Teksti suurus:

Nõuded isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise protseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2014, 3

Nõuded isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise protseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele

Vastu võetud 19.06.2014 nr 87

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 38 lõike 7 alusel.

§ 1.   Etanoolisisalduse mõõtmise üldnõuded

  (1) Etanoolisisaldust mõõdetakse tõendusliku alkomeetriga (edaspidi alkomeeter), mis on siseruumides, sõidukis või välitingimustes tõendusotstarbel kasutatav mõõtevahend väljahingatavas õhus etanooli massikontsentratsiooni täpseks mõõtmiseks.

  (2) Isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise protseduurile kehtestatud nõuete täitmise eest vastutab asutus, kellele alkomeetrid kuuluvad (edaspidi alkomeetrite kasutaja). Alkomeetrite kasutaja võib vajaduse korral kehtestada mõõteprotseduurile asutusesiseseid lisanõudeid.

  (3) Alkomeetrite kasutaja peab arvestust kasutusel olevate ja kasutuselt kõrvaldatud alkomeetrite üle ning tagab kasutuselt kõrvaldatud alkomeetrite hoidmise kasutusel olevatest alkomeetritest eraldi.

  (4) Alkomeetrite üldist kontrolli, kui tootja on selle ette näinud, teeb alkomeetrite kasutaja välise vaatluse ja proovimise teel iga kolme kuu tagant või vastavalt tootja juhistele.

  (5) Isiku väljahingatavas õhus etanoolisisaldust alkomeetriga mõõtev ametnik peab olema läbinud mõõtevahendi kasutamiseks vajaliku väljaõppe.

§ 2.   Mõõtemeetod

  Isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse alkomeetriga mõõtmise meetodi aluseks on infrapuna-absorptsiooni meetod ning elektrokeemilise analüüsi meetod. Mõõtmisel kohaldatakse nii infrapuna- kui ka elektrokeemilist sensorit või ainult infrapunasensorit.

§ 3.   Mõõtmise ettevalmistamine

  (1) Mõõtmise ettevalmistamisel kontrollitakse, et alkomeetri taatlus on kehtiv ja taatluskleebised ei ole vigastatud.

  (2) Alkomeeter seatakse töökorda vastavalt tootja kasutusjuhendile.

  (3) Enne mõõtmise alustamist kontrollitakse välise vaatlusega, et alkomeetril ei ole nähtavaid vigastusi, mis võivad mõjutada mõõtetulemust.

  (4) Pärast alkomeetri sisselülitamist tagatakse töötemperatuuri saavutamiseks vajalik soojendusaeg.

  (5) Enne mõõtetegevuse alustamist tehakse järgmised testid:
  1) alkomeetri töökorras oleku kontrollimine vastavalt tootja kasutusjuhendile;
  2) ekraani kontrollimine, kusjuures alkomeetri skaalanumbrid peavad olema selgelt loetavad ja kõik ekraani kuvamissektorid peavad töötama;
  3) välisõhu etanoolisisalduse mõõtmine, mida alkomeeter teeb automaatselt pärast sisendandmete sisestamist.

§ 4.   Nõuded mõõtmistegevusele

  (1) Mõõtmisel peab olema tagatud, et mõõtmisele allutatud isik puhumise ajal või vahetult enne seda ei sööks, sealhulgas ei näriks närimiskummi ja muud seesugust, ei jooks, ei tarvitaks tubakatooteid, ravimeid ega hingeõhu värskendajaid ning et ei esineks muid mõõtmist mõjutada võivaid kõrvaltegureid.

  (2) Mõõtetsükkel koosneb kahest puhumisest. Mõlemale puhumisele eelneb alkomeetri automaatne puhastamine ja ümbritseva õhu kontrollimine.

  (3) Puhumisel kasutatakse ühekordseid individuaalpakendis huulikuid.

  (4) Puhumine peab vastama järgmistele tingimustele, mida alkomeeter kontrollib automaatselt puhumise jooksul:
  1) puhumine peab olema järjepidev;
  2) väljahingatava õhu minimaalne kogus peab olema 1,5 liitrit;
  3) puhumise kestus peab olema vähemalt 4 sekundit.

  (5) Mõõtetsükli tulemusena saadakse mõõtmise lugem, milleks on kahe puhumise vähim tulemus.

  (6) Kui mõõtetsükli tulemusena ei saada korrektset mõõtmise lugemit, korratakse mõõtetsüklit vastavalt lõigetele 1–4.

§ 5.   Mõõtevahendi lugemi töötlemine ja lõplik mõõtetulemus

  (1) Mõõtmise lugem esitatakse digitaalse numbrireana.

  (2) Mõõtetsükli tulemusena saadud mõõtmise lugemi arvväärtus dokumenteeritakse.

  (3) Lõplikuks mõõtetulemuseks on mõõtetsükli lugem, millest lahutatakse laiendmääramatus. Väljahingatavas õhus etanoolisisalduse alkomeetriga mõõtmise lugemi laiendmääramatused on esitatud määruse lisas.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Väljahingatavas õhus etanoolisisalduse alkomeetriga mõõtmise lugemi laiendmääramatused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json