kohustuvad pooled järgneva 30 kalendripäeva jooksul kokku leppima edasise tegevuse lepingu täitmise eesmärgil ning sõlmivad vajadusel kokkuleppe lepingu muutmiseks.

7.4. Kui üks pooltest soovib lepingut lõpetada, peab ta sellest teisele poolele ette teatama vähemalt 120 kalendripäeva, kui leping ei näe ette teistsugust tähtaega. Lepingu lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

7.5. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium võib ühepoolselt lepingut muuta või selle lõpetada, põhjendades lepingu muutmist või ülesütlemist ning teatades sellest teisele poolele 10 tööpäeva ette, kui:
7.5.1. see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist;
7.5.2. Sihtasutus on lepingut oluliselt rikkunud või kui Sihtasutus rikub lepingut korduvalt ja ei ole rikkumist täiendava mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud. Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse eelkõige lepingust tulenevate põhikohustuste täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist;
7.5.3. Sihtasutus on korduvalt jätnud täitmata järelevalvet teostava isiku ettekirjutuse ja ei ole rikkumist täiendava mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud;
7.5.4. Sihtasutuse suhtes on algatatud likvideerimine või pankrotimenetlus;
7.5.5. esinevad asjaolud, mis võivad põhjustada Sihtasutuse püsiva maksejõuetuse või tema tegevuse lõpetamise;
7.5.6. muul seaduses või lepingus sätestatud alusel.

7.6. Lepingu lõppemisel ja ennetähtaegsel lõpetamisel on Sihtasutus kohustatud tagastama Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile selle osa toetusest, mis on lepingu lõppemise või lõpetamise seisuga kasutamata.


8. Haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamine

8.1. Kui leping mis tahes põhjusel lõpetatakse või lõpeb, kohustub Sihtasutus:
8.1.1. tegema koostööd Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga, kes täidab haldusülesannet pärast lepingu lõppemist eesmärgiga tagada haldusülesande tõrgete ja katkestusteta täitmine;
8.1.2. andma lepingu lõpetamise hetkeks tasuta Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile elektrooniliselt ja/või paberkandjal üle kõik haldusülesande täitmisega seotud andmed ja dokumentatsiooni, mis võimaldab jätkata haldusülesande täitmist. Üleandmise vormistavad pooled allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise aktiga, millega pooled kinnitavad, et andmed ja dokumentatsioon on üle antud ja vastu võetud.


9. Poolte vahel informatsiooni vahetamine

9.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti või posti teel. Juhul kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad teated olema edastatud kirjalikus vormis, muuhulgas näiteks poolte lepingu lõpetamise avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu rikkumisest jms. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm.

9.2. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud kontaktandmetel. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. Juhul kui pool on lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma kontaktandmeid ning ei ole sellest teist poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerinud, loetakse teade poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud kõige viimastel poole poolt teatatud kontaktandmetel.

9.3. Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt teatatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel, sh digitaalselt allkirjastatud dokumentide, saatmise korral loetakse teade kättesaaduks kohale jõudmise teates märgitud kellaajal või e-kirjas näidatud saatmise kellaajal.


10. Poolte kontaktisikud

10.1. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisik lepingu täitmisel on regionaalarengu osakonna nõunik Andres Heldring, telefon 611 3106, e-posti aadress [email protected] või teda asendav isik.

10.2. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisik on lepingus sätestatud aruandluse ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisega seotud õiguste ja kohustuste vahetu teostaja.

10.3. Sihtasutuse kontaktisik on kultuurilise mitmekesisuse valdkonna juht Ave Härsing, telefon 659 9024, e-posti aadress [email protected].


11. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted

11.1. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel, kahjustamata seejuures teise poole lepingust tulenevaid ja seaduslikke huve. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused halduskohtus.

11.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled õigusaktidest.

11.3. Juhul kui lepingu säte on vastuolus Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.


12. Lisad

Lepingu sõlmimisel on sellel järgmine lisa:
– Meetme eelarveliste vahendite kasutamise aruande vorm.


13. Poolte andmed

Toetuse andja:

Toetuse saaja:

   

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Integratsiooni Sihtasutus

Madis Kallas

Dmitri Moskovtsev

Minister

Juhatuse liige

Registrikood: 70000734

Registrikood: 90000788

Aadress: Suur-Ameerika tn 1,

Aadress: Linda tn 2,

10122 Tallinn

20309 Narva linn

Telefon: 625 6103

Telefon: 659 9021

Raha saatja asutus on:

Raha saaja asutus on:

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Integratsiooni Sihtasutus

Konto nr: EE891010220034796011

Konto nr: EE382200221020595183

 

Viitenumber: 33500081128

   

Poolte allkirjad:

 

   

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse andja

Toetuse saaja

   

Lisa Meetme eelarveliste vahendite kasutamise aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json