Teksti suurus:

Isiku kinnipidamise dokumenteerimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2014, 1

Isiku kinnipidamise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 19.06.2014 nr 85

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 46 lõike 6 alusel.

§ 1.   Dokumenteerimise viisid

  (1) Isiku kinnipidamine dokumenteeritakse isiku kinnipidamise protokollis, mis on esitatud määruse lisas 1.

  (2) Kui isiku kinnipidamine kestab vähem kui kolm tundi, isiku suhtes ei kasutata relva või erivahendit ja isik ise ei nõua protokolli koostamist, võib korrakaitseorgan jätta isiku kinnipidamise määruse lisas 1 vormi kohaselt protokollimata, säilitades vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnipeetud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg ja -koht;
  2) kinnipidamise õiguslik alus;
  3) kinnipidamise kuupäev, kellaaeg.

  (3) Kui massilise korratuse käigus ei ole võimalik kohe isiku kinnipidamist protokollida, koostatakse isiku kinnipidamise kohta õiend, mille vorm on esitatud määruse lisas 2. Kui kinnipidamine kestab kauem kui kolm tundi või seda nõuab kinnipeetud isik, on lõikes 1 nimetatud protokolli koostamine kohustuslik.

§ 2.   Andmekoosseis isiku kinnipidamise protokollis

  Isiku kinnipidamise protokollis dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) asutuse nimetus ja isiku kinni pidanud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  2) kinnipeetud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg ja -koht;
  3) kinnipidamise õiguslik ja faktiline alus ja kaalutlused;
  4) kinnipidamise kuupäev, kellaaeg ja koht;
  5) kinnipeetud isikule tema õiguste selgitamine;
  6) teave selle kohta, kas alaealise või piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja on teadlik alaealise või piiratud teovõimega isiku kinnipidamisest, ja selgitus, millal ja kuidas teda teavitati. Juhul, kui teavitamine ei olnud võimalik, siis põhjus, miks seaduslikku esindajat ei teavitatud;
  7) kinnipeetud isikult turvakontrolli käigus hoiulevõetud esemete loetelu, hoiulevõtmise põhjus ja koht, kus hoiulevõetud esemed asuvad;
  8) kinnipeetud isiku avaldused ja taotlused;
  9) protokolli koostanud ametniku allkiri;
  10) isiku vabastamise kuupäev ja kellaaeg;
  11) isiku vabastanud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  12) märge selle kohta, kas isik tuvastati dokumendi alusel, sealhulgas märgitakse isikut tõendava dokumendi nimetus, number, selle väljaandnud asutuse nimetus ja väljaandmise aeg, või isiku enda või tunnistajate ütluste põhjal või muul viisil;
  13) vahetu sunni kohaldamine, vahetu sunni vahend, selle kasutamise põhjus ja kestus ning selle ametniku andmed, kes vahetut sundi kohaldas.

§ 3.   Andmekoosseis hädaohus oleva lapse ohututesse tingimustesse toimetamise protokollis

  (1) Hädaohus oleva lapse ohututesse tingimustesse toimetamise protokollis, mille näidisvorm on esitatud määruse lisas 3, dokumenteeritakse vähemalt § 2 punktides 1 ja 3 – 9 nimetatud andmed.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele dokumenteeritakse protokollis vähemalt järgmised andmed:
  1) andmete olemasolul lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning tema kontaktandmed;
  2) lapse tema ohutust tagavale isikule üleandmise kuupäev ja kellaaeg;
  3) lapse ohutust tagava isiku, kellele laps üle anti, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutuse nimetus või suhe kinnipeetud lapsega, kontaktandmed ning allkiri;
  4) kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja kontaktandmed või kui last ei antud üle temale, siis vastava struktuuriüksuse kontaktandmed.

  (3) Hädaohus oleva lapse ohututesse tingimustesse toimetamise protokolli koopia antakse lapse ohutust tagavale isikule ja edastatakse esimesel võimalusel kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötajale.

§ 4.   Andmekoosseis isiku kinnipidamise õiendis

  Isiku kinnipidamise õiendis dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) asutuse nimetus ja isiku kinni pidanud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  2) kinnipeetud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht või identifitseerimisvahendi number;
  3) kinnipeetud isikule tema õiguste, sealhulgas õiguse nõuda kinnipidamise protokollimist, selgitamine;
  4) kinnipidamise õiguslik ja faktiline alus ning põhjendus, miks ei olnud võimalik isiku kinnipidamist protokollida;
  5) kinnipidamise kuupäev ja kellaaeg (identifitseerimisvahendi kasutamisel ei ole kohustuslik, kui kinnipidamise aeg on kantud identifitseerimisvahendile) ja kinnipidamise koht;
  6) kinnipeetud isikult turvakontrolli käigus ära võetud esemete loetelu ning hoiulevõtmise põhjus;
  7) õiendi koostanud ametniku allkiri;
  8) isiku vabastamise kuupäev ja kellaaeg (kui isiku kinnipidamise kohta koostatakse hiljem protokoll, märgitakse vabastamise aeg protokolli);
  9) isiku vabastanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  10) vahetu sunni kohaldamine ja vahetu sunni vahend.

§ 5.   Andmete säilitamine

  Isiku kinnipidamise protokolli ja õiendit säilitatakse üks aasta nende koostamisest arvates.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Minister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Isiku kinnipidamise protokoll

Lisa 2 Õiend isiku kinnipidamise kohta

Lisa 3 Hädaohus oleva lapse ohututesse tingimustesse toimetamise protokoll

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json