Teksti suurus:

Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded

Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2022, 1

Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded

Vastu võetud 23.05.2022 nr 42

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 331 lõike 6 alusel.

§ 1.  Mõisted

  Käesolevas määruses on mõõtmise ja mõõtevahendiga seotud mõisteid kasutatud mõõteseaduse tähenduses.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatakse taadeldud või taatluskohustuse puudumisel jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendit.

  (2) Aktsiisikauba mõõtmisel kasutatakse mõõtevahendit vastavalt õigusaktis, tüübihindamistunnistuses, tüübikinnitustunnistuses, tootja koostatud kasutusjuhendis, asjakohases standardis või tehnilises spetsifikatsioonis ette nähtud nõuetele.

§ 3.  Nõuded mõõtevahendi metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduurile

  (1) Aktsiisikauba valmistamiseks kasutatud toorme, pooltoote, aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse mõõtmiseks kasutatava mõõtevahendi lubatud veapiirid peavad vastama määruse lisas esitatud väärtustele. Aktsiisikauba mõõtmistel lisas nimetamata mõõtevahendiga peavad kasutatava mõõtevahendi metroloogilised omadused tagama mõõteprotsessi tulemuse lõikes 2 nimetatud täpsustasemel.

  (2) Aktsiisikauba mõõtmisel kasutatava mõõtevahendi metroloogilised omadused ja mõõtemetoodika peavad tagama mõõteprotsessi tulemuse laiendmääramatuse järgmised väärtused:
  1) vedeliku koguse mõõtmisel ±0,7 protsenti mõõtetulemusest;
  2) kaalukauba koguse mõõtmisel ±0,3 protsenti mõõtetulemusest;
  3) tükikauba koguse mõõtmisel ±0,001 protsenti mõõtetulemusest;
  4) vedelgaasi ja mootorivedelgaasi koguse mõõtmisel ±1,2 protsenti mõõtetulemusest;
  5) maagaasi, mootorimaagaasi ja elektrienergia koguse mõõtmisel mõõtevahendi määruse lisas määratletud väikseima piirvea kahekordne väärtus.

  (3) Aktsiisikauba mahuühikus mõõdetud kogus teisendatakse:
  1) sajaprotsendilise etanooli mahule temperatuuril 20 ºC;
  2) vedelkütuse mahule temperatuuril 15 ºC;
  3) maagaasi ja mootorimaagaasi mahule temperatuuril 20 ºC ja rõhul 101,325 kPa (1,01325 baari).

  (4) Mõõtemahuti ja püsitorustiku ümberkalibreerimine tehakse:
  1) statsionaarsel mõõtemahutil ning selle juurde kuuluval ja laadimissõlmi ühendaval püsitorustikul iga viieteist aasta järel;
  2) laeva-mõõtemahutil iga kaheteist aasta järel;
  3) liikuval mõõtemahutil, mis on püsivalt paigaldatud sõidukile, iga viie aasta järel;
  4) kui muutuvad mõõtemahuti geomeetrilised omadused.

  (5) Aktsiisikauba mõõtmiseks kohustatud isik tagab mõõtmisel kasutatud mõõtevahendite, mõõtemeetodite ning mõõtmiste ja arvutuste õigsuse ning usaldusväärsuse kontrollimist kajastava dokumentatsiooni kättesaadavuse.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määrus nr 103 „Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Aktsiisikauba valmistamiseks kasutatud toorme ja aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite lubatud veapiirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json