Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2023
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2023, 5

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 25.05.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruses nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti osakonnad on:
1) avalike suhete osakond;
2) eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakond;
3) haldusosakond;
4) järelevalveosakond;
5) keskkonnahariduse osakond;
6) keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakond;
7) keskkonnatasude osakond;
8) kliima- ja kiirgusosakond;
9) looduskaitse korraldamise osakond;
10) looduskaitse planeerimise osakond;
11) looduskasutuse osakond;
12) metsaosakond;
13) personaliosakond;
14) ringmajanduse osakond;
15) strateegia- ja analüüsiosakond;
16) teenindusosakond;
17) uurimisosakond;
18) veeosakond;
19) õigusosakond.“;

2) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) korraldab töid ja tegevusi seoses abitusse olukorda sattunud või vigastatud loomadega.“;

3) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) korraldab töid ja tegevusi abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma veol ning loodusesse tagasiviimisel.“;

4) paragrahvi 12 lõike 10 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ning tegevusi abitusse seisundisse sattunud loomadega seoses“;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 20 järgmises sõnastuses:

„(20) Avalike suhete osakond:
1) kujundab kooskõlas riigi keskkonnapoliitikaga keskkonnasäästlikku ja vastutustundlikku mõtteviisi;
2) tutvustab avalikkusele ameti töö sisu;
3) korraldab sisekommunikatsiooni.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 1. juunil.

Kristen Michal
Kliimaminister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json