Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2016, 5

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.04.2016 nr 24

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „kaks” sõnaga „viis”;

2) paragrahvi 14 lõike 7 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.”;

4) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.07.2014, lk 1–17), artikli 14 lõikega 1 võib kohustuse asendada:
1) täielikult arengukava alusel antava mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega;
2) osaliselt või täielikult arengukava alusel antava piirkondliku mullakaitse toetuse saamiseks võetava kohustusega.”;

5) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 3” tekstiosaga „lõikes 2”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – vähemalt 100 tk hektari kohta;”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „, pirnipuu”;

3) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetust.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna „aastat” sõnadega „järjestikust kalendriaastat”;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.”;

6) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.07.2014, lk 1–17), artikli 14 lõikega 1 võib kohustuse asendada täielikult arengukava alusel antava mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega.”.

§ 3.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 56 „Loomade heaolu toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „40” arvuga „44”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) emise kohta 42 eurot aastas, muu sea kohta 24 eurot aastas;”;

3) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) emis 0,5, muu siga 0,3;”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes on maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” tähenduses aktiivne põllumajandustootja (edaspidi koos taotleja).”;

5) paragrahvi 7 lõikeid 1 ja 6 täiendatakse pärast tekstiosa „loomakaitseseaduse § 3 lõike 2 punktis 1” tekstiosaga „, veeseaduse § 261 lõike 8 punktis 5”;

6) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „loomakaitseseaduse § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2” tekstiosaga „ning veeseaduse § 261 lõike 8 punktis 5”;

7) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 2, lõike 3 punkt 2 ja lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 lõike 1 punkte 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna „märgitud” tekstiosaga „punktis 1 nimetatud”;

9) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „2015.” tekstiosaga „ja 2016.”;

10) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) 2016. aastal loetakse füüsilisest isikust taotleja põhiliseks tegevuseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 31.12.2013, lk 608–670), artikli 9 lõike 2 punkti c tähenduses põllumajanduslik tegevus lisaks maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 2 lõikes 4 sätestatule ka siis, kui tema kasutada on rohkem kui kümme hektarit põllumaad.”.

§ 4.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse pärast sõna „kohta” välja sõna „on”;

2) paragrahvi 5 lõike 8 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) vähemalt ühe aasta vanune lammas – 0,3;”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mahepõllumajandusele ülemineku toetust ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust (edaspidi koos toetus) võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes on maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” tähenduses aktiivne põllumajandustootja (edaspidi koos taotleja).”;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 1 jäetakse pärast sõna „tootmisele” välja sõnad „samaaegselt nii põllumajandusmaal kui ka kõigi loomaliikidega”;

5) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – vähemalt 100 istikut hektari kohta;”;

6) paragrahvi 8 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „, pirnipuu”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Toetust ei anta toetusõigusliku maa kohta, millel kasvatatakse lisas nimetatud ravim- ja maitsetaimi söödaks.”;

8) paragrahvi 8 lõike 7 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Toetust ei anta maa kohta, millel kasvatatakse kitsede ja lammaste söödaks kasutatavat põllumajanduskultuuri arengukava alusel antava loomade heaolu toetuse raames.”;

10) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kogu” sõnaga „põllumajandusliku”;

11) paragrahvi 12 lõike 1 punktides 2–5 ja lõikes 5 asendatakse sõna „kalendriaasta” sõnaga „aasta” vastavas käändes;

12) paragrahvi 18 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast tekstiosa „PRIA-le” sõnadega „elektrooniliselt PRIA”;

13) paragrahvi 19 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõna „aastat” sõnadega „järjestikust kalendriaastat”;

14) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.”;

15) paragrahvi 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taotleja asendab arengukava alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.”;

16) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui lõikes 2 nimetatud kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga, ning algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.”.

§ 5.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 39 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 39 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja tagab, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate katastriüksuse piirimärkidega vastavalt katastriüksuse plaanile ja piiriprotokollile. Metsaala piiripunkte ei pea tähistama katastriüksuse piirimärkidega, kui katastriüksuse piir, mis on ühtlasi metsaala piiriks, kulgeb piki arusaadavat looduslikku piiri ja katastriüksuse piir on seeläbi visuaalselt tuvastatav loodusliku piiri järgi. Metsaala piiripunkti ei pea tähistama juhul, kui sirgel piirilõigul paiknev katastriüksuse piirimärk ei tähista piiri käänupunkti.”;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „EMK-le” tekstiosaga „SA Erametsakeskusele (edaspidi EMK)”.

§ 6.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat poolloodusliku koosluse hooldamise toetust.”;

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kogu” sõnaga „põllumajandusliku”.

§ 7.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) rohumaa kohta;”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Sellise maa püsirohumaaks muutumise arvestus, mis enne kohustuseperioodi algust ei olnud kasutuses püsirohumaana, jätkub pärast kohustuseperioodi lõppu.”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna „jooksul” sõnaga „põllumajandusliku”;

4) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõna „aastat” sõnadega „järjestikust kalendriaastat”;

5) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Kohustuse suurendamisel peab rohumaa olema rajatud hiljemalt kohustuse suurendamise aasta 15. juuniks.

(5) Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.”;

6) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustusealuse maa pindala võib vähendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 47 lõigetega 2–4.”;

7) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.07.2014, lk 1–17), artikli 14 lõikega 1 võib kohustuse osaliselt või täielikult asendada arengukava alusel antava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks võetava kohustusega.

(2) Kui taotleja asendab arengukava alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

(3) Kui lõikes 2 nimetatud kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga, ning algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

(4) Toetuse saaja teavitab kohustuse asendamisest PRIAt § 14 lõikes 1 nimetatud ajavahemikul, esitades §-s 14 nimetatud asjakohased dokumendid.

(5) Kohustuse asendamisel peab rohumaa olema rajatud hiljemalt kohustuse asendamise aasta 15. juuniks.”.

§ 8.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 6 punktis 1 asendatakse tekstiosa „lõigetes 3–10” tekstiosaga „lõigetes 3–5 ja 7–10”;

2) paragrahvi 5 lõike 6 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „või” tekstiosaga „§ 10 lõikes 3 sätestatu kohaselt”;

3) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud.”;

4) paragrahvi 12 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik võib esitada PRIAle selle ajavahemiku jooksul põllumajandusliku majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotleda toetuse maksmist.”;

5) paragrahvi 14 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõna „aastat” sõnadega „järjestikust kalendriaastat”;

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.”;

7) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotleja asendab arengukava alusel antava piirkondliku mullakaitse toetuse kohase kohustuse või mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga, ning algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.”;

8) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui taotleja asendab põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

(9) Kui taotleja asendab põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.”.

§ 9.  Määruse jõustumine

Paragrahvi 2 punktid 1 ja 2 ning § 4 punktid 5 ja 6 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Urmas Kruuse
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json