Teksti suurus:

Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 2

Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 17.06.2015 nr 66

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõigete 2 ja 4, komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30), artikli 20 lõike 2, artikli 21 lõike 4 ja artikli 24 lõike 3 alusel ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 20 punktidega s ja t ning IV lisa punktidega B.II ja B.III.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nuumsigade 60–120 kilogrammi kaaluvate toidukõlblikuks tunnistatud searümpade kvaliteediklasside nõuded, searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 200 nuumsea nädalas, ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2.   Searümpade kvaliteediklasside nõuded, searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord

  (1) Selle määruse tähenduses on searümp Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punktis B.I sätestatud määratlusele vastav searümp, millelt lisaks on sama määruse IV lisa punktis B.III sätestatule eraldatud pea, esijalad ja saba.

  (2) Searümba kvaliteediklassi määramiseks määratakse tailihamõõturiga searümba tailihasisaldus. Tailihamõõturi tüübile vastav valem on avaldatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

  (3) Searümbale, mille kvaliteediklass on määratud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punktile B.II, kinnitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 21 lõike 3 kohane etikett, millele lisaks märgitakse searümba tapanumber, tapasooja searümba mass ja selle määramise kuupäev.

  (4) Searümba võib jätta etiketiga märgistamata, kui sellele on märgitud searümba tapanumber ja koostatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 21 lõike 4 kohane protokoll.

  (5) Searümpade kvaliteediklassid on määratud lubatud vea piires, kui kvaliteediklasse määrav isik on määranud kvaliteediklassi valesti kuni viiendikul kontrollitud searümpadest.

  (6) Käitleja märgib loomapidajale adresseeritud arvele või sellele lisatud dokumendile lisaks muule vajalikule teabele iga searümba tapanumbri ning andmed searümba tailihasisalduse ja massi kohta. Arvel või sellele lisatud dokumendil peab olema selgelt kajastatud, kas sellel on märgitud tapasooja searümba mass või mass, mille puhul on arvestatud jahtumiskadu kaks protsenti.

§ 3.   Searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

  (1) Taotlus searümpade kvaliteediklasside määraja tunnustuse saamiseks esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile kirjalikult paberil või elektrooniliselt.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet korraldab taotluse alusel isikule searümpade kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise koolituse ning pärast selle läbimist kontrollib isiku pädevust eksamil.

  (3) Lõikes 2 nimetatud eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Isik sooritab eksami, kui ta vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja määrab kvaliteediklassid õigesti vähemalt 80 protsendil searümpadest.

  (4) Lõikes 2 nimetatud eksami sooritamise kohta väljastab Veterinaar- ja Toiduamet eksami sooritanud isikule Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 3 kohast tunnustust tõendava tunnistuse.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 11. mai 2012. a määrus nr 46 „Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json