Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2022, 7

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 21.04.2022 nr 30

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruses nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja omandatava eluruumi ostuhind ei ole kõrgem kui viiekordne toetussumma”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 lausest 2 jäetakse välja sõnad „, välja arvatud eelnevalt eraldatud lasterikaste perede kodutoetus”;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui taotlejast või EISist sõltumatutel põhjustel ei ole võimalik paikvaatlust teostada, hinnatakse taotleja eluruumi elamistingimusi ja olukorda § 12 lõike 2 punktis 7 nimetatud fotode alusel.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json