Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2022, 13

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 18.04.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 1, 11, 8–10 ja 15 nimetatud isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab „Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD „Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel” (edaspidi vorm ESD) Sotsiaalkindlustusamet.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 11–13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 4, 8, 15, 17 ja 19 asendatakse sõna „Kaitsevägi” sõnaga „Kaitseministeerium”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 13 asendatakse sõna „Päästeamet” sõnaga „Siseministeerium”;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 14 ja 16 asendatakse sõnad „Kaitseressursside Amet” sõnaga „Kaitseministeerium”;

6) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui loomeliidul või Kultuuriministeeriumil on teave, et „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõikes 12 nimetatud isik vastab samal ajal „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõigetes 1 ja 11 sätestatud tingimustele, ei ole loomeliidul ega Kultuuriministeeriumil kohustust tema osas sotsiaalmaksu arvestust pidada.”;

8) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4” tekstiosaga „„Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8”;

9) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2 ja 6” tekstiosaga „„Sotsiaalmaksuseaduse”§ 6 lõike 1 punktides 1, 11 ja 10”;

10) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8 nimetatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ning abielu ja laste sündi tõendavate dokumentidega, kui abielu või laste sünni kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8 sätestatud tingimustele.

(2) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1 või 11 nimetatud isik, kes ei saa vanemahüvitist või lasterikka pere toetust, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse, välja arvatud juhul, kui vanemahüvitist või lasterikka pere toetust makstakse teisele sama last või lapsi kasvatavale isikule. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1 või 11 sätestatud tingimustele.”;

11) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 10 nimetatud isik, kes ei saa lasterikka pere toetust seitset või enamat last kasvatavale perele, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 10 sätestatud tingimustele.”;

12) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21–23 nimetatud sotsiaalmaksu maksja kannab Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.”;

14) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 2 lõike 1 punktides 2 ja 4” tekstiosaga „„Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 11 ja 8”;

15) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 2 lõike 1 punktis 4” tekstiosaga „„Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 2022. aasta 1. aprillist.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json