Teksti suurus:

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus“ ja 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2014, 8

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus“ ja 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ muutmine

Vastu võetud 18.06.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 34 lõike 3 ja § 42 lõike 1, kriminaalmenetluse seadustiku § 1562 lõike 2, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõike 8 ja väärteomenetluse seadustiku § 471 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus“ muutmine

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruses nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse pärast sõna „süsteemiga“ sõnadega „ja maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemiga“;

2) määruse 2. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „NENDE“ sõnaga „KASUTAJATE“;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

㤠51. Registriandmete saaja

Registriandmete saaja (edaspidi andmesaaja) on kohtute seaduse § 34 lõike 4 alusel kohtute infosüsteemi andmetele juurdepääsuõigust omav isik ja asutus.“;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kohtunikud, kohtuteenistuses olevad ametnikud ja kohtu töötajad § 16 kohaselt;“;

6) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Volitatud töötleja ja andmesaaja, kelle koosseisu kuulub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 nimetatud ametikoht, edastab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse elektronposti aadressil teatise, et registreerida kohtute infosüsteemi kasutajaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 nimetatud ametikohal teenistuses olev ametnik või töötaja. Teatises tuleb märkida ametniku või töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoha nimetus koos struktuuriüksuse ja asutuse nimetusega ning ametniku või töötaja elektronposti aadress.“;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud ametikohal oleva kasutaja registreerib kohtute infosüsteemi kasutajaks volitatud töötleja, kelle koosseisu registreeritav kasutaja kuulub. Registreerijaks on kohtute infosüsteemi volitatud töötleja poolt kohtuasutuse sisemise töökorraldusega määratud isik.“;

8) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „töötleja“ tekstiosaga „ja andmesaaja, kelle koosseisu kuulub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 nimetatud ametikoht,“;

9) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Volitatud töötleja, kelle koosseisu kuulub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud ametikoht, on kohustatud tagama kohtute infosüsteemis registreeritud kasutajate andmete ajakohasuse. Selleks lõpetab volitatud töötleja viivitamata kohtute infosüsteemi registreeritud kasutaja kasutusõigused, kui registreeritud kasutaja teenistus- või töösuhe lõpeb.“;

10) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõikes 1“ tekstiosaga „lõike 1 punktides 2–6“;

11) paragrahvi 61 lõikeid 1 ja 4, § 62 lõikeid 2 ja 3 ning § 12 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „töötleja“ sõnadega „ja andmesaaja“ vastavas käändes;

12) paragrahvi 62 lõiget 4 ja § 19 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „töötleja“ sõnadega „või andmesaaja“ vastavas käändes;

13) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) skaneeritud paberdokumendid vastavalt justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ § 35 lõikes 6 sätestatule.“;

26.06.2014 10:53
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatava punkti numbris Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Justiitsministeeriumi 25.06.2014 taotlust nr 16-1/14-5391

14) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kohtulahendid DOCX- (Office Open XML Document) vormingus;

15) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Lõike 2 punktides 1–3“ tekstiosaga „Lõikes 2“;

16) paragrahvi 11 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Kohtumenetlusega seotud teabe avalikustamine“;

17) paragrahvi 11 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel avalikustatakse:“;

18) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kohtuistungite toimumise aeg ja koht ning kohtulahendite kuulutamise aeg.“;

26.06.2014 10:53
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatava punkti numbris Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Justiitsministeeriumi 25.06.2014 taotlust nr 16-1/14-5391

19) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „lõike 2 punktides 1–3“ tekstiosaga „lõikes 2“;

20) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „kuulub“ sõnadega „ringkonnakohtute ja“;

21) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Andmesaaja pädevus

Andmesaaja:

1) määrab asutuses isikud, kellel on õigus kasutada registri andmeid;

2) annab registri ebaõigete, kaheldavate või mittetäielike andmete avastamise korral sellest viivitamata teada vastutavale või volitatud töötlejale;

3) tagab, et registri andmetega tutvub ainult selleks õigust omav isik;

4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt.“;

22) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „töötlejal“ sõnadega „ning andmesaajal“;

23) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtunikule, kohtuteenistuses olevatele ametnikule ja kohtu töötajale määratakse vastavalt nende tööülesannete sisule järgmine kasutajaroll:

1) kohtu esimees;

2) kohtunik;

3) konsultant;

4) kohtuistungi sekretär;

5) kantseleiametnik;

6) kantselei juhataja;

7) vaatleja;

8) kohtujurist;

9) kohtunikuabi;

10) kohtunikukandidaat;

11) nõunik;

12) analüütik;

13 spetsialist;

14) tõlk.“;

24) paragrahvi 16 lõikes 11 ja § 17 lõikes 11 asendatakse sõnad „kolme alamkasutajaliiki“ sõnadega „järgimisi alamkasutajaliike“;

25) paragrahvi 16 lõiget 11 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) põhiseaduslikkuse järelevalve asjade andmete vaatleja.“;

26) paragrahvi 17 lõiget 11 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) põhiseaduslikkuse järelevalve asjade andmete vaatleja.“;

27) paragrahvi 18 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kohtute infosüsteemi turvaklass on K2T3S3 ja turbeaste kõrge (H).“;

28) määruse 4. peatükki täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Kohtute infosüsteemi logi 

(1) Kohtute infosüsteemi andmete ja dokumentide salvestamise, sisestamise, muutmise ja kustutamise (edaspidi kanne) ning infosüsteemi kantud juurdepääsupiiranguga andmetele ja dokumentidele juurdepääsu saamise või nende edastamise (edaspidi päring) kohta salvestatakse ning säilitatakse vähemalt järgmised andmed (edaspidi logi):

1) kande või päringu teinud kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

2) kande või päringu tegemise kuupäev ja kellaaeg;

3) kande või päringu objekt.

(2) Kande logisid konkreetse kohtumenetluse kohta säilitatakse nii kaua, kui säilitatakse konkreetse menetluse kohta infosüsteemi kantud andmeid ja dokumente, kui seadusest ei tulene teisiti.

(3) Päringu logisid säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest arvates.

(4) Logide salvestamisel ja säilitamisel tagatakse nende vältimatus, käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

(5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata § 11 kohaselt avalikustatud andmetele juurdepääsu saamisel.“;

29) määruse lisa 1 „Kohtute infosüsteemi kantavad andmed“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ muutmine

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“  tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) e-edastamisvorm – lisa 13.“;

2) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui menetlusdokumenti ei saadeta adressaadile infosüsteemi kaudu, kasutab kohus menetlusdokumendi saatmiseks vastavalt dokumendi kättetoimetamise nõudele käesoleva määruse lisana 12 või 13 kehtestatud vormi.“;

3) määruse lisa 12 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määrust täiendatakse lisaga 13 „e-edastamisvorm“ (lisatud).

§ 3. Määruse jõustumine

1) Määrus jõustub üldises korras.

2) Määruse § 1 punkt 27 jõustub 1. jaanuaril 2017.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Kohtute infosüsteemi kantavad andmed

Lisa 12 E-kättetoimetamisvorm

Lisa 13 E-edastamisvorm

/otsingu_soovitused.json