Teksti suurus:

Laevajäätmete üleandmist ja vastuvõtmist puudutava teabe esitamise nõuded ning laevajäätmete vastuvõtmise tasu määramise alused

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2022, 9

Laevajäätmete üleandmist ja vastuvõtmist puudutava teabe esitamise nõuded ning laevajäätmete vastuvõtmise tasu määramise alused1

Vastu võetud 21.04.2022 nr 31

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 25 lõike 12 ja § 28 lõike 5 alusel.

§ 1.  Teabe esitamise vormid

  (1) Sadama laevajäätmete vastuvõtuseadmete puudustest teavitamisel lähtutakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization – IMO) kehtestatud andmekoosseisust.

  (2) Sadamaseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud jäätmete eelteatis esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/883, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi 2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (ELT L 151, 7.6.2019, lk 116–142) lisa 2 vormi kohaselt.

  (3) Sadamaseaduse § 27 lõikes 6 nimetatud laevajäätmete üleandmise akt esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/883 lisa 3 vormi kohaselt.

§ 2.  Veesõiduki teavitamine laevajäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast

  (1) Sadama pidaja tagab, et sadamasse saabuvat või saabunud veesõidukit (edaspidi laev) teavitatakse laevajäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast.

  (2) Sadama pidaja teeb kättesaadavaks järgmise teabe:
  1) sadama vastuvõtuseadmete asukoht kaide ääres koos joonise või kaardiga;
  2) laevajäätmete loetelu, mida vastu võetakse;
  3) laevajäätmete vastuvõttu korraldava isiku või isikute nimi, telefoninumber, e-maili aadress;
  4) laevajäätmete üleandmise protseduuride kirjeldus;
  5) laevajäätmete vastuvõtmise aeg, kui vastuvõtmine toimub vaid teatud ajavahemikus ööpäeva jooksul;
  6) laevajäätmete vastuvõtmisega seotud kulude katmise süsteemi kirjeldus;
  7) sadama vastuvõtuseadmete puudustest teavitamise korra kirjeldus.

§ 3.  Ohtlike jäätmete saatekiri

  Ohtlike jäätmete üleandmisel koostatakse ohtlike jäätmete saatekiri vastavalt jäätmeseaduse § 64 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele.

§ 4.  Laevajäätmete vastuvõtmise tasu suuruse määramise alused

  (1) Sadamaseaduse § 28 lõikes 1 nimetatud laevajäätmete vastuvõtmise tasu (edaspidi jäätmetasu) suuruse määramisel lähtub sadama pidaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/883 lisast 4.

  (2) Jäätmetasu suuruse kehtestamisel lähtub sadama pidaja õigluse, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetest.

  (3) Jäätmetasust vähemalt 30 protsenti peab moodustama laevajäätmete tegelikust üleandmisest tulenev otsene tegevuskulu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/883 lisas 4 sätestatule.

  (4) Sadama pidaja võib jäätmetasu diferentseerida, võttes arvesse:
  1) laeva kasutusala, tüüpi ja suurust;
  2) laevajäätmete vastuvõtmist väljaspool sadama tavalist tööaega;
  3) laevajäätmete ohtlikkust.

  (5) Sadama pidaja võib jäätmetasu vähendada:
  1) arvestades laeva tegevusvaldkonda, eelkõige juhul, kui laev tegeleb lähimereveoga;
  2) kui laeva ehituse, seadmete ja käitamise tõttu on laevas tekkivate laevajäätmete kogus tavalisest väiksem ning tekkinud laevajäätmeid käideldakse keskkonda säästvalt ja keskkonnahoidlikult.

  (6) Hindamaks, kas laev vastab lõike 5 punktis 2 sätestatule, lähtub sadama pidaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/883 artikli 8 lõike 5 alusel kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2022/91, millega määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks, et laevas tekitatud jäätmete kogused on tavalisest väiksemad ning neid käideldakse kestlikult ja keskkonnahoidlikult kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/883 (ELT L 15, 24.1.2022, lk 12–15).

  (7) Kulud, mida jäätmetasu ei kata, kaetakse laeva poolt tegelikult üle antud jäätmete liigi ja koguse alusel.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/883, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi 2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (ELT L 151, 07.06.2019, lk 116–142).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json