Teksti suurus:

Statistikaameti põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2013, 14

Statistikaameti põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 26.07.2004 nr 130
RTL 2004, 102, 1652
jõustumine 01.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2004RTL 2004, 147, 224201.12.2004
17.10.2005RTL 2005, 106, 163728.10.2005 (rakendatakse alates 1.11.2005)
19.12.2005RTL 2005, 123, 195701.01.2006
22.11.2006RTL 2006, 84, 153801.01.2007
30.07.2009RTL 2009, 66, 97301.09.2009
04.06.2010RT I 2010, 32, 16201.07.2010
19.04.2013RT I, 26.04.2013, 129.04.2013

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Statistikaameti staatus

  (1) Statistikaamet (edaspidi amet) on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis korraldab riikliku statistika tegemist ning teostab riiklikku järelevalvet seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses. Statistiliste meetodite valimisel on amet sõltumatu.
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab seda ja kontrollib selle täitmist rahandusminister.

  (2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorraga. Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega dokumendiplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna «Statistikaamet». Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega lihtpitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.
[RT I 2010, 32, 162 - jõust. 01.07.2010]

  (4) Ametil on logo. Logol on numbritega sarnanevad esitähed „E” ja „S”, mis on asetatud tinglikule koordinaatteljestikule ning sõnad „eesti statistika”. Logo värv on terrakotapunane. Logo kujutis ja värvikood on esitatud käesoleva põhimääruse lisas.
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]

§ 3.   Aruandekohustus

  Amet on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4.   Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Endla 15, 15174 Tallinn.

2. peatükk AMETI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkonnaks on Euroopa Liidu statistikasüsteemis kehtivatele põhimõtetele ja kvaliteedikriteeriumitele vastava statistilise informatsiooni tootmine riigi majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna seisundi ning selle muutuste kohta
[RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]

§ 6.   Ameti ülesanded

  Ameti ülesanded on:
  1) teha riiklikku statistikat Vabariigi Valitsuse kinnitatud statistikatööde loetelu alusel;
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]
  2) koordineerida ja metoodiliselt juhendada riikliku statistika tootmist;
  3) analüüsida majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna riikliku statistikaga kaetust ning vajadusi;
  4) arendada riikliku statistika tootmise metoodikat;
  5) järgida rahvusvahelisi nõudeid riikliku statistika kajastamisel;
  6) teha Euroopa Liidu omavahendite haldamiseks vajalikke käibemaksubaasi prognoosimise ja rahvusliku koguprodukti arvestusi;
  7) tagada kogutud andmete kaitse;
  8) ajakohastada ja laiendada riikliku statistika avaldamise süsteemi;
  9) osaleda statistikaalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
  10) toota statistikat muude tellimuste alusel ja finantseerimisel;
  11) täita muid ametile õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk AMETI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 7.   Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab ameti peadirektori ettepanekul rahandusminister oma määrusega.

§ 8.   Ameti struktuuriüksus

  Ameti struktuuriüksus on osakond.

§ 9.   Ameti osakonnad

  (1) Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:
  1) [Kehtetu – RTL 2006, 84, 1538 - jõust. 01.01.2007]
  2) ettevõtlusstatistika osakond – teha ettevõtluse rahandus-, kaubandus-, kinnisvara-, investeeringu-, teenindus-, transpordi-, tööstus- ja energiastatistikat ning väliskaubandusstatistikat;
[RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]
  3) hinna- ja palgastatistika osakond – teha hinna- ja palgastatistikat ning korraldada ostujõu pariteedi rahvusvahelist võrdlusprogrammi;
  4) rahvamajanduse, finants- ja keskkonna arvepidamise osakond – rahvamajanduse ja finantsarvepidamine, valitsemissektori võla ja defitsiidi arvestus, teha keskkonna ja loodusvarade, metsamajanduse, kalamajanduse ja jahimajanduse statistikat, arvutada säästva arengu indikaatoreid, arvutada ELi omavahendite administreerimiseks vajalikku käibemaksubaasi;
[RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]
  5) [Kehtetu – RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]
  6) põllumajandusstatistika osakond – teha põllumajandusstatistikat, korraldada põllumajandusloendusi, pidada põllumajanduslike majapidamiste andmekogu;
  7) [Kehtetu – RTL 2006, 84, 1538 - jõust. 01.01.2007]
  8) [Kehtetu – RTL 2006, 84, 1538 - jõust. 01.01.2007]
  9) statistika levi osakond – avaldamiseks ette valmistada, avaldada ja levitada riiklikku statistikat, informeerida tarbijaid selle olemasolust ja kättesaadavusest, saada tagasisidet tarbijatelt, arendada eri statistikavaldkondade koos esitamist, piirkondlikku statistikat ja geoinfosüsteeme, teha andmekogumiseks vajalik materjal kättesaadavaks veebilehel ja korraldada materjali trükkimist ja postitamist;
  10) andmetöötlussüsteemide osakond – tagada IT strateegia väljatöötamine ja rakendamine, ameti infosüsteemide toimimine ja areng, korraldada andmebaaside infotehnoloogiline hooldamine, hooldada standardtarkvara, hooldada ja arendada eritarkvara, juhendada käsutajaid ja korraldada koolitust ja infoturvet;
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]
  11) andmete kogumise osakond – korraldada andmete kogumist; korraldada juriidiliste ja füüsiliste isikute küsitlusi;
[RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]
  12) metoodika osakond – koordineerida ja täiustada statistikatööde metoodikat, rakendada statistilisi meetodeid, koordineerida mõistete ja klassifikaatorite, statistikatööde kirjelduste ja andmebaaside sisualast tööd;
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]
  13) [Kehtetu - RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]
  14) üldosakond – koordineerida ameti tööplaanide ja tegevuskava koostamist ning jälgida nende täitmist, planeerida riiklikku statistika programmi ning koordineerida statistikatööde loetelu ja kirjelduste koostamist, korraldada ameti personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist, personali planeerimist, värbamist ja valikut, hindamist, personalialase dokumentatsiooni haldamist, koolitustegevust, edastada Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale vajalikku informatsiooni ja dokumentatsiooni (sh personali- ja palgaarvestamisega seotud isikuandmeid) ning korraldada infovahetust, administreerida rahvusvahelisi projekte ja korraldada rahvusvahelist koostööd, korraldada ameti eelarvestamist, korraldada ameti valitsemisel oleva riigivara haldamist, korraldada riigihankeid, korraldada ameti õigusalast tööd ja nõustamist, osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja kooskõlastamisel, korraldada ameti asjaajamist ja arhiivitööd;
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]
  15) rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond – teha rahvastiku- ja leibkonnastatistikat, haridus-, kultuuri-, töö-, tööelukvaliteedi, sotsiaalse kaitse ja tuvalisuse, õiguse, sissetuleku, kulutuste, vaesuse, eluruumide ja elamistingimuste ning sotsiaalse keskkonna (heaolu, tõrjutus, sidusus, soopõhine statistika) statistikat, korraldada isiku- ja leibkonnauuringuid ning rahvaloendusi.
[RTL 2006, 84, 1538 - jõust. 01.01.2007]

  (2) Osakonna täpsemad ülesanded määratakse ameti peadirektori poolt kinnitatava osakonna põhimäärusega.

§ 10.   Ameti struktuuriüksuse allüksused

  (1) Ameti osakondade koosseisu võivad kuuluda talitused, kui need on rahandusministri kinnitatud struktuuris ette nähtud.

  (2) Talituse ülesanded ja pädevus määratakse ameti peadirektori poolt kinnitatava talituse põhimäärusega.

  (3) Ameti koosseisus võivad olla teenistujad, kes ei kuulu ühegi osakonna koosseisu ja kelle ülesanded ja alluvus määratakse peadirektori poolt kinnitatavate ametijuhenditega.

4. peatükk AMETI JUHTIMINE 

§ 11.   Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist rahandusminister kantsleri ettepanekul.

§ 12.   Peadirektor

  (1) Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ning otsustab ja korraldab peadirektori asetäitja ning ameti struktuuriüksuste juhtide kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
[RTL 2006, 84, 1538 - jõust. 01.01.2007]
  2) koordineerib ja kontrollib üldosakonna tööd ning suunab andmekaitse juhtivspetsialisti tegevust;
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]
  3) kinnitab ameti töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ja muud ameti töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses õigusaktidega;
[RT I 2010, 32, 162 - jõust. 01.07.2010]
  4) vastutab ameti põhiülesannete õiguspärase, otstarbeka ja õigeaegse täitmise eest ja annab aru rahandusministrile;
  5) teostab teenistuslikku järelevalvet või delegeerib selle ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;
  6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab ameti abiteenistujatega töölepinguid;
  7) esindab ametit ning annab volitusi ameti esindamiseks, sealhulgas avalik-õiguslike haldustoimingute sooritamiseks, esindamiseks kohtumenetluses ja tsiviilõiguslikes suhetes;
[RT I 2010, 32, 162 - jõust. 01.07.2010]
  8) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning vastutab eelarve otstarbeka täitmise eest;
[RT I 2010, 32, 162 - jõust. 01.07.2010]
  9) täidab teisi talle seaduse või muude õigusaktidega pandud ülesandeid;
  10) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning rahandusministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

  (2) Ameti peadirektor teeb ettekirjutusi ning otsuseid konkreetsete üksikjuhtude kohta riikliku järelevalve küsimustes. Ameti peadirektor võib riikliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale.
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]

§ 13.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti peadirektoril on üks asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal, kes allub vahetult peadirektorile.
[RTL 2005, 106, 1637 - jõust. 28.10.2005]

  (2) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded ameti osakonnajuhatajale.
[RTL 2005, 106, 1637 - jõust. 28.10.2005]

  (3) Peadirektori asetäitja:
  1) koordineerib, suunab ja kontrollib rakenduslike õigusaktide väljatöötamist oma valdkonnas;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib andmetöötlussüsteemide, andmete kogumise, metoodika ja statistika levi osakonna tööd;
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]
  3) tagab talle alluvate osakondade töö koordineerituse ameti teiste osakondadega;
  4) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
  5) kirjutab oma pädevuse piires alla ameti dokumentidele;
  6) asendab peadirektorit tema äraolekul selle määruse § 17 alusel;
  7) osaleb ameti eelarve koostamisel;
  8) osaleb ameti strateegilise arengukava koostamisel;
  9) teeb ettepanekuid teenistujate edutamiseks, ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
  10) arendab koostööd teiste institutsioonidega Eestis ja Euroopa Liidus ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
  11) täidab muid õigusaktides sätestatud või peadirektori antud ülesandeid.
[RTL 2004, 147, 2242 - jõust. 01.12.2004]

§ 14.   [Kehtetu – RTL 2004, 147, 2242 - jõust. 01.12.2004]

§ 15.   [Kehtetu – RTL 2005, 106, 1637 - jõust. 28.10.2005]

§ 16.   [Kehtetu – RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]

§ 17.   Peadirektori asendamine

  Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või viimase äraolekul peadirektori ettepanekul selleks määratud osakonnajuhataja.
[RTL 2009, 66, 973 - jõust. 01.09.2009]

§ 18.   Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

  (1) Ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult kas peadirektorile tulenevalt käesoleva määruse § 12 lõike 1 punktist 1 või peadirektori asetäitjale tulenevalt käesoleva määruse § 13 lõike 3 punktist 2.

  (2) Talitust juhib talitusejuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.

  (3) Ameti struktuuriüksuse ja selle allüksuse juht peab tagama tema juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ja üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja tegusa käsutamise. Selleks üksuse juht:
  1) vastutab tema juhitava üksuse ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;
  2) osaleb arengustrateegiate ja tööplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
  3) annab talle alluvatele teenistujatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi antud korraldusi või teatab nende täitmise takistusest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
  5) avaldab üksuse nimel arvamusi ja teeb kooskõlastusi kõrgemalseisva juhi ja teiste üksustega;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, üksuse teenistujate edutamiseks ning üksuse teenistujate palga, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramiseks või ergutuste kohaldamiseks;
  7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja korraldab nende nõuetekohast hoidmist, hooldamist ja käsutamist;
  8) taotleb üksuse teenistujatele täienduskoolitust teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
  9) kirjutab alla üksuses koostatud kirjadele ja dokumentidele, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusakt ei sätesta teisiti.

  (4) Ameti struktuuriüksuse ja selle allüksuse juhi täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks tema ametijuhendiga.

5. peatükk TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 19.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ameti peadirektor teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti struktuuriüksuste ja ameti teenistujate tegevuse üle.

  (2) Ameti peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale või ameti struktuuriüksuse juhile.
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]

6. peatükk AMETI REGISTREERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Ameti registreerimine

  Amet registreeritakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 21.   Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Amet korraldatakse ümber ja tema tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2004. a.

Lisa Statistikaameti logo kujutis ja värvikood
[RT I, 26.04.2013, 1 - jõust. 29.04.2013]

/otsingu_soovitused.json