Teksti suurus:

Joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokolli vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2014, 6

Joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokolli vorm

Vastu võetud 22.06.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 42 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse nõuded joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokolli sisule ja kehtestatakse protokolli vorm, mis on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Andmekoosseis joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokollis

  Joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokollis dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) protokolli koostamise kuupäev, kellaaeg ja koht, selle asutuse nimetus ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse, protokolli koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  2) kainenema toimetatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg ja -koht, ning elukoht;
  3) märge selle kohta, kas isik tuvastati dokumendi alusel, sealhulgas märgitakse isikut tõendava dokumendi nimetus, number, selle väljaandnud asutuse nimetus ja väljaandmise aeg, või isiku enda või tunnistajate ütluste põhjal või muul viisil;
  4) selle ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht, kes isiku kainenema toimetas, ning aeg ja koht, kust isik kainenema toimetati;
  5) kainenema toimetamise õiguslik alus;
  6) indikaatorvahendi või tõendusliku alkomeetri näit koos kasutatud mõõteriista margi ja seerianumbriga või viide sellele, et joobeseisundile viitavad tunnused on kirjeldatud eraldi lehel;
  7) kainenema toimetatud isiku vaatlemise tulemus;
  8) andmed kainenema toimetatud isikult turvakontrolli ja asjade läbivaatuse käigus hoiule võetud raha, väärtasjade, dokumentide, samuti muude esemete ja ravimite kohta, mis võivad ohustada isikut ennast või teist isikut, ning andmed nende hoidmise koha kohta;
  9) vahetu sunni kohaldamisel selle kohaldamise põhjus, vahetu sunni vahend ja selle kasutamise kestus ning selle ametniku andmed, kes sundi kohaldas;
  10) kainenema toimetatud isiku avaldused ja taotlused;
  11) tervishoiutöötaja arvamus isiku terviseseisundi kohta ning selle hindamise kellaaeg, kui kutsuti tervishoiutöötaja isiku tervislikku seisundit hindama;
  12) isiku vabastamise kuupäev ja kellaaeg;
  13) märge selle kohta, et isikule tagastati hoiule võetud asjad, või tagastamata jäetud asja nimetus ja tagastamata jätmise alus;
  14) isiku allkiri või selle andmisest keeldumisel tema vabastanud ametniku vastav märge ja ametniku andmed;
  15) isiku vabastanud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokoll

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json