Teksti suurus:

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2012, 17

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 20.06.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 18 lõike 4 punkti 1 alusel.

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” §-s 18 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetuse summat on võimalik suurendada „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 18 lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel, kui meetme eelarves on selleks vahendeid.”;

2) paragrahvi lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kavandatav muudatus ei vasta lõike 21 tingimustele.”.

Hanno Pevkur
Minister

Liis Sild
Finantsjuht kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json