Teksti suurus:

Koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, abikõlblike toodete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2011, 4

Koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, abikõlblike toodete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 17.02.2010 nr 10
RTL 2010, 8, 139
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
19.04.2011RT I, 26.04.2011, 129.04.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 33 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 08.04.2009, lk 38–47), artikli 6 lõike 1 ja artikli 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, nende abikõlblike toodete loetelu, mille pakkumiseks koolipuuviljatoetust antakse, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

  (2) Koolipuuviljatoetust antakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 103ga lõike 2 kohaselt koostatud ja Vabariigi Valitsuse heaks kiidetud riikliku strateegiaga.

§ 2.   Abikõlblikud tooted

  Koolipuuviljatoetust võib taotleda lisas 1 loetletud puu- ja köögivilja kohta.

§ 21.   Abikõlblikud kulud

  Abikõlblikud on nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), artikli 103ga lõikes 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artikli 5 lõike 1 punktides a ja b loetletud kulud.
[RT I, 26.04.2011, 1 - jõust. 29.04.2011]

§ 3.   Koolipuuviljatoetuse andmine

  (1) Koolipuuviljatoetust antakse puu- ja köögivilja pakkumiseks vähemalt üks kord õppenädalas haridusasutuse 1.–4. klassi õpilasele.

  (2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 34 lõikes 4 kehtestatud toetuse määra ulatuses võib õpilastele pakkuda puu- ja köögivilju vabalt valitud arv kordi õppenädalas.

§ 4.   Koolipuuviljatoetuse taotleja

  (1) Koolipuuviljatoetuse taotluse võib esitada haridusasutus, haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus oma haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse nimel ning puu- ja köögiviljatoodete pakkuja (edaspidi koolipuuviljatoetuse taotleja).

  (2) Lõikes 1 nimetatud haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus või puu- ja köögiviljatoodete pakkuja võib koolipuuviljatoetust taotleda, kui ta on selles haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud.

§ 5.   Koolipuuviljatoetuse taotleja heakskiitmine

  (1) Koolipuuviljatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 6 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 2 vormi kohase toodud taotluse.

  (2) Koolipuuviljatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui koolipuuviljatoetuse taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta PRIA-le heakskiidu taotlemise korral «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

  (3) Heakskiidetud koolipuuviljatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 6.   Koolipuuvilja toetuse taotlemine

  (1) Koolipuuviljatoetust võib taotleda kuni viis korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. jaanuar – 28. (29.) veebruar; 1. märts – 30. aprill; 1. mai – 30. juuni; 1. september – 31. oktoober ning 1. november – 31. detsember.

  (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipuuviljatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

  (3) Koolipuuviljatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

§ 7.   Dokumentide säilitamine

  (1) Koolipuuviljatoetuse taotleja ja haridusasutus, mille õpilased on tarbinud §-s 2 nimetatud abikõlblikke tooteid, säilitavad koolipuuviljatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.

  (2) Koolipuuviljatoetuse kavas osalev haridusasutus säilitab koolipuuvilja pakkumiste päevade koolitoidu menüüd koos kava raames pakutud toodete nimetustega ühe aasta ning esitab need nõudmisel kohapealse kontrolli ajal.

§ 8.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2010. a.

Lisa 1 Abikõlblikud tooted

Lisa 2 Heakskiidutaotlus

Lisa 3 Taotlus koolipuuviljatoetuse saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json