Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglitekinnitamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2011, 5

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglitekinnitamine” muutmine

Vastu võetud 18.04.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse „Eesti Panga seaduse” § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 14 punkti 5 ning „Krediidiasutuste seaduse” § 87 lõike 2 alusel.

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” (RT I, 22.12.2010, 7) lisa 3 „Päevasisese laenu andmine” artiklit 3 – Nõuetele vastavad üksused täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) EKP nõukogu võib erandina ja sellekohase eelnevalt tehtud ja põhjendatud otsuse alusel vabastada teatavad päevasisese laenu saamiseks õigustatud kesksed tehingupooled (central counterparties) päevasisese laenu üleöölaenuks pikendamise keelust. Sellised kesksed tehingupooled peavad mis tahes ajal vastama järgmistele nõuetele:
1) need on nõuetele vastavad üksused käesoleva artikli lõike 2 punkti 5 mõttes, tingimusel, et need nõuetele vastavad üksused võivad tegutseda kesksete tehingupooltena kooskõlas Euroopa Liidu või liikmesriikide asjaomaste õigusaktidega;
2) need on asutatud euroalal;
3) nende üle teostavad järelevalvet ja/või järelevaatamist pädevad asutused;
4) need vastavad eurodes teenuseid osutavate infrastruktuuride asukoha suhtes kehtivatele järelevaatamisnõuetele, võttes arvesse nende järelevaatamisnõuete jooksvaid muudatusi, mis on avaldatud EKP kodulehel;
5) neil on kontod TARGET2 maksemoodulis;
6) neil on juurdepääs päevasisesele laenule.

(5) Lõikes 4 nimetatud nõuetele vastavatele kesksetele tehingupooltele antud üleöölaenule kohaldatakse käesoleva lisa sätteid (sh sätted nõuetekohase tagatise kohta).

(6) Kui lõikes 4 nimetatud nõuetele vastav keskne tehingupool ei tagasta õigeaegselt laenu, mille Eesti Pank on pikendanud üleöölaenuks, kohaldatakse tema suhtes sanktsioone käesoleva lisa artikli 5 lõigetes 4 ja 5 sätestatu kohaselt.”

Andres Lipstok
president

/otsingu_soovitused.json