Teksti suurus:

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 10

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord

Vastu võetud 19.06.2015 nr 67

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 35 lõike 6, § 40 lõike 4, § 43 lõike 5, § 47 lõike 7, § 52 lõike 4 ja § 60 lõike 5 alusel.

§ 1.   Teatiste ning ehitus- ja kasutusloa taotluse vorm

  (1) Ehitusteatise esitaja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase ehitusteatise.

  (2) Tee ehitusteatise esitaja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohase tee ehitusteatise. Tee ehitusteatisele lisatakse skeem, kus kaardil on vabas vormis märgitud tee asukoht. Skeem peab andma ülevaate tee paiknemisest ümbritseva teedevõrgu suhtes ja informatsiooni tee paiknemisest kinnisasjal.

  (3) Ehitusloa taotleja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase ehitusloa taotluse.

  (4) Tee ehitusloa taotleja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 4 toodud vormi kohase tee ehitusloa taotluse.

  (5) Ehitusloa taotlenud isik esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 5 toodud vormi kohase ehitamise alustamise teatise.

  (6) Tee ehitusloa taotlenud isik esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 6 toodud vormi kohase tee ehitamise alustamise teatise.

  (7) Kasutusteatise esitaja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 7 toodud vormi kohase kasutusteatise.

  (8) Tee kasutusteatise esitaja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 8 toodud vormi kohase tee kasutusteatise.

  (9) Kasutusloa taotleja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 9 toodud vormi kohase kasutusloa taotluse.

  (10) Tee kasutusloa taotleja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 10 toodud vormi kohase tee kasutusloa taotluse.

  (11) Ehitise täielikuks lammutamiseks ehitusteatise või -loa taotlenud isik esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 11 toodud vormi kohase ehitise täieliku lammutamise teatise.

  (12) Tee täielikuks lammutamiseks ehitusteatise või -loa taotlenud isik esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 12 toodud vormi kohase tee täieliku lammutamise teatise.

§ 2.   Ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorm

  Ehitisregistrile andmete esitaja esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 13 toodud vormi kohase andmete esitamise teatise.

§ 3.   Ehitus- ja kasutusloa vorm

  (1) Ehitusloa andmiseks pädev asutus annab ehitusloa taotlejale käesoleva määruse lisas 14 toodud vormi kohase ehitusloa.

  (2) Tee ehitusloa andmiseks pädev asutus annab ehitusloa taotlejale käesoleva määruse lisas 15 toodud vormi kohase tee ehitusloa.

  (3) Kasutusloa andmiseks pädev asutus annab kasutusloa taotlejale käesoleva määruse lisas 16 toodud vormi kohase kasutusloa.

  (4) Tee kasutusloa andmiseks pädev asutus annab kasutusloa taotlejale käesoleva määruse lisas 17 toodud vormi kohase tee kasutusloa.

§ 4.   Teatiste ja ehitus- ja kasutusloa taotluste esitamine

  Teatised ja ehitus- ja kasutusloa taotlused esitatakse pädevale asutusele paberkandjal või elektrooniliselt.

§ 5.   Teatistes, ehitus- ja kasutusloal ja nende taotlustes esitatavad andmed

  (1) Teatistes, ehitus- ja kasutusloal ja nende taotlustes esitatakse rajatise, välja arvatud tee, kohta need tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määratleda ning hoone puhul teatiste, ehitus- ja kasutusloal ja nende taotluste vormil nõutud tehnilised andmed.

  (2) Ehitisregistrile andmete esitamise teatises esitatakse need tehnilised andmed, mida on otstarbekas ja võimalik määratleda.

  (3) Teatistes, ehitusloal ja nende taotlustes esitatakse riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise kohta need tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määratleda.

  (4) Teatistes, ehitus- ja kasutusloal ja nende taotlustes, välja arvatud teede kohta esitatud teatistes, ehitus- ja kasutusloal ja nende taotlustes, esitatakse andmed iga asjassepuutuva ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

  (5) Teatiste ning ehitus- ja kasutusloa taotluste esitamisel teavitatakse pädevat asutust dokumendi kättetoimetamise viisist.

§ 6.   Rakendussäte

  (1) Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 lõikele 5 kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid pädevale asutusele dokumentide elektrooniliselt ehitisregistri kaudu esitamisele ning lubade menetlemisele ehitisregistri vahendusel ja andmisele ehitisregistrisse alates 2016. aasta 1. aprillist.

  (2) Kui ehitus- või kasutusteatis või ehitus- või kasutusloa taotlus esitatakse samaaegselt mitme ehitise kohta, esitatakse käesoleva määruse lisas toodud vormi kohane taotlus või teatis iga ehitise kohta eraldi.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Urmas Kruuse
Maaeluminister majandus- ja taristuministri ülesannetes

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Ehitusteatis

Lisa 2 Tee ehitusteatis

Lisa 3 Ehitusloa taotlus

Lisa 4 Tee ehitusloa taotlus

Lisa 5 Ehitamise alustamise teatis

Lisa 6 Tee ehitamise alustamise teatis

Lisa 7 Kasutusteatis

Lisa 8 Tee kasutusteatis

Lisa 9 Kasutusloa taotlus

Lisa 10 Tee kasutusloa taotlus

Lisa 11 Ehitise täieliku lammutamise teatis

Lisa 12 Tee täieliku lammutamise teatis

Lisa 13 Andmete esitamise teatis

Lisa 14 Ehitusluba

Lisa 15 Tee ehitusluba

Lisa 16 Kasutusluba

Lisa 17 Tee kasutusluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json