Teksti suurus:

Raadioside piiramise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2020, 7

Raadioside piiramise kord

Vastu võetud 12.12.2005 nr 301
RT I 2005, 67, 521
jõustumine 23.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2008RT I 2008, 49, 27329.11.2008
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019
21.05.2020RT I, 26.05.2020, 429.05.2020

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 115 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse raadioside piiramise kord objektidel ja sündmuste korral, kus on «Elektroonilise side seaduse» § 115 kohaselt õigus raadiosidet piirata.

§ 2.  Raadioside piiramine

  (1) Raadioside piiramine käesoleva määruse tähenduses on raadioside takistamine raadiotehniliste või muude vahenditega.

  (2) Raadiosidet piirava vahendi valib «Elektroonilise side seaduse» §-s 115 sätestatud raadioside piiramise õigust omav isik õigusaktis sätestatud korras.

  (3) Raadiosidet võib piirata kas ajutiselt kuni kolmeks ööpäevaks või alaliselt.

§ 21.  Raadioside piiramine riigikaitselist tähtsust omavatel tähistatud objektidel
[RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

  Kaitsevägi võib raadiosidet piirata järgmistel riigikaitselist tähtsust omavatel tähistatud objektide territooriumitel:
  1) Kaitseväe või Kaitseliidu valduses olev territoorium;
  2) Kaitseväe ajutine julgeolekuala;
  3) territoorium, mille Vabariigi Valitsus on Kaitseväe korralduse seaduse § 53 lõike 3 alusel Kaitseväe territooriumiks määranud;
  4) Kaitseväe või Kaitseliidu antava sõjaväelise väljaõppe territoorium väljaõppe ajal;
  5) sõjalise riigikaitse toimimisega seotud riigikaitseobjekti territoorium, sealhulgas riigikaitseline ehitis ehitusseadustiku tähenduses.
[RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

§ 22.  Raadioside piiramine kõrgendatud turvameetmeid nõudva sündmuse julgestamiseks selle toimumise piirkonnas

  Sisejulgeolekut tagav asutus võib raadiosidet piirata järgmise kõrgendatud turvameetmeid nõudva sündmuse julgestamiseks selle toimumise piirkonnas:
  1) massiline korratus;
  2) põgenike massiline sisseränne;
  3) massiline piiririkkumine;
  4) rünnak objektile;
  5) objekti hõivamine;
  6) pantvangi võtmine;
  7) isikukaitse;
  8) kuriteo tõkestamine julgeolekuasutuste seaduse kohaselt.
[RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

§ 3.  Raadioside piiramisest teavitamine

  (1) Kui raadioside piiramine kestab üle 60 minuti, peab nähtaval kohal olema selgitav teave selle kohta, et piirkonnas on raadioside kasutamine piiratud. Tähistamise nõudest võib loobuda, kui teabe väljapanemine ei ole füüsiliselt või sündmuse asjaoludest lähtudes võimalik.
[RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

  (2) Teabe raadioside piiramise piirkonna, kasutatava vahendi, eeldatava kestuse ja piiratavate raadiosageduste kohta peab raadioside piiramise õigust omav isik edastama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile enne raadioside piiramist, välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Pärast hädaolukorra piirkonnas kriisi reguleerimise ja võimaliku plahvatuse piirkonnas raadioside piiramise lõppu peab raadioside piiramise õigust omav isik ühe tööpäeva jooksul teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit raadioside piiramise piirkonnast, raadioside piiramise ajast ja piiratud raadiosagedustest.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (4) Kõrgendatud turvameetmeid nõudva sündmuse toimumisel otsustab selle sündmuse julgestamise eest vastutav isik, kas julgeoleku kaalutlustest lähtuvalt on enne sündmuse toimumist võimalik esitada teavet raadioside piiramise kohta. Vastutav isik teavitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit raadioside piiramise ajast, kohast ja piiratavatest raadiosagedustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul enne sündmuse toimumist või ühe tööpäeva jooksul pärast sündmuse toimumist, kui teavitamine enne sündmuse toimumist ei olnud võimalik.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

§ 4.  Raadiosidet piirava raadiotehnilise vahendi kasutamine

  (1) Raadiosidet piiravat raadiotehnilist vahendit on lubatud kasutada «Elektroonilise side seaduse» §-s 11 nimetatud sagedusloa alusel. Sagedusloata on lubatud kasutada kõrgendatud turvameetmeid nõudva sündmuse toimumise ajaks ajutiselt riiki sissetoodud raadiosidet piiravat raadiotehnilist vahendit.

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

  (3) [Kehtetu - RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

  (4) [Kehtetu - RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

  (5) Vajaduse korral teostab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet raadiosidet piirava raadiotehnilise vahendi kontrollmõõtmised, millega määratakse raadioside piiramise ulatus ja häirekindlus väljaspool raadioside piiramise piirkonda.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

§ 5.  Sagedusloa tingimuste kooskõlastamine

  (1) Sagedusloa taotleja on kohustatud kooskõlastama sagedusloa taotluse raadiosidet piirava raadiotehnilise vahendi kasutamiseks järgmise ministeeriumiga, keda või kelle valitsemisala asutuse ülesannete täitmist võib raadiosidet piirava raadiotehnilise vahendi kasutamine mõjutada:
  1) Justiitsministeerium;
  2) Kaitseministeerium;
  3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
  4) Siseministeerium.

  (2) Lõikes 1 nimetatud asjaomasel ministeeriumil on õigus lisada sagedusloa taotluse kooskõlastusele põhjendatud tingimusi raadiosidet piirava raadiotehnilise vahendi kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib nõuda taotlejalt lisakooskõlastusi juhul, kui taotleja on jätnud taotluse kooskõlastamata mõne lõikes 1 nimetatud asjaomase ministeeriumiga.
[RT I, 26.05.2020, 4 - jõust. 29.05.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json