Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2012, 3

Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 23.04.2012 nr 43

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ja artikli 45 lõigete 1–3 ning komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määrust nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 21.04.2011, 10) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ja rühvelkultuuride kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, mustkesa, kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa ning heinaseemnepõllu hektari kohta 119,20 eurot aastas;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „marjakultuuri” tekstiosaga „, maasika”;

3) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lõike 1 punktis 2 nimetatud kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa puhul loetakse heintaimede külviaasta, sealhulgas allakülvina tehtava külvi aasta, rohumaade vanuse arvestamisel 0-aastaks.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja ettevõte peab olema „Mahepõllumajanduse seaduse” § 5 alusel tunnustatud.”;

5) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „marjakultuuri” sõnadega „ning maasika”;

6) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Taotleja järgib kogu kohustuseperioodi jooksul ettevõtte kohustusealusel põllumajandusmaal mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid.”;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „lisas” tekstiosaga „lisas 1”;

8) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta, ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;”;

9) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”;

10) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „1–5” tekstiosaga „ja 7”;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) PRIA võib §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades otsustada jätta taotluse komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 lõike 2 kohaselt rahuldamata.”;

12) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 10% komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt.”;

13) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui toetuse saaja vähendab § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt kuni 10%, ei nõuta selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.

(2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.

(3) Kui muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimeses lõigus nimetatud nõudeid, vaadatakse võetud kohustus komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimese lõigu alusel üle. Kui nende nõuete muutmise tulemusena tehtud kohustuse kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.

(4) Kohustus, mis kehtib kauem kui arengukava periood, kohandatakse sellele perioodile järgneva programmiperioodi õigusliku raamistikuga. Kui selline kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.”;

14) paragrahvi 17 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne 2012. aasta 2. maid §-des 4 ja 5 sätestatud nõudeid rikkunud taotleja puhul § 9 lõiget 4 ei kohaldata.

(6) Enne 2012. aasta 2. maid kohustuse võtnud toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 30%, ilma et selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.

(7) Paragrahvi 16 lõiget 4 kohaldatakse alates 2012. aastast võetud kohustuste puhul.”;

16) lisa 1 punktid 33 ja 104 tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json