Teksti suurus:

Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 3

Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 17.06.2015 nr 67

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõigete 2 ja 4, komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30), artiklite 4 ja 5, artikli 6 lõike 4 ja artikli 7 lõike 3 alusel ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 20 punktiga s ja IV lisa punktidega A.III ja A.IV.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidukõlblikuks tunnistatud veiserümpade kvaliteediklasside nõuded, veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 75 kaheksa kuu vanuse või vanema veise nädalas, ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2.   Veiserümpade kvaliteediklasside nõuded, veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord

  (1) Selle määruse tähenduses on veiserümp ja veise poolrümp (edaspidi koos veiserümp) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A.I alapunktis 1 nimetatud rümp ja alapunktis 2 nimetatud poolrümp.

  (2) Veiserümba lihakusklassi ja rasvasusklassi määramiseks ja kaalumiseks esitatakse veiserümp Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A.IV kohasel viisil.

  (3) Veiserümba lihakusklassi määramisel kasutatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A.III alapunktis 1 nimetatud kvaliteediklassi S.

  (4) Veiserümba lihakusklassi ja rasvasusklassi määramisel võib kasutada alamklasse. Kui veiserümba lihakus ja rasvasus on keskmisest suuremad, tähistatakse lihakusklassi ja rasvasusklassi tähis lisaks alamklassi tähistava märgiga „+”, ning kui veiserümba lihakus ja rasvasus on keskmisest väiksemad, tähistatakse lihakusklassi ja rasvasusklassi tähis lisaks alamklassi tähistava märgiga „–”.

  (5) Veiserümbale, mille kvaliteediklass on määratud, kinnitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 6 lõike 4 kohane etikett.

  (6) Veiserümpade kvaliteediklassid on määratud lubatud vea piires, kui kvaliteediklasse määrav isik on määranud kvaliteediklassi valesti kuni viiendikul kontrollitud veiserümpadest.

§ 3.   Veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

  (1) Taotlus veiserümpade kvaliteediklasside määraja tunnustuse saamiseks esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile kirjalikult paberil või elektrooniliselt.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet korraldab taotluse alusel isikule veiserümpade kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise koolituse ning pärast selle läbimist kontrollib isiku pädevust eksamil.

  (3) Lõikes 2 nimetatud eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Isik sooritab eksami, kui ta vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja määrab kvaliteediklassid õigesti vähemalt 80 protsendil veiserümpadest.

  (4) Lõikes 2 nimetatud eksami sooritamise kohta väljastab Veterinaar- ja Toiduamet eksami sooritanud isikule Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 3 kohast tunnustust tõendava tunnistuse.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 11. mai 2012. a määrus nr 47 „Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json