Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2016, 1

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 21.04.2016 nr 27

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervisekaardi vormistab ambulatoorset tervishoiuteenust osutanud tervishoiutöötaja, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.”;

2) paragrahvi 14 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervisekaardi neljandale lehele kantakse tervishoiutöötaja väljastatud dokumentide järgmised andmed:”;

3) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 1, § 37 lõikes 9 ja § 44 punktis 6 asendatakse tekstiosa „töövõimetuslehe väljastamisel selle seeria tähis, number,” tekstiosaga „töövõimetuslehe väljakirjutamisel selle number,”;

4) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tervisekaardi esimese lisalehe vormistab tervishoiutöötaja lapse tervisekaardi juurde määruse lisas 4 toodud vormi kohaselt.”;

5) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lapse tervist puudutav lisateave, mille kandmist dokumenti peab tervishoiutöötaja oluliseks.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json