Teksti suurus:

Püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kehtestamisega seotud keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2017, 1

Püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kehtestamisega seotud keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.04.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

(1) Keskkonnaministri 16. aprilli 2009. a määruses nr 18 „Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaart „Saessaare” tunnistatakse kehtetuks.

(2) Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 6 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaart „Saessaare” tunnistatakse kehtetuks.

(3) Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 8 punktid 4, 6, 7, 10, 14, 17, 19 ja 27 ning lõige 151 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaardid „Kalda”, „Katkusoo”, „Kauni”, „Kivilaane”, „Mölke”, „Reinse”, „Kaskealuse”, „Pöörikaasiku” ja „Vennissaare” tunnistatakse kehtetuks.

(4) Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaart „Sutesoo” tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse muutmise põhjendus

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused määruste muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. augusti 2013. a käskkirjaga nr 819 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json