Teksti suurus:

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2012, 11

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.09.2010 nr 49
RT I 2010, 72, 552
jõustumine 08.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2011RT I, 03.05.2011, 106.05.2011
10.10.2011RT I, 13.10.2011, 316.10.2011
29.12.2011RT I, 06.01.2012, 309.01.2012
07.02.2012RT I, 21.02.2012, 124.02.2012
09.04.2012RT I, 13.04.2012, 116.04.2012
18.06.2012RT I, 26.06.2012, 129.06.2012

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2010. a korralduse nr 299 ««Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporation vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe» allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine» alusel sõlmitud riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavate vahendite kasutamise tingimused ja korra riigiasutuste ja riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutatavate hoonete energiatarbimist vähendavate investeeringute teostamiseks (edaspidi roheline investeerimisskeem).

  (2) Rohelise investeerimisskeemi raames toetatakse käesoleva määruse lisas nimetatud hoonetesse energiatarbimist vähendavate investeeringute tegemist (edaspidi projekt).

§ 2.   Rohelise investeerimisskeemi elluviijad

  (1) Rohelise investeerimisskeemi viib ellu Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Projekti tähtaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks kaasatakse riigi äriühing (edaspidi investeeringute teostamise korraldaja), kellelt tellitakse investeeringute kava, riigihangetega seotud toimingute ning projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimise- ja omanikujärelevalve korraldamine.

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetuse saajad on käesoleva määruse lisas nimetatud riigivara valitsejad ja riigi äriühing.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 4.   Rohelise investeerimisskeemi raames toetatavate tegevuste alused

  Toetuse saamiseks toetuse saaja:
  1) sõlmib pärast määruse jõustumist rahandusministri ja investeeringute teostamise korraldajaga lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse üksikasjalik kord ja tingimused projekti teostamiseks ja toetuse kasutamiseks. Käesolevas määruses sätestatud tingimused ja kord on aluseks lepingus sätestatavatele tingimustele.
  2) esitab 15. novembriks 2010. a Rahandusministeeriumile detailse investeeringute kava projekti kohta kooskõlas käesoleva määruse §-ga 8.

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetusi antakse üksnes abikõlblike kulude katteks, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks. Abikõlblike kulude tõendamisel võetakse arvesse üksnes projektiga seotud eelnevalt kontrollitud ja aktsepteeritud tööde eest esitatud ja toetuse saaja ja investeeringute teostamise korraldaja aktsepteeritud arveid.

  (2) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) soojustamise kulu;
  2) avatäidete (uste, akende jm) vahetamise kulu;
[RT I, 03.05.2011, 1 - jõust. 06.05.2011]
  3) küttesüsteemide uuendamise kulu;
  4) ventilatsioonisüsteemide uuendamise kulu;
  5) uute keskkonnasõbralike tehniliste süsteemide kasutamine: maa- ja õhksoojuspumbad, päikesepaneelid, kaugjuhtimisega automatiseeritud süsteemid ja muud;
  6) käesoleva lõike punktides 1-5 nimetatud investeeringutega lahutamatult seotud või eelduseks olevate investeeringute kulu;
  7) käesoleva lõike punktides 1-6 investeeringuteks vajalike ehitusuuringute ja ekspertiiside tegemise ning projekteerimise ja omanikujärelevalve kulu;
  8) käesoleva lõike punktides 1-7 nimetatud investeeringute ja tegevuste korraldamisega seotud kulud.

  (3) Kõik abikõlblikud kulud peavad olema investeeringute kavas kirjeldatud ja dokumenteeritud.

  (4) Abikõlblikud on üksnes toetuse väljamaksmise perioodil tehtud kulud.

  (5) Kulu tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi aktsepteerimise kuupäeva.

  (6) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mis on seotud kapitalirendi tüüpi liisinglepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega jms kuludega;
  2) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  3) kulud, mis ei ole tehtud toetuse väljamaksmise perioodil;
  4) amortisatsioonikulud;
  5) kulud, mis on varem Eesti riigi muudest tuludest, Euroopa Liidu fondidest või teistest välisvahenditest saadud toetustest hüvitatud;
  6) muud projektiga mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
  7) käibemaks ulatuses, mida toetuse saajal on õigus tagasi saada.

§ 6.   Rohelise investeerimisskeemi abikõlblikkuse periood

  (1) Rohelise investeerimisskeemiraames toetatakse projekte alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2012.

  (2) Projekt loetakse lõppenuks, kui kõik investeeringute kavas näidatud tööd on toetuse saaja poolt vastu võetud ning projekti eest viimane väljamakse tehtud.

§ 7.   Toetuse piirmäärad

  (1) Toetust antakse investeeringute kava alusel kuni 100% ulatuses abikõlblikest kuludest.

  (2) Kui lepingu täitmise käigus ületavad investeeringud maksimaalset toetuse summat, otsustatakse investeeringute kava või lepingu muutmine kooskõlas käesoleva määruse §-ga 9.

3. peatükk TOETUSE ANDMISE KORRALDAMINE 

§ 8.   Investeeringute kava

  Investeeringute kava peab sisaldama järgmist:
  1) projektiga hõlmatavate hoonete 2009. aasta energiakulu aruannet;
  2) projekti teostamiseks kavandatud investeeringute ja nendega seotud tegevuste üksikasjalikku loetelu koos lühikirjeldusega, projekti elluviimise ajakava ning eeldatavat maksumust investeeringute ja nendega seotud tegevuste lõikes;
  3) toetuse summat, mida soovitakse kasutada ning kinnitust toetuse summat ületavate kulude katmiseks toetuse saaja poolt;
  4) projekti teostamise tulemusena prognoositavat energiakulu kokkuhoidu aastas.

§ 9.   Investeeringute kava kinnitamine ja muutmine

  (1) Investeeringute kava kinnitamine on toetuse väljamaksmise eelduseks.

  (2) Ministeerium otsustab investeeringute kava täieliku või osalise kinnitamise või kinnitamata jätmise hiljemalt 10. detsembriks 2010.
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]

  (3) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et projekti tegelik maksumus ületab investeeringute kavas prognoositud maksumust, esitab toetuse saaja ministeeriumile investeeringute kava muutmise ettepaneku. Investeeringute kava muutmise ettepaneku võib teha kuni 2012. aasta 31. juulini.
[RT I, 21.02.2012, 1 - jõust. 24.02.2012]

  (4) Investeeringute kava muutmiseks esitab toetuse saaja ettepaneku, kas:
  1) investeeringute ja nendega seotud tööde mahu vähendamiseks;
  2) toetuse saaja täiendava omafinantseeringu kaasamiseks;
  3) projekti lõpetamiseks.

  (5) Investeeringute kava muutmise otsustab ministeerium 15 tööpäeva jooksul ettepaneku esitamisest arvates.
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]

  (51) Ministeerium võib otsustada lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegadele, korrale ja alustele investeeringute mahu ja kava muutmise ning toetuse suurendamise juhul, kui see on otstarbekas ja vajalik energiasäästu kokkuhoiu saavutamiseks ning seda võimaldab rohelise investeerimisskeemi vahendite kogumaht.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

4. peatükk MINISTEERIUMI ÕIGUSED JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 10.   Ministeeriumi õigused

  Ministeeriumil on õigus:
  1) küsida täiendavaid andmeid investeeringute kava ja selle muutmise ettepaneku kohta enne kava kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse tegemist;
  2) teha ettepanek investeeringute kava muutmiseks;
  3) teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid projektide mitte toetamiseks või täiendavate projektide toetamiseks;
  4) saada toetuse saajalt vähemalt üks kord kuus informatsiooni investeeringute kavas nimetatud tööde tegemise kohta;
  5) kontrollida enne igakordse makse tegemist esitatud arve ja selle aluseks olevate dokumentide õigsust ja vastavust tegelikult tehtud töödele ja osutatud teenustele;
  6) auditeerida projekti teostamise vastavust käesoleva määruse eesmärgile, investeeringute kavale ning projekti kohta peetava raamatupidamise korrektsust;
  7) nõuda maksetaotluse täpsustamist või täiendavate dokumentide esitamist;
  8) keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik;
  9) käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktis 3 sätestatud juhul projekti lõpetamisel otsustada projekti tehtud kulude abikõlblikkus;
  10) nõuda toetuse saajalt mittesihtotstarbeliselt kasutatud vahendite tagastamist.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima projekti ellu investeeringute kavas fikseeritud tähtaegadel ja mahus;
  11) esitama viivitamata pärast objekti lõpliku maksumuse selgumist kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga ministeeriumile tööde lõpetamise teatise, milles on toodud informatsioon teostatud tööde, objekti kogumaksumuse ja kasutamata jäänud toetuse suuruse kohta;
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]
  2) esitama ministeeriumile või tema nimetatud audiitorile või muule isikule nõutud informatsiooni, dokumente ja aruanded;
  3) tagama juurdepääsu ministeeriumile või tema nimetatud isikule projektiga hõlmatud hoonetele, et kontrollida ehitustööde kulgu, nende kooskõla investeeringute kavaga, energiasäästu eesmärgiga ja ehitustööde raamatupidamise õigsust;
  4) pidama projekti kohta eraldi raamatupidamist;
  5) maksma mitteabikõlbliku kulu tagasi rahandusministri otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
  6) andma abikõlblikkuse perioodil iga aasta lõpuks informatsiooni renoveeritud hoone aastase energiatarbimise kohta;
  7) mitte võõrandama 2013. aasta 1. juulini toetust saanud hoonet ilma ministeeriumi nõusolekuta.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE JA ARUANDED 

§ 12.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse maksab välja ministeerium toetuse saaja näidatud tööde teostajale või investeeringute teostamise korraldajale nende tehtud tööde ja osutatud teenuste eest käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tingimustel ja tähtajaks.

  (2) Projekti tööd peavad kõik olema lõpetatud hiljemalt 17. detsembriks 2012.
[RT I, 13.04.2012, 1 - jõust. 16.04.2012]

  (3) Toetuse saaja esitab ministeeriumile väljamakse taotluse, mille osas kulude abikõlblikkus on kontrollitud. Väljamakse taotlusele lisatakse kulude tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), lepingus sätestatud korras ja tähtaegadel. Väljamakse taotlus sisaldab saajat, saaja pangarekvisiite ja makse sisu. Kulude tekkimist tõendavateks dokumentideks on vastava tehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ja töövõtulepingud.

  (4) Pärast väljamakse taotluse saamist kontrollib ministeerium kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse. Väljamakse tehakse 20 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (5) Ministeeriumil on õigus keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik käesoleva määruse tähenduses. Ministeeriumil on õigus küsida täiendavaid dokumente kulude abikõlblikkuse välja selgitamiseks. Ministeerium võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]
  1) läbiviidud tegevused ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) esitatud väljamakse või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele.

  (6) Ministeeriumil on õigus tagasi nõuda makstud, kuid hilisemal täiendaval kontrollimisel selgunud mitteabikõlblikud kulud.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

§ 13.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab ministeeriumile lepingus sätestatud tingimustel ja korras iga kuu 15. kuupäevaks eelmise kuu aruande, mis sisaldab andmeid tööde seisu kohta ja kulusid projekti lõikes.

  (2) Toetuse saaja esitab lepingus sätestatud tingimustel ja korras projekti abikõlblikkuse perioodil hiljemalt 25. jaanuariks energiakulu aruande. 2012. aasta kohta esitatakse aruanne 2013. aasta 25. jaanuariks.

Lisa Määruse alusel toetatavad objektid

/otsingu_soovitused.json