Teksti suurus:

Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2017, 3

Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 13.12.2006 nr 73
RTL 2006, 89, 1656
jõustumine 23.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
10.09.2015RT I, 15.09.2015, 1525.09.2015
19.04.2017RT I, 26.04.2017, 106.05.2017

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 8 lõike 2 punkti 15 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi kanakulli (Accipiter gentilis) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Vääna, Harku vallas Vahi külas;
  2) Vatsla, Saue vallas Vatsla külas ja Harku vallas Sõrve külas;
  3) Tugamanni, Harku vallas Liikva ja Vahi külas;
  4) Kobru, Padise vallas Kobru külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (11) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla Ristna kanakulli püsielupaik Hiiu vallas Kalana külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (2) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Kaave, Puurmani vallas Tammiku külas;
  2) Viruvere, Jõgeva vallas Viruvere ja Vaimastvere külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (3) Järva maakonnas võetakse kaitse alla Karjaküla kanakulli püsielupaik Türi vallas Karjaküla külas.

  (4) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Hullo, Vormsi vallas Hullo külas;
  2) Kiili, Hanila vallas Kuke külas;
  3) Kunila, Lihula vallas Kunila külas;
  4) Kuusemaa, Martna vallas Jõesse külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (5) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Toolse, Vihula vallas Toolse külas;
  2) Hirla, Avanduse vallas Hirla külas.

  (6) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Sahamaa, Halinga vallas Roodi külas;
  2) Pitsalu, Halinga vallas Pitsalu külas;
  3) Uruste, Audru vallas Kihlepa külas;
  4) Lennuvälja, Sauga vallas Eametsa külas;
  5) [kehtetu - RT I, 26.04.2017, 1 - jõust. 06.05.2017]
  6) Kutja, Saarde vallas Sigaste külas;
  7) Puujala, Saarde vallas Lodja külas;
  8) Tali, Saarde vallas Tali külas;
  9) Surjupera, Surju vallas Lähkma külas;
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]
  10) Vardja, Saarde vallas Kanaküla külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (7) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Varesmäe, Mikitamäe vallas Varesmäe külas;
  2) Koolma, Veriora vallas Jõeveere külas;
  3) Naruski, Põlva vallas Naruski külas;
  4) Lauga, Laheda vallas Vana-Koiola külas;
  5) Paabo, Kanepi vallas Rebaste külas;
  6) Kooraste 1, Kanepi vallas Kooraste külas;
  7) Kooraste 2, Kanepi vallas Kooraste külas;
  8) Kivijärve, Põlva vallas Uibujärve külas;
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]
  9) Krootuse, Kõlleste vallas Krootuse ja Tuulemäe külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (71) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla Nurtu-Nõlva kanakulli püsielupaik Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (8) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Kodaramäe, Mustjala vallas Võhma külas;
  2) Triigi, Leisi vallas Triigi külas;
  3) Rannaküla, Orissaare vallas Rannakülas;
  4) Metsküla, Leisi vallas Metsküla ja Peederga külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (9) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Ringtee, Laeva vallas Valmaotsa külas;
  2) Karussaare, Tartu vallas Metsanuka külas;
  3) Tüki, Tähtvere vallas Tüki külas;
  4) Meeri, Nõo vallas Meeri külas;
  5) Külaaseme, Konguta vallas Külaaseme külas;
  6) Kaagvere, Mäksa vallas Kaagvere külas;
  7) Haavametsa, Meeksi vallas Haavametsa külas;
  8) Keeri, Nõo vallas Keeri külas.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (10) Valga maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Purtsi, Puka vallas Purtsi külas;
  2) Palu, Palupera vallas Hellenurme külas;
  3) Restu, Sangaste vallas Restu külas;
  4) Konnopera, Tõlliste vallas Korijärve külas;
  5) Kähu, Helme vallas Kähu külas.

  (11) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Lehtsaare, Suure-Jaani vallas Karjasoo külas;
  2) Soosaare, Kolga-Jaani vallas Taganurga külas;
  3) Poka, Kolga-Jaani vallas Kaavere külas;
  4) Päidre, Pärsti vallas Vardi külas;
  5) Vilimeeste, Tarvastu vallas Vilimeeste külas;
  6) Veisjärve, Karksi vallas Sudiste külas.

  (12) Võru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
  1) Antsioja, Antsla vallas Antsioja külas;
  2) Nursi, Rõuge vallas Nursi külas;
  3) Konnamets, Võru vallas Võrumõisa külas;
  4) Kuningakopli, Vastseliina vallas Paloveere külas.

  (13) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Kanakulli püsielupaikade maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, jahipidamine, marjade ja seente korjamine.

  (4) Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud sõidukiga sõitmine.

  (5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis 1. septembrist 28. veebruarini lubatud:
  1) maaparandussüsteemide hoiutööd;
  2) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
  3) koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ning kanakulli elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tegevused, sealhulgas alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

  (6) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud uuendus- ja hooldusraie 1. septembrist 28. veebruarini, kusjuures raielangi suuruse ja kuju osas tuleb arvestada järgmiste piirangutega:
  1) lageraie korral ei tohi langi suurus ületada 0,5 ha ning laius 30 meetrit;
  2) turberaie korral ei tohi langi suurus ületada 1 ha;
  3) [kehtetu - RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]
  4) hooldusraiejärgselt peab metsa täius olema vähemalt 0,6.

  (7) Piiranguvööndis tuleb raiete tegemisel arvestada, et üle 60 aasta vanuse metsa osakaal ei tohi jääda väiksemaks kui 50%.

  (8) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Püsielupaiga valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt 1. septembrist 28. veebruarini juhul, kui pinnas seda võimaldab.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]


1
[Kehtetu - RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.
[RT I, 15.09.2015, 15 - jõust. 25.09.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json