Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 4

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 17.06.2015 nr 66

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) saadetistel ehitus- või tsiviilehitusplatsidele või sealt tagasi või uurimise, remondi ja hooldusega seotud veostel. Selliste veoste kogus ei tohi ületada 450 liitrit pakendi, kaasa arvatud IBC ja suurpakendi, kohta ja maksimaalne kogus ei tohi ületada lisas 2 toodud väikeses koguses ohtliku aine autoveo koguseid. Ettevõtja peab tarvitusele võtma vajalikke meetmeid mis tahes veose lekkimise vältimiseks. Nimetatud erandeid ei kohaldata klass 7 veoste veol. Käesolevas punktis nimetatud ettevõtja poolt iseenda varustamiseks või veose väliseks ja sisemiseks ümberjaotamiseks teostatud vedu ei kuulu käesoleva erandi alla;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 7 alapunkt i tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 8 alapunkt a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„a) kütus asub vedu teostava sõiduki paakides ja on ette nähtud mootori või mis tahes seadmete tööks ja kasutatakse või on ette nähtud kasutamiseks veo ajal. Kütust võib vedada kohtkindlas kütusepaagis, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga ja/või lisaseadmetega ning vastab tehnilistele nõuetele, või teisaldatavas kütusekonteineris (näiteks kanister). Kohtkindlate paakide kogumahutavus veoüksuse kohta ei tohi ületada 1500 liitrit, millest haagisel asuvate kohtkindlate paakide mahutavus ei tohi ületada 500 liitrit. Maksimaalselt 60 liitrit kütust veoüksuse kohta tohib vedada teisaldatavates kütusekonteinerites. Käesolevas punktis loetletud piirangud ei kehti päästeasutuse poolt kasutatava sõiduki kohta;”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 8 täiendatakse alapunktiga c järgmises sõnastuses:

„c) väljaspool teid kasutatavas liikurmasinas veetav kütus, mis on ette nähtud liikurmasina veojõu tekitamiseks või mistahes seadme tööks. Kütust võib vedada kohtkindlas kütusepaagis, mis on vahetult ühendatud liikurmasina mootoriga või lisaseadmetega ning vastab tehnilistele nõuetele. Liikurmasina tankimine peab toimuma võimalikult horisontaalsel pinnal, sealjuures peab olema välditud liikurmasina ümberkukkumine.”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) sõiduki seadmetes kasutatavate elektrienergia salvestamise või tootmise süsteemi (näiteks liitiumakud, elektrilised kondensaatorid, kütuseelemendid), mis on installeeritud sõidukisse kas selle liikuma panemiseks või abiseadmete jõuallikaks või sõidu ajal kasutatavate seadmete (näiteks sülearvuti) suhtes;”;

6) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) ohtlikke aineid sisaldavate lampide veol, kui need ei sisalda radioaktiivseid aineid või elavhõbedat koguses, mis ületab ADR nõudeid.”;

7) paragrahvi 3 punkti 9 alapunkt d muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„d) väikekonteiner (Small container) on konteiner, mille maht ei ületa 3 m3;”;

8) paragrahvi 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) korpus (Shell) on veo ajal aine hoidmiseks ettenähtud paagi kest koos avauste ja nende sulguritega. Mõiste ei haara käitamisvahendeid ja konstruktsioonielemente;”;

9) paragrahvi 3 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„20) puistevedu (Carriage in bulk) on pakendamata tahke aine või esemete vedu sõidukis, konteineris või mahtkonteineris;”;

10) paragrahvi 3 punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„22) saadetis (Package) on pakkimisoperatsiooni lõpp-produkt, mis koosneb pakendist või suurest pakendist või IBC-st ja selle saatmiseks ette valmistatud sisust. Mõiste hõlmab gaasianumat ja eset, mida oma suuruse, massi või kuju tõttu võib vedada pakendamata või tugiraamis, korvpakendis või teisaldusvahendis. Mõiste ei kehti puisteveosena või paagis veetava veose kohta, välja arvatud radioaktiivse materjali veol;”;

11) paragrahvi 3 punkti 24 alapunkt b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„b) FL sõiduk on ette nähtud mitte üle 60 °C leekpunktiga vedeliku (välja arvatud diislikütus, mis vastab standardile EN 590:2009+A1:2010, ja gaasiõli ja kerge kütteõli (ÜRO nr 1202), mille leekpunkt on määratud standardiga EN 590:2009+A1:2010) või tuleohtliku gaasi veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või mahutikogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3;”;

12) paragrahvi 3 punkt 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„39) veopakend (Overpack) on kate, millist kasutatakse radioaktiivse materjali veol üksiku kaubasaatja poolt, et:
1) ühte või mitut saadetist üheks kokku pakkida;
2) saadetisi oleks kergem teisaldada;
3) saadetisi veo ajal ladustada.
Veopakend on näiteks:
a) laadimisalus, nagu näiteks kaubaalus, millele on asetatud või virnastatud ning plastkilega, kahaneva või veniva pakendkilega või muul sobival viisil kokku pakitud mitu saadetist, või
b) väline kaitsev pakend nagu näiteks kast või korvpakend;”;

13) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 43–46 järgmises sõnastuses:

„43) konstruktsioonielement (Structural equipment) on:
a) paaksõiduki paagi või kergpaagi puhul korpuse väline või sisemine tugevdus-, kinnitus-, kaitse- või stabiliseeriv element;
b) paakkonteineri paagi puhul korpuse väline või sisemine tugevdus-, kinnitus-, kaitse- või stabiliseeriv element;
c) anumakogumiga sõiduki või MEGC elementidega sõiduki puhul korpuse või anuma väline või sisemine tugevdus-, kinnitus-, kaitse- või stabiliseeriv element;
d) IBC puhul, välja arvatud elastne IBC, kere tugevdus-, kinnitus-, teisaldus-, kaitse- või stabiliseeriv element (kaasa arvatud plastist sisemise anumaga liit-IBC põhja alus);
44) käitamisvahend (Service equipment) on:
a) paagi puhul täitmis- ja tühjendamis-, ventileerimis-, ohutus-, soojendus- ja soojusisolatsiooni seade ja mõõteinstrument;
b) anumakogumiga sõiduki või MEGC elementide puhul täitmis- ja tühjendamisseade koos kollektori, ohutusseadme ja mõõteinstrumendiga;
c) IBC puhul täitmis- ja tühjendamisseade ning igasugune rõhualandus- või ventileerimis-, ohutus-, soojendus- ja soojusisolatsiooni seade ja mõõteinstrument;
45) kütuseelement (Fuel cell) on elektrokeemiline seade, mis muundab kütuse keemilise energia elektrienergiaks, soojuseks ja reaktsiooni saadusteks;
46) suur päästepakend (Large Salvage packaging) on eripakend, mis on ette nähtud mehhaniseeritud käitlemiseks ja millesse on paigutatud kahjustatud, defektsed, lekkivad või nõuetele mittevastavad ohtlike veoste saadetised või puistunud või lekkinud ohtlikud veosed nende veoks regenereerimise või kasutusest kõrvaldamise kohta. Suur päästepakend ületab puhasmassilt 400 kilogrammi või mahult 450 liitrit, kuid mille maht pole üle 3 m3.”;

14) paragrahvi 31 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tunneli piirangud ei kehti, kui ohtlike veoste vedu toimub §-s 2 nimetatud juhtudel, välja arvatud piiratud koguses pakitud ohtlike veoste veo korral, kui sõiduk peab olema käesoleva määruse § 37 lõike 11 või 12 nõuete kohaselt tähistatud.”;

15) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Kui veetakse ohtlikke ainete jääke sisaldavaid tühje, äravisatud, puhastamata pakendeid (ÜRO nr 3509), peab ÜRO numbrile järgneva ohtliku veose tunnusnimetuse järel sulgudes näidatama pakendis sisalduva jääkaine ohumärgise numbri (numbrid) koos sõnaga „jääkidena”, näiteks:
UN 3509 PAKEND, ÄRAVISATUD, TÜHI, PUHASTAMATA (3, 4.1, 6.1 JÄÄKIDENA).”;

16) paragrahvi 231 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) märgistatud sõnaga „VEOPAKEND”, mille tähtede kõrgus on vähemalt 12 millimeetrit;”;

17) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Päästepakend peab lisaks olema märgistatud sõnaga „PÄÄSTE”, mille tähtede kõrgus on vähemalt 12 millimeetrit.”;

18) paragrahvi 271 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Fumigeerimisest teatav lisa 15 kohane hoiatusmärk peab olema ristkülikukujuline ja vähemalt 400 mm lai ning 300 mm kõrge. Kirjed märgile tehakse musta värviga valgel foonil tähe kõrgusega vähemalt 25 mm.”;

19) paragrahvi 272 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Jahutusaine kasutamisest teatav hoiatusmärk peab olema ristkülikukujuline ja vähemalt 150 mm lai ning 250 mm kõrge. Hoiatusmärgil olev sõna „HOIATUS” peab olema märgitud punase värviga tähe kõrgusega vähemalt 25 mm. Muud kirjed hoiatusmärgi allosas peavad olema tehtud musta värviga valgel foonil tähe kõrgusega vähemalt 25 mm. Hoiatusmärgi allosas olevale esimesele reale peab olema märgitud jahutusaine või konditsioneerina kasutatava ohtliku aine nimetus vastavalt käesoleva määruse lisa 1 veerus 2 toodule, näiteks: „SÜSINIKDIOKSIID, TAHKE”. Kui jahutusaine või konditsioneerina kasutatava ohtliku veose nimetuse tekst on liiga pikk mahtumaks ühele ettenähtud reale, siis võib tähe kõrgust vähendada selliselt, et nõutav nimetuse tekst mahuks ühele reale. Kui on asjakohane, siis hoiatusmärgi allosas olevale teisele reale kirjutatakse sõna „JAHUTUSAINENA” või „KONDITSIONEERINA”.”;

20) paragrahvi 272 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 8 ja lõike 10 nõudeid rakendatakse juhul, kui veos osalejatel on tegelik lämbumise risk. Lämbumise riski hindamisel arvestatakse kasutatava veose omadustest lähtuvat ohtu, veetava aine kogust, veo kestvust ja kasutatava veovahendi tüüpi. Üldjuhul tahke süsinikdioksiidi ÜRO nr 1845 pakendis kasutamisel selline risk puudub.”;

21) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paaksõiduki paak (püsi- ja teisaldatav paak ning mahutite kogum) ja paakkonteiner peab olema kontrollitud kontrolliõigust omavas ettevõttes ja vastama kehtestatud nõuetele.”;

22) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ohutusvest;”;

23) paragrahvi 34 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Suitsetamine, elektroonilise sigareti ja lahtise tule kasutamine on keelatud ohtlike veoste laadimise ajal, peale laadimist ootava saadetise lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses.”;

24) paragrahvi 45 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) lüliti võib olla paigaldatud väljapoole juhikabiini;
2) seadme välja lülitamise võimalus võib olla veoseruumi välisküljelt;”;

25) paragrahvi 531 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud lisa 4 kohast ohutusjuhendit võib kasutada kuni 2017. aasta 30. juunini.”;

26) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (EÜT L 260, 30.09.2008, lk 13–59), parandatud Euroopa Komisjoni direktiiviga 2014/103/EÜ (ELT L 335, 22.11.2014, lk 15–16) ning EÜ Nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade maanteeveo kontrollimise ühtse korra kohta (EÜT L 249, 17.10.1995, lk 35–40), parandatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168, 23.06.2001, lk 23–24) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/112/EÜ (ELT L 367, 14.12.2004, lk 23–28).”;

27) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud);

28) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud);

29) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 (lisatud);

30) määruse lisa 9 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 (lisatud);

31) määruse lisa 10 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 (lisatud);

32) määruse lisa 11 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6 (lisatud);

33) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 7 (lisatud);

34) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 8 (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Urmas Kruuse
Maaeluminister majandus- ja taristuministri ülesannetes

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Ohtlike veoste nimekiri ÜRO numbrite järjestuses

Lisa 2 Väikeses koguses ohtlike ainete ja esemete vedu

Lisa 3 ADR kohased kirjalikud juhised

Lisa 4 Juhi ADR koolitustunnistus

Lisa 5 Sõiduki riigisisesele veole lubamine tunnistus

Lisa 6 Sõiduki rahvusvahelise veole lubamine tunnistus

Lisa 7 Fumigeeritud veovahendi hoiatusmärk

Lisa 8 Lämmatava mõjuga külmutusaine hoiatusmärk

/otsingu_soovitused.json