Teksti suurus:

Täpsemad nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase käitamisele

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2013, 18

Täpsemad nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase käitamisele1

Vastu võetud 20.06.2013 nr 41

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 91 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsustavad nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase käitamise kohta.

§ 2.   Orgaanilise süsiniku üldsisaldus räbus ja koldetuhas

  (1) Jäätmepõletus- ja koospõletustehast käitatakse nii, et:
  1) orgaanilise süsiniku üldsisaldus (Total Organic Carbon – edaspidi TOC) jäätmete põletamisel tekkinud räbus ja koldetuhas on alla 3% või
  2) räbu ja koldetuha kuumutuskadu on alla 5% selle materjali kuivmassist.

  (2) Vajaduse korral peab TOC-i vähendamiseks kasutama jäätmetele sobivaid eeltöötlustoiminguid.

§ 3.   Põletamisel tekkinud gaasi temperatuur ja viibeaeg koldes

  (1) Jäätmepõletus- ja koospõletustehast käitatakse nii, et jäätmete põletamisel ja koospõletamisel tekkinud gaasi temperatuur on tõstetud juhitavalt ja ühtlaselt pärast viimast põlemisõhu sisestamist temperatuurini vähemalt 850 °C.

  (2) Selliste ohtlike jäätmete põletamisel või koospõletamisel, mis kloorina väljendatuna sisaldavad halogeenitud orgaanilisi aineid üle ühe massiprotsendi, tuleb tõsta pärast viimast põlemisõhu sisestamist temperatuur vähemalt 1100 °C-ni.

  (3) Jäätmete põletamisel ja koospõletamisel isegi kõige ebasoodsamates tingimustes tekkinud gaasi temperatuur peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud tasemele ja gaasi viibeaeg koldes peab olema vähemalt kaks sekundit.

  (4) Jäätmete põletamisel või koospõletamisel tekkinud gaasi temperatuuri mõõdetakse kolde siseseina juures või mõnes muus loa andja määratud esinduslikus punktis.

§ 4.   Nõuded abipõleti käitamise kohta

  (1) Tehase iga jäätmepõletusseadme kolle tuleb varustada vähemalt ühe abipõletiga, mis peab lülituma tööle automaatselt ning tagab põletamisel tekkiva gaasi nõutava temperatuuri.

  (2) Abipõletit kasutatakse tehase jäätmepõletusseadmete:
  1) käivitamisel käesoleva määruse § 3 lõikes 1 või 2 sätestatud temperatuuri saavutamiseni, kui põletamisel tekkiva gaasi temperatuur on langenud alla eelnimetatud piiri;
  2) seiskamisel käesoleva määruse § 3 lõikes 1 või 2 sätestatud temperatuuri säilitamise tagamiseks kogu kõnealuse toimingu aja kestel ja seni, kuni koldes on veel põletamata jäätmeid.

  (3) Abipõletis ei tohi kasutada kütust, mis põhjustab suurema heite kui see, mis tekib gaasiõli, vedeldatud gaasi või maagaasi põletamisel.

  (4) Gaasiõli käesoleva määruse tähenduses on:
  1) igasugune toornaftast saadud vedelkütus, mis vastab Euroopa nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri CN-koodide 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 või 2710 19 49 määratlusele või
  2) igasugune toornaftast saadud vedelkütus, mille mahust destilleerub ASTM D86 meetodi järgi temperatuuril 250 °C vähem kui 65% (kaasa arvatud destillatsioonikaod) ja temperatuuril 350 °C vähemalt 85% (kaasa arvatud destillatsioonikaod).

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud vedelkütuste hulka ei kuulu laevakütused.

§ 5.   Nõuded automaatsüsteemi jäätmete etteandmise katkestamiseks

  (1) Tehasel peab olema automaatsüsteem, mis käivitub siis, kui põlemisel tekkiva gaasi temperatuur on jõudnud käesoleva määruse § 3 lõikes 1 või 2 sätestatuni, või katkestab jäätmete etteandmise põletamiseks juhul kui:
  1) põlemisel tekkiva gaasi temperatuur langeb alla käesoleva määruse § 3 lõikes 1 või 2 sätestatud temperatuuri või käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt määratud taseme;
  2) vastavalt tööstusheite seaduse § 104 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele väljuvates gaasides tehtud saasteainete pidevmõõtmised osutavad, et mõnda saasteaine heite piirväärtust on ületatud puhastusseadmete häire või rikke tõttu.

  (2) Käesoleva määruse §-des 3 ja 4 ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud temperatuuride ja viibeaegade väärtustest erinevaid väärtusi võib loa andja käitajale lubada loaga, kui tehases põletatakse ühte liiki jäätmeid ja kui käitaja tõendab loa andjale, et jäätmete põletamise keskkonnamõju võrreldes eelpool nimetatud nõuetega ei suurene.

§ 6.   Väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva heitvee suublasse juhtimise piiramise nõue

  Tehasest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee juhtimist suublasse tuleb nii palju kui võimalik piirata.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll, ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json