Teksti suurus:

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2013, 17

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid1

Vastu võetud 20.06.2013 nr 40

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 102 lõike 3 ja § 103 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside veega puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid.

§ 2.   Heitvees sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

  (1) Väljuvate gaaside veega puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtuste määramisel peab loa andja lisaks käesoleva määruse lisas sätestatud heite piirväärtustele lähtuma ka veeseaduse § 24 lõigetes 2, 5 ja 6 ning veeseaduse § 265 lõigetes 7, 10 ja 11 sätestatust.

§ 3.   Suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

  Suublasse juhitava heite piirväärtustest on kinni peetud, kui:
  1) heljuvaine sisalduse mõõdetud väärtused ei ületa lisas nimetatud heite piirväärtusi;
  2) aasta jooksul mõõdetud raskmetallide sisaldus ei ületa lisas nimetatud piirväärtusi rohkem kui ühel korral või kui aastas on võetud 20 proovi, ei ületa lisas nimetatud piirväärtusi rohkem kui 5%-s võetud proovidest;
  3) dioksiinide ja furaanide üldsisaldus ei ületa lisas nimetatud piirväärtust.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Põlemisgaaside veega puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json