Teksti suurus:

Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.04.2013 otsus nr 258

Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 11.04.2013

§ 1.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 141 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 141. Sootegur kindlustusriski hindamisel

(1) Erinevused naiste ja meeste kindlustusmaksetes ja -hüvitistes ei või olla põhjustatud sooteguri kasutamisest kindlustusriskide hindamisel.

(2) Kindlustusandjal on lubatud haiguskindlustuse kindlustusriskide hindamisel võtta arvesse riske, mis on iseloomulikud vaid ühest soost isikutele, ning eristada vajaduse korral nimetatud riskide ulatuses naiste ja meeste kindlustusmakseid ja -hüvitisi.

(3) Rasedus ega emadus ei või mõjutada kindlustusmaksete ja -hüvitiste suurust.”;

2) paragrahvi 71 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kindlustusandja omavahendite miinimum on 3,7 miljonit eurot, kui kindlustusandjal on õigus tegeleda edasikindlustuse, elukindlustuse või käesoleva seaduse § 12 punktides 10–15 sätestatud kahjukindlustuse liikidega, ning 2,5 miljonit eurot, kui kindlustusandjal on õigus tegeleda käesolevas lõikes nimetamata kahjukindlustuse liikidega.”;

3) paragrahvi 71 lõikes 31 asendatakse tekstiosa „1,1 miljonit eurot” tekstiosaga „1,2 miljonit eurot”;

4) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „57,5 miljonit eurot” tekstiosaga „61,3 miljonit eurot”;

5) paragrahvi 72 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „40,3 miljonit eurot” tekstiosaga „42,9 miljonit eurot”;

6) paragrahvi 83 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kindlustusandja nõukogu määrab siseauditi üksuse ülesannete täitmise eest vastutava juhi (edaspidi siseaudiitor).”;

7) paragrahvi 85 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Finantsinspektsioonil on õigus nõuda täiendavalt aruandeid ja andmeid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks käesolevas seaduses sätestatud ulatuses, samuti kindlustusandja osutatavate teenuste kohta andmeid ja aruandeid, mis on vajalikud Finantsinspektsiooni ülesannete täitmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48–83), alusel.”;

8) paragrahvi 142 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Finantsinspektsioonil on õigus nõuda täiendavalt aruandeid ja andmeid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks käesolevas seaduses sätestatud ulatuses, samuti kindlustusmaakleri osutatavate teenuste kohta andmeid ja aruandeid, mis on vajalikud Finantsinspektsiooni ülesannete täitmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 alusel.”;

9) paragrahvi 262 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Käesoleva seaduse § 141 lõikes 1 sätestatut ei kohaldata enne 2012. aasta 21. detsembrit sõlmitud elukindlustuse, õnnetusjuhtumite kindlustuse ega haiguskindlustuse kindlustuslepingute suhtes eeldusel, et erinevast soost isikute kindlustusmaksete ja -hüvitiste erinevused on proportsionaalsed kindlustusriski hindamisel arvesse võetud sooteguri mõju suurusega.”

§ 2.  Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmine

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadust täiendatakse §-ga 1132 järgmises sõnastuses:

§ 1132. Eurodes tehtavate kreedit- ja otsekorralduste tehniliste ning äriliste nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.03.2012, lk 22–37), artiklites 3–9 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”

§ 3.  Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmine

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 5 lõike 2 punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„41) kaupade või teenuste pakkumisel isikute erinevat kohtlemist nende soo tõttu kindlustustegevuse seaduse § 141 lõike 2 või § 262 lõike 15 kohaselt või juhul, kui kauba või teenuse ainult või peamiselt ühe sugupoole esindajatele pakkumise eesmärk on õigustatud ja selle saavutamise vahendid proportsionaalsed eesmärgiga;”.

§ 4.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 108 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Finantsinspektsioonil on õigus nõuda täiendavalt aruandeid ja andmeid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks käesolevas seaduses sätestatud ulatuses, samuti investeerimisühingu osutatavate teenuste kohta andmeid ja aruandeid, mis on vajalikud Finantsinspektsiooni ülesannete täitmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84–119), alusel.”;

2) paragrahvi 2131 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui süsteemi korraldaja on süsteemiühenduses osalemisel andnud tagatise teisele süsteemi korraldajale, ei mõjuta tagatise saanud süsteemi korraldaja suhtes pankrotimenetluse algatamine tagatise andnud süsteemi korraldaja õigusi sellele tagatisele.”;

3) paragrahvi 230 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Inspektsioonil on eelnimetatud õigused ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (ELT L 86, 24.03.2012, lk 1–24) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.07.2012, lk 1–59) sätestatu kohase täitmise üle järelevalve teostamisel.”;

4) seaduse §-d 23746–23748 loetakse §-deks 23748–23750 ning seadust täiendatakse §-dega 23746 ja 23747 järgmises sõnastuses:

§ 23746. Lühikeseks müügi määruse nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 236/2012 artiklites 3–8 ja 12–15 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 23747. Börsiväliste tuletisinstrumentide määruse nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 2. jaotises sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

5) paragrahv 23750 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23750. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 2371–23747 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 2371–23747 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on inspektsioon.”

Jüri Ratas
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json