Teksti suurus:

Saasteainete heite piirväärtused titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides ja heitvees

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2013, 15

Saasteainete heite piirväärtused titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides ja heitvees1

Vastu võetud 20.06.2013 nr 38

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 153 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides ja heitvees sisalduvate saasteainete heite piirväärtused.

§ 2.   Heite piirväärtused titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides

  (1) Saasteaine heite piirväärtus titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides käesoleva määruse tähenduses on välisõhku eralduva saasteaine lubatud piirkogus väljuvate gaaside ühe normaalkuupmeetri kohta temperatuuril 273,15 K ja rõhul 101,3 kPa.

  (2) Titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides on tahkete osakeste heite piirväärtused tunni keskmisena määratult järgmised:
  1) 50 milligrammi normaalkuupmeetri kohta põhilistest saasteallikatest väljuvates gaasides;
  2) 150 milligrammi normaalkuupmeetri kohta muudest saasteallikatest väljuvates gaasides.

  (3) Titaanidioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides on toorme lagundamisel ja kaltsineerimisel tekkivate vääveldioksiidi ja -trioksiidi heite piirväärtused järgmised:
  1) 6 kilogrammi ülalnimetatud väävliühendeid toodetud titaandioksiidi tonni kohta aasta keskmisena;
  2) 500 milligrammi normaalkuupmeetri kohta happejääkide kontsentreerimise seadmete kasutamise korral tunni keskmisena.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud heite piirväärtuste kohaldamisel arvestatakse heite hulka ka happetilgad, ümberarvutatuna vääveldioksiidiks.

  (5) Kloori heite piirväärtused kloriidprotsessi kasutavate titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides on järgmised:
  1) 5 milligrammi normaalkuupmeetri kohta ööpäeva keskmisena;
  2) 40 milligrammi normaalkuupmeetri kohta mis tahes ajahetkel.

§ 3.   Titaandioksiidi tootvate käitiste heitvees sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

  (1) Sulfaatprotsessi kasutavate titaandioksiidi tootvate käitiste heitvees on sulfaadi heite piirväärtuseks 550 kilogrammi toodetud titaandioksiidi tonni kohta.

  (2) Kloriidprotsessi kasutavate titaandioksiidi tootvate käitiste kloriidi heite piirväärtused heitvees on järgmised:
  1) 130 kilogrammi kloriidi toodetud titaandioksiidi tonni kohta, kui toormena kasutatakse neutraalset rutiili;
  2) 228 kilogrammi kloriidi toodetud titaandioksiidi tonni kohta, kui toormena kasutatakse sünteetilist rutiili;
  3) 330 kilogrammi kloriidi toodetud titaandioksiidi tonni kohta, kui toormena kasutatakse räbu;
  4) 450 kilogrammi kloriidi toodetud titaandioksiidi tonni kohta, kui toormena kasutatakse räbu ja heitvesi juhitakse merre.

  (3) Käitiste suhtes, kus kasutatakse kloriidprotsessi ja mitut tüüpi tooret, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud heite piirväärtusi vastavalt kasutatava toorme osakaalule.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud heite piirväärtusi kohaldatakse aasta keskmiste väärtustena.

  (5) Loa andja võib titaandioksiidi tootmisel tekkivale heitveele kehtestada loaga käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud saasteainete piirväärtustest rangemaid piirväärtusi, lähtudes veeseaduse § 24 lõigetes 2, 5 ja 6 ning § 265 lõigetes 7, 10 ja 11 sätestatust.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll – uuesti sõnastatud – ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json