Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2024, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.04.2024 otsus nr 391

Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.04.2024

§ 1.  Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine

Koolieelse lasteasutuse seaduse 3. peatükki täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Lapse lasteasutusest väljaarvamine

Laps arvatakse lasteasutusest välja:
1) kui vanem on lasteasutusele esitanud sellekohase taotluse;
2) kui laps asub täitma koolikohustust;
3) kui lapsel puuduvad Eesti elukoha andmed, välja arvatud juhul, kui lasteasutusele on teada, et laps viibib Eestis, ning vanem on lasteasutusele esitanud kinnituse selles lasteasutuses koha kasutamise jätkamiseks;
4) lapse surma korral.”.

§ 2.  Kutseõppeasutuse seaduse muutmine

Kutseõppeasutuse seadust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Õpilase koolist väljaarvamine

(1) Õpilane arvatakse koolist välja:
1) kui õpilane on täitnud kutseõppe tasemeõppe lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
2) õpilase enda või piiratud teovõimega õpilase vanema koolile esitatud avalduse alusel;
3) kui õpilane ei ole mõjuva põhjuseta asunud õppetööle kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
4) õppekava sulgemisel, kui õpilane ei ole sulgemise hetkeks avaldanud soovi minna üle teisele õppekavale;
5) kui õpilane õppis vanglas korraldatud kutseõppes, kuid ei soovi pärast vabanemist õpinguid koolis jätkata;
6) kui õpilane ei täida õppekava nominaalkestuse jooksul kutseõppe lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava alusel pikendatud;
7) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kooli sisekorraeeskirjas kehtestatud käitumise üldnõudeid, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
8) kui õpilasel on õpinguid takistavad olulised õppevõlgnevused õppekavaga määratud põhiõpingutes ja kool on õppija toetamiseks eelnevalt rakendanud kõiki tema käsutuses olevaid toetusmeetmeid;
9) kui õpilasel puuduvad Eesti elukoha andmed, välja arvatud juhul, kui koolile on teada, et õpilane viibib Eestis, ning õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud kinnituse selles koolis õpingute jätkamiseks;
10) õpilase surma korral.

(2) Õpilase koolist väljaarvamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Mittestatsionaarses õppevormis põhikooli- ja gümnaasiumiõppe õpilase koolist väljaarvamisele kohaldub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28.”.

§ 3.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kui õpilasel puuduvad Eesti elukoha andmed, välja arvatud juhul, kui koolile on teada, et õpilane viibib Eestis, ning õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud kinnituse selles koolis õpingute jätkamiseks;”.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json