Teksti suurus:

Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 1

Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 17.06.2015 nr 65

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõigete 2 ja 4 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30), artikli 30 lõike 4 alusel ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 20 punktiga s ja IV lisa punktiga C.III.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidukõlblikuks tunnistatud lambarümpade kvaliteediklasside nõuded, lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 80 lamba nädalas, ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2.   Lambarümpade kvaliteediklasside määramise kord

  (1) Selle määruse tähenduses on lambarümp ja lamba poolrümp (edaspidi koos lambarümp) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A.I alapunktis 1 nimetatud rümp ja alapunktis 2 nimetatud poolrümp.

  (2) Lambarümba lihakusklassi määramiseks ja kaalumiseks esitatakse lambarümp Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti C.IV kohasel viisil.

  (3) Lambarümba lihakusklassi määramisel kasutatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punktis A.III.1 nimetatud kvaliteediklasse S ja P–.

  (4) Lambarümba määramisel lihakusklassi P võib kasutada alamklassi. Kui lambarümba lihakus on lihakusklassi keskmisest väiksem, tähistatakse lihakusklassi tähis lisaks alamklassi tähistava märgiga „–”.

  (5) Lambarümbale, mille kvaliteediklass on määratud, kinnitatakse esiveerandi rinnaosale etikett, millel on lisaks komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 30 lõikes 3 nimetatud andmetele märgitud ka lamba tapanumber ja põllumajandusloomade registrisse kantud lamba identifitseerimisnumber ning lambarümba mass ja selle määramise kuupäev.

  (6) Lõikes 5 nimetatud etikett on võltsimis-, rebimis- ja veekindel ning püsivalt lambarümba külge kinnitatud. Etiketi mõõtmed on vähemalt 5 × 10 sentimeetrit. Etiketil olevad andmed peavad olema loetavad. Etikett eemaldatakse enne liha konditustamist.

  (7) Lambarümpade kvaliteediklassid on määratud lubatud vea piires, kui kvaliteediklasse määrav isik on määranud kvaliteediklassi valesti kuni viiendikul kontrollitud lambarümpadest.

  (8) Käitleja märgib loomapidajale adresseeritud arvele või sellele lisatud dokumendile lisaks muule vajalikule teabele iga lamba tapanumbri ja põllumajandusloomade registrisse kantud lamba identifitseerimisnumbri ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 30 lõike 3 kohase lambarümba kategooria tähise, lihakus- ja rasvasusklassi ning andmed lambarümba massi kohta. Arvel või sellele lisatud dokumendil peab olema selgelt kajastatud, kas sellel on märgitud tapasooja lambarümba mass või mass, mille puhul on arvestatud jahtumiskadu kaks protsenti.

§ 3.   Lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

  (1) Taotlus lambarümpade kvaliteediklasside määraja tunnustuse saamiseks esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile kirjalikult paberil või elektrooniliselt.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet korraldab taotluse alusel isikule lambarümpade kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise koolituse ning pärast selle läbimist kontrollib isiku pädevust eksamil.

  (3) Lõikes 2 nimetatud eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Isik sooritab eksami, kui ta vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja määrab kvaliteediklassid õigesti vähemalt 80 protsendil lambarümpadest.

  (4) Lõikes 2 nimetatud eksami sooritamise kohta väljastab Veterinaar- ja Toiduamet eksami sooritanud isikule Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 3 kohast tunnustust tõendava tunnistuse.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 11. mai 2012. a määrus nr 48 „Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json