Teksti suurus:

Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja loomise, pidamise ja uuendamise ning ehitusettevõtjate nimekirja kandmise alused ja kord ning tasu määrad nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest

Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja loomise, pidamise ja uuendamise ning ehitusettevõtjate nimekirja kandmise alused ja kord ning tasu määrad nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2012, 26

Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja loomise, pidamise ja uuendamise ning ehitusettevõtjate nimekirja kandmise alused ja kord ning tasu määrad nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest

Vastu võetud 21.06.2012 nr 46

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 42 lõigete 5 ja 7 alusel.

1. peatükk Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja loomise, pidamise ja uuendamise alused ja kord 

§ 1.   Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja loomine ja selle eesmärk

  (1) Tunnustatud ehitusettevõtjate ametlik nimekiri (edaspidi nimekiri) luuakse ehitusettevõtjate taotluste alusel.

  (2) Nimekiri luuakse riigihangetel osalevate ehitusettevõtjate jaoks. Ehitusettevõtja nimekirjas olemine tõendab hankijale ehitusettevõtja vastamist riigihangete seaduse §-des 38–41 sätestatud kvalifitseerimise tingimustele nende andmete puhul, mis olid ehitusettevõtja nimekirja kandmise aluseks, kui nimekirja kandmise aluseks olnud kriteerium oli võrdne hankija sätestatud kriteeriumiga või sellest kõrgem.

§ 2.   Nimekirja pidamine

  (1) Nimekirja peetakse digitaalselt.

  (2) Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja pidaja (edaspidi nimekirja pidaja) ja nimekirja vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Riigihangete seaduse § 42 lõike 6 teise lause kohaselt võib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Vabariigi Valitsuse loal volitada nimekirja pidamise teisele juriidilisele isikule.

  (3) Nimekirja pidaja säilitab kande või kande uuendamise alusdokumendid (edaspidi alusdokumendid), tõendid, protokollid ja otsused, andmed kutsete saatmise ja dokumentide kättetoimetamise kohta iga nimekirja kande taotleja (edaspidi kande taotleja) kohta koostatavas toimikus.

§ 3.   Nimekirjas sisalduvate andmete kaitse

  (1) Nimekirjas sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendab nimekirja pidaja vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Nimekirjas sisalduvate andmete turvaklass on K2T2S0. Nimekirja turbeaste on keskmine (M).

§ 4.   Nimekirjas avaldatavad andmed

  Nimekirjas avaldatakse nimekirja kantud ehitusettevõtja järgmised andmed:
  1) ärinimi;
  2) juriidiline vorm ja asutamisaasta;
  3) äriregistri kood;
  4) olemasolevate ja asjakohaste registreeringute, tegevuslubade, sertifikaatide ja muude asjasse puutuvate tegutsemisõigust ja pädevust käsitlevate asjaolude andmed;
  5) kuuluvus ehitusvaldkonna erialaliitudesse;
  6) klassifitseerimise andmed, milleks on:
- teave selle kohta, milline on ehitustööde kõrgeim maksumus, mille suhtes on nimekirja kantud ehitusettevõtjal tehniline ja finantsiline valmisolek ehitustööde tegemiseks lepingut sõlmida;
- viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehitustööde käive ilma käibemaksuta;
- viimase viie aasta jooksul nimekirja kantud ehitusettevõtja sõlmitud ehitustöövõtulepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme ehitusobjekti kogumaksumus ilma käibemaksuta;
- vastutavate spetsialistide andmed vastavalt lisas 3 toodud vormile;
- andmed töötajate ja nimekirja kantud ehitusettevõtja juures muul lepingulisel alusel tööd tegevate isikute keskmise arvu kohta viimasel kolmel aastal;
- omakapital ilma käibemaksuta kande taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal;
  7) paragrahvi 21 lõikes 1 nimetatud lühiajaliste kohustuste kattekordaja;
  8) aadress ja muud kontaktandmed (telefon, e-post);
  9) kontaktisiku nimi ja ametikoht ning kontaktisiku kontaktandmed (telefon, e-post).

§ 5.   Kande uuendamine

  (1) Nimekirja kantud ehitusettevõtja peab esitama nimekirja pidajale igal aastal 15. aprilliks §-s 10 nimetatud andmed ja dokumendid, mis tõendavad nimekirja kantud ehitusettevõtja vastavust nimekirja kandmise tingimustele. Eelnevalt nimekirja pidajale esitatud andmeid ja dokumente, milles pole toimunud muudatusi, ei pea nimekirja kantud ehitusettevõtja uuesti esitama.

  (2) Kande uuendamiseks esitatud dokumente menetletakse 2. peatükis kande taotluste menetlemisele ettenähtud korras.

§ 6.   Kande õigsuse kontrollimine

  (1) Nimekirja pidajal on igal ajal õigus kontrollida nimekirja kantud ehitusettevõtja vastavust nimekirja kandmise tingimustele.

  (2) Nimekirja kantud ehitusettevõtja peab informeerima nimekirja pidajat nimekirja kandmise tingimuseks olnud andmetes toimunud olulistest muudatustest viie tööpäeva jooksul selliste muudatuste toimumise päevast arvates.

§ 7.   Juurdepääs nimekirjale

  Nimekirjale tagatakse ööpäevaringne juurdepääs nimekirja pidaja veebilehel.

2. peatükk Nimekirja kandmise alused ja kord 

§ 8.   Komisjoni moodustamine ja koosseis

  (1) Nimekirja kandmise, kande uuendamise ning nimekirjast väljaarvamise otsused teeb majandus- ja kommunikatsiooniministri moodustatud komisjon.

  (2) Komisjoni koosseis on kümneliikmeline. Komisjoni liikmed peavad olema ehitus- või riigihangete- või finantsalaste teadmistega spetsialistid.

  (3) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valivad komisjoni liikmed.

  (4) Kui komisjoni esimees ei saa ise ülesandeid täita, täidab tema ülesandeid komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni töötingimused, sealhulgas tööruumid ja tehnilise teenindamise tagab nimekirja pidaja.

  (6) Komisjoni liige annab nimekirja pidajale kirjaliku kinnituse, mille kohaselt ei või komisjoni liige avalikustada talle komisjoni liikme ülesannete täitmisel teatavaks saanud informatsiooni, mille avaldamine rikuks kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja ärisaladust.

§ 9.   Komisjoni liikme kohustused

  Komisjoni liikmed peavad olema oma tegevuses erapooletud, juhinduma õigusaktides ja juhul, kui nimekirja pidaja on eraõiguslik juriidiline isik, siis ka temaga sõlmitud halduslepingus sätestatud tingimustest ning tagama kõikide kande taotlejate ja nimekirja kantud ehitusettevõtjate võrdse kohtlemise.

§ 10.   Alusdokumendid

  (1) Nimekirja kandmiseks peab kande taotleja esitama:
  1) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
  2) tõendi taotluse allkirjastanud isiku esindusõiguse kohta, kui allkirjastaja ei ole seaduslik esindaja;
  3) tõendi olemasolevate ja asjakohaste registreeringute, tegevuslubade, sertifikaatide ja muude asjasse puutuvate tegutsemisõigust ja pädevust käsitlevate asjaolude kohta, kui neid andmeid ei ole võimalik kontrollida avaliku andmekogu andmete põhjal;
  4) Maksu- ja Tolliameti või muu õiguspädeva institutsiooni õiendi selle kohta, et kande taotlejal ei ole taotluse esitamise seisuga riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude maksuvõlga riigihangete seaduse mõistes;
  5) Maksu- ja Tolliameti või muu õiguspädeva institutsiooni õiendi sotsiaalmaksu või asukohamaa sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta viimasel kolmel aastal;
  6) esindaja kirjaliku volituse järelepärimise tegemiseks vastavatele ametiasutustele riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punkides 1–4 nimetatud aluste puudumise kohta kinnituse saamiseks;
  7) kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punkides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
  8) viimase kolme majandusaasta aruanded, kui majandusaasta aruanded ei ole avalikud;
  9) kinnituse, et viimase viie aasta jooksul on kande taotleja täitnud nõuetekohaselt kõik ehitustööde tegemiseks sõlmitud lepingud;
  10) viimase viie aasta jooksul tehtud vähemalt kolme ehitustöö ehitusobjekti andmed vastavalt lisas 2 toodud vormile koos tehtud ehitustööde täitmist kinnitava vastuvõtuakti koopiaga või selle puudumise korral muu asjakohase dokumendiga, kusjuures juhul, kui soovitakse taotleda nimekirja kandmist rohkem kui ühel tegevusalal, peab kande taotleja esitama ehitusobjektide andmed vastavalt kõikide soovitud tegevusalade kohta;
  11) kinnituse, et tema või tema esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud rasket süülist eksimust kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu;
  12) vastutavate spetsialistide andmed vastavalt lisas 3 toodud vormile;
  13) andmed kande taotleja töötajate ja kande taotleja juures muul lepingulisel alusel tööd tegevate isikute keskmise arvu kohta viimasel kolmel aastal;
  14) kinnituse, et ta teatab nimekirja pidajale maksuvõlast kirjalikult omal algatusel viie tööpäeva jooksul maksuvõla tekkimise päevast arvates.

  (2) Kõik esitatavad alusdokumendid peab allkirjastama kande taotleja esindaja. Kande taotleja esitab alusdokumendid elektrooniliselt või paberkandjal.

§ 11.   Alusdokumentide registreerimine

  (1) Nimekirja pidaja registreerib taotluse saabumise kuupäeva.

  (2) Nimekirja pidaja kontrollib 15 päeva jooksul alusdokumentide saabumise päevast arvates, kas:
  1) taotlus on esitatud ettenähtud vormi kohaselt;
  2) taotlus koos kõikide lisadega on täielikult täidetud;
  3) esindaja on alusdokumendid allkirjastanud;
  4) võõrkeelsete alusdokumentide korral on esitatud tõlked.

  (3) Kui alusdokumentide läbivaatamisel ilmneb, et need ei ole komplektsed või nendes esinevad muud puudused, saadab nimekirja pidaja kande taotlejale teate dokumentide puuduste kõrvaldamise vajaduse ja dokumentide puuduste kõrvaldamise tähtaja kohta. Nimekirja pidaja poolt puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaeg ei või olla lühem kui kümme tööpäeva.

  (4) Alusdokumentide tingimustele vastavuse korral teavitab nimekirja pidaja kande taotlejat taotluse menetlusse võtmisest viivitamata, kuid hiljemalt 15 päeva möödudes. Teate taotluse menetlusse võtmise kohta avaldab nimekirja pidaja ka oma veebilehel.

§ 12.   Taotluse tagasivõtmine ja läbivaatamata jätmine

  (1) Kande taotleja võib taotluse tagasi võtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Taotlus loetakse tagasivõetuks vastava avalduse nimekirja pidajale saabumise päevast arvates.

  (2) Taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui kande taotleja jätab § 11 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul kõrvaldamata taotluses esinenud puudused. Otsuse taotluse läbivaatamata jätmise kohta allkirjastab komisjoni esimees, otsuse ärakiri edastatakse kande taotlejale viivitamata.

§ 13.   Eelmenetlus

  Komisjoni esimees määrab viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise teate edastamise päevast arvates pädeva komisjoni liikme eelmenetluse läbiviijaks (edaspidi eelmenetleja), kelle ülesanne on kontrollida avalikest andmekogudest ja asjaomastest asutustest kande taotleja esitatud dokumentides sisalduvate andmete tõesust ning kes annab komisjoni istungil eelmenetlusest ülevaate.

§ 14.   Lõppmenetlus

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline , kui kohal on vähemalt kolm komisjoni liiget, kellest üks on taotluse eelmenetleja vastavalt §-le 13.

  (2) Lõppmenetluse istungi ajast ja kohast teavitatakse kande taotlejat viivitamata, kuid hiljemalt kolm tööpäeva enne istungit.

  (3) Istung toimub hiljemalt 30 päeva möödudes taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

  (4) Komisjon võib istungi edasi lükata, kui kande taotleja esitab põhjendatud avalduse või kui kande taotlejalt on vaja küsida lisadokumente.

  (5) Kui istung lükatakse edasi, teatatakse kande taotlejale istungi toimumise uus aeg ja koht.

§ 15.   Istung

  (1) Istungit juhib komisjoni esimees või aseesimees või komisjoni esimehe määratud komisjoni liige (edaspidi eesistuja). Istung protokollitakse. Istungi protokolli allkirjastavad eesistuja ja protokolli koostaja.

  (2) Istungil kontrollitakse kohalolijate volitusi, esitatakse ja lahendatakse komisjoni liikmete kohta käivaid taandamisavaldusi ja muid avaldusi, antakse eelmenetleja koostatud ülevaade menetletavast taotlusest, samuti kantakse ette olemasolu korral kande taotleja seisukohad ning esitatakse asjakohaseid küsimusi ja arvamusi.

  (3) Kande taotleja või tema esindaja istungile ilmumata jäämine ei takista menetletava taotluse menetlemist, kui kande taotlejat on teavitatud istungi toimumise ajast ja kohast ning kande taotleja ei ole teatanud istungil osalemist mõjutavatest takistavatest olulistest asjaoludest.

  (4) Kui kande taotleja või tema esindaja esitab istungil lisatõendeid, põhjendades nende varasema esitamise võimatust, ja komisjoni liikmete arvates on vaja lisatõendeid arvestada, siis võib komisjon istungi menetletava taotluse puhul peatada ning määrata istungi jätkamise uue aja ja koha.

  (5) Istungi protokollis märgitakse komisjoni koosseis, komisjoni otsuse resolutsioon, komisjoni liikmete eriarvamused ning muud menetletava taotluse puhul olulised andmed. Protokollis ei kajastata komisjoni liikmete hääletamist ega komisjoni otsuse tegemise käiku. Istungi protokolli lisaks on eelmenetleja koostatud kirjalik ülevaade.

§ 16.   Komisjoni liikme taandamine

  (1) Kande taotleja võib esitada komisjoni liikme kohta põhjendatud taandamisavalduse. Taandamisele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse §-s 10 sätestatut, arvestades käesolevas paragrahvis ettenähtud erisusi.

  (2) Taandamisavaldus vaadatakse läbi istungil. Kui taandamisavaldus rahuldatakse, arvatakse taandatud komisjoni liige taotlust menetleva komisjoni koosseisust välja ja asendatakse teise liikmega. Kui komisjoni liikme asendamine ei ole võimalik, lükatakse istung edasi ning määratakse istungi toimumise uus aeg ja koht.

§ 17.   Komisjoni otsus

  (1) Komisjoni otsuse tegemise juures kande taotleja ei viibi.

  (2) Komisjoni otsus tehakse häälteenamusega. Hääletamisest keeldumine ja erapooletuks jäämine ei ole lubatud. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis otsustab eesistuja hääl.

  (3) Komisjoni otsus vormistatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Otsusele kirjutavad alla kõik taotlust menetlenud komisjoni liikmed. Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema menetluse käigus kindlaks tehtud asjaoludele.

  (4) Komisjoni otsuses peab sisalduma:
  1) komisjoni nimetus;
  2) taotlust menetlenud komisjoni liikmete nimed;
  3) taotluse sisu;
  4) esitatud tõendite ja põhjenduste kokkuvõte;
  5) viide otsuse tegemisel kohaldatud õigusaktidele;
  6) otsus ja selle põhjendus;
  7) selgitused otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta;
  8) otsuse tegemise aeg ja koht.

§ 18.   Komisjoni otsuse sisu

  (1) Komisjon jätab oma otsusega taotluse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise otsuse võib teha järgmistel põhjustel:
  1) taotlus on puudulik ja kande taotleja on § 11 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul jätnud kõrvaldamata taotluses esinenud puudused;
  2) kande taotleja ei vasta nimekirja kandmise tingimustele;
  3) kande taotleja on esitanud komisjonile valeandmeid;
  4) kande taotleja ei ole eelnevalt järginud head ehitustava.

§ 19.   Komisjoni otsuse teatavaks tegemine

  (1) Komisjoni otsus tehakse kande taotlejale teatavaks tema poolt taotluses märgitud viisil viie tööpäeva jooksul otsuse vormistamise päevast arvates.

  (2) Komisjonil on õigus pärast kirjaliku otsuse tegemist kas omal algatusel või nimekirja kantud ehitusettevõtja avalduse alusel parandada otsuses ilmnenud kirjaviga ja muu ilmne ebatäpsus, mis ei mõjuta otsuse sisu. Parandus vormistatakse parandusotsusena, mille allkirjastab komisjoni esimees. Parandusotsus tehakse kande taotlejale teatavaks kande taotleja poolt taotluses märgitud viisil.

  (3) Komisjoni otsuse alusel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates kannab nimekirja pidaja kande taotleja tunnustatud ehitusettevõtjana nimekirja. Paragrahvis 4 sätestatud andmed nimekirja kantud ehitusettevõtja kohta on avalikud ning avalikustatakse nimekirja pidaja veebilehel. Nimekirja kantud ehitusettevõtja taotlusel väljastatakse talle nimekirjas olemist tõendav väljatrükk.

§ 20.   Kande peatamine ja kande peatamise lõpetamine ning nimekirjast väljaarvamine

  (1) Nimekirja pidaja peatab nimekirja kantud ehitusettevõtja kohta käiva kande, kui selguvad nimekirja kantud ehitusettevõtja nimekirjast väljaarvamist põhjustada võivad asjaolud vastavalt lõigetele 2, 3 ja 7.

  (2) Maksuvõlgnevuse korral peatatakse kanne kuni võlgnevuse likvideerimiseni, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks alates maksuvõla tekkimisest, mille järel arvatakse nimekirja kantud ehitusettevõtja nimekirjast välja.

  (3) Paragrahvi 10 lõikes 1 nimetatud andmete ja dokumentide esitamata jätmisel § 5 lõikes 1 sätestatud tähtajaks peatatakse kanne kuni andmete ja dokumentide esitamiseni, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks, mille järel arvatakse nimekirja kantud ehitusettevõtja nimekirjast välja.

  (4) Kanne peatatakse komisjoni poolt nimekirjast väljaarvamise või kande peatamise lõpetamise otsuse tegemiseni.

  (5) Komisjon otsustab kande peatamise lõpetada, kui kande peatamise asjaolud on lõigetes 2, 3 ja 7 sätestatud kande peatamise tähtaja jooksul ära langenud.

  (6) Kande peatamise korral teavitab nimekirja pidaja komisjoni esimeest ja nimekirja kantud ehitusettevõtjat kande peatamise asjaoludest. Komisjoni esimees kutsub vajaduse korral kokku komisjoni istungi.

  (7) Komisjon otsustab nimekirja kantud ehitusettevõtja nimekirjast välja arvata, kui:
  1) nimekirja kantud ehitusettevõtja ei vasta nimekirja kandmise tingimustele;
  2) nimekirja kantud ehitusettevõtja ei ole täitnud temale käesolevas määruses esitatud tingimusi;
  3) nimekirja kantud ehitusettevõtja on esitanud nimekirja kandmisel või kande muutmisel valeandmeid;
  4) nimekirja kantud ehitusettevõtja ei ole järginud head ehitustava.

§ 21.   Kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja majanduslik seisundning ehitusalase võimekuse kriteeriumid

  (1) Kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja majanduslikku olukorda hinnatakse omakapitali ja lühiajaliste kohustuste kattekordaja alusel, kusjuures lühiajaliste kohustuste kattekordaja saadakse käibevarade (koos varudega) jagamisel lühiajaliste kohustustega.

  (2) Kande taotlejad või nimekirja kantud ehitusettevõtjad klassifitseeritakse kande taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta omakapitali alusel järgmiselt:
  1) klass E – vähemalt 0,065 miljonit eurot;
  2) klass D – vähemalt 0,32 miljonit eurot;
  3) klass C – vähemalt 0,96 miljonit eurot;
  4) klass B – vähemalt 3,2 miljonit eurot;
  5) klass A – vähemalt 6,4 miljonit eurot.

  (3) Lõikes 1 nimetatud lühiajaliste kohustuste kattekordaja peab olema suurem arvväärtusest 1,2 või sellega võrdne.

  (4) Kande taotlejad või nimekirja kantud ehitusettevõtjad klassifitseeritakse ehitusalase võimekuse kriteeriumide alusel järgmiselt:
  1) klass E – ehitustööde kõrgeim maksumus, mille suhtes on kande taotlejal või nimekirja kantud ehitusettevõtjal tehniline ja finantsiline valmisolek ehitustööde tegemiseks lepingut sõlmida, võib ulatuda kuni 0,6 miljoni euroni; viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehitustööde käive käibemaksuta on 0,45 kuni 2,4 miljonit eurot; viimase viie aasta jooksul kande taotlejaga või nimekirja kantud ehitusettevõtjaga sõlmitud ehitustöövõtulepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme ehitusobjekti kogumaksumus käibemaksuta on vähemalt 0,6 miljonit eurot; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja vastutavate spetsialistide minimaalne arv 2; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja töötajate minimaalne arv 8;
  2) klass D – ehitustööde kõrgeim maksumus, mille suhtes on kande taotlejal või nimekirja kantud ehitusettevõtjal tehniline ja finantsiline valmisolek ehitustööde tegemiseks lepingut sõlmida, võib ulatuda kuni 3,2 miljoni euroni; viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehitustööde käive käibemaksuta on 2,4 kuni 4,5 miljonit eurot; viimase viie aasta jooksul kande taotlejaga või nimekirja kantud ehitusettevõtjaga sõlmitud ehitustöövõtulepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme ehitusobjekti kogumaksumus käibemaksuta on vähemalt 3,2 miljonit eurot; nimekirja kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja vastutavate spetsialistide minimaalne arv 3; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja töötajate minimaalne arv 15;
  3) klass C – ehitustööde kõrgeim maksumus, mille suhtes on kande taotlejal või nimekirja kantud ehitusettevõtjal tehniline ja finantsiline valmisolek ehitustööde tegemiseks lepingut sõlmida, võib ulatuda kuni 6 miljoni euroni; viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehitustööde käive käibemaksuta on 4,5 kuni 9 miljonit eurot; viimase viie aasta jooksul kande taotlejaga või nimekirja kantud ehitusettevõtjaga sõlmitud ehitustöövõtulepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme ehitusobjekti kogumaksumus käibemaksuta on vähemalt 6 miljonit eurot; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja vastutavate spetsialistide minimaalne arv 5; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja töötajate minimaalne arv 20;
  4) klass B – ehitustööde kõrgeim maksumus, mille suhtes on kande taotlejal või nimekirja kantud ehitusettevõtjal tehniline ja finantsiline valmisolek ehitustööde tegemiseks lepingut sõlmida, võib ulatuda kuni 12 miljoni euroni; viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehitustööde käive käibemaksuta on 9 kuni 12 miljonit eurot; viimase viie aasta jooksul kande taotlejaga või nimekirja kantud ehitusettevõtjaga sõlmitud ehitustöövõtulepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme ehitusobjekti kogumaksumus käibemaksuta on vähemalt 12 miljonit eurot; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja vastutavate spetsialistide minimaalne arv 10; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja töötajate minimaalne arv 30;
  5) klass A – ehitustööde kõrgeim maksumus, mille suhtes on kande taotlejal või nimekirja kantud ehitusettevõtjal tehniline ja finantsiline valmisolek ehitustööde tegemiseks lepingut sõlmida, võib ulatuda üle 12 miljoni euro; viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehitustööde käive käibemaksuta on suurem kui 12 miljonit eurot; viimase viie aasta jooksul kande taotlejaga või nimekirja kantud ehitusettevõtjaga sõlmitud ehitustöövõtulepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme ehitusobjekti kogumaksumus käibemaksuta on vähemalt 18 miljonit eurot; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja vastutavate spetsialistide minimaalne arv 15; kande taotluse esitamise seisuga on kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja töötajate minimaalne arv 50.

  (5) Nimekirja kantud ehitusettevõtja, kes on klassifitseeritud suurema maksumusega klassis, on klassifitseeritud ka väiksema maksumusega klassis.

  (6) Kande taotlejal või nimekirja kantud ehitusettevõtjal on vähemalt keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav brutopalk töötaja kohta 70% Eesti keskmisest avaldatud statistilisest brutopalgast ehituse valdkonnas eelmisel kalendriaastal.

§ 22.   Kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja tehniline pädevus

  (1) Kande taotleja või nimekirja kantud ehitusettevõtja peab nimetama taotluses ühe või mitu tegevusala, töövõtumeetodit ja kvaliteedi tagamise meedet.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevusala määratakse Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 213/2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ riigihankemenetluste kohta seoses CPV läbivaatamisega (ELT L 74, 15.3.2008, lk 1–375), V lisas nimetatud koodide alusel nelja esimese numbri täpsusega. Põhitegevusala koodid on toodud käesoleva määruse lisas 4.

  (3) Tegevusalade koodide puhul eeldatakse, et põhitegevusala kood hõlmab spetsiifilisema (kitsama) tegevusala.

  (4) Lõikes 1 nimetatud töövõtumeetodid jagunevad järgmiselt:
  1) peatöövõtt (lühend PTV);
  2) projekteerimis-ehitustöövõtt (lühend PETV);
  3) ehitustöövõtt (lühend ETV).

  (5) Lõikes 1 nimetatud kvaliteedi tagamise meetmeteks on:
  1) akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tõendatud sertifitseeritud kvaliteedisüsteemi olemasolu;
  2) kande taotlejast sõltumatu isiku tõendatud kvaliteedisüsteemi olemasolu;
  3) kvaliteedikäsiraamatu kaudu tõendatud kande taotleja ettevõttesisese kvaliteedisüsteemi olemasolu.

  (6) Lõikes 5 nimetatud kvaliteedi tagamise meetmete puhul eeldatakse, et kõrgema kvaliteedi tagamise meetme rakendamine hõlmab madalama kvaliteedi tagamise meetme täitmist.

§ 23.   Kande õiguslik tähendus

  Kanne on seaduses sätestatud ulatuses õigusliku tähendusega.

3. peatükk Tasu määrad nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest 

§ 24.   Tasu määrad

  Nimekirja pidajal on õigus võtta kande taotlejalt ning nimekirja kantud ehitusettevõtjalt tasu nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest. Tasu määrad on esitatud lisas 5.

4. peatükk Nimekirja andmete arhiveerimine, nimekirja pidamise finantseerimine ning nimekirja likvideerimine 

§ 25.   Nimekirja andmete arhiveerimine

  Nimekirja andmeid säilitab nimekirja pidaja vastavalt arhiiviseadusele.

§ 26.   Nimekirja pidamise finantseerimine

  Nimekirja pidamist finantseerib nimekirja pidaja.

§ 27.   Nimekirja likvideerimine

  Nimekirja likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseaduse nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 28.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2004. a määruse nr 305 „Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord“ alusel nimekirja kantud ehitusettevõtjad peavad uuesti taotlema nimekirja kandmist.

§ 29.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2004. a määrus nr 305 „Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Taotlus nimekirja kandmiseks

Lisa 2 Nimekirja kandmise taotluse lisa – eelnevalt teostatud ehitusobjektide andmed

Lisa 3 Nimekirja kandmise taotluse lisa – vastutavate spetsialistide andmed

Lisa 4 Kande taotleja tegevusala määramise põhitegevusala koodid

Lisa 5 Tasu määrad nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json