Teksti suurus:

Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 11

Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm

Vastu võetud 19.06.2015 nr 67

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 73 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad

  Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju, välja arvatud kalapüügiseaduse § 73 lõikes 5 nimetatud juhul, hüvitamise määrad on nimetatud lisas 1.

§ 2.  Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju arvutamise alused ja metoodika

  (1) Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju suurus arvutatakse kalapüügiseaduse § 73 lõikes 1 nimetatud juhul ja lisas 1 või kalapüügiseaduse § 73 lõikes 5 nimetatud kahju hüvitamise määrade järgi vastavalt isendite arvule, kui isendite arvu on võimalik määrata, või vastavalt kaalule kilogrammides, kui isendite arvu ei ole võimalik või mõistlik määrata.

  (2) Kalaliigi või veetaime kahju suuruse arvutamiseks korrutatakse isendite arv või kogus vastava liigi kohta lisas 1 või kalapüügiseaduse § 73 lõikes 5 kehtestatud kahju hüvitamise määraga.

  (3) Kalaliigile tekitatud kahju suuruse arvutamiseks kalapüügiseaduse § 73 lõikes 6 nimetatud juhtudel korrutatakse kalaliigile tekitatud kahju suurus kalapüügiseaduse § 73 lõikes 6 toodud vastava määraga.

  (4) Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju suurus arvutatakse kõikidele liikidele tekitatud kahju summeerimisel.

§ 3.  Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju arvutamise akti täitmine

  (1) Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju suuruse kohta koostab kalapüügiseaduse § 63 lõikes 1 nimetatud asutuse pädev ametnik lisas 2 toodud vormi kohase akti.

  (2) Akti reale „Kahju tekitamise viis, aeg ja koht” märgitakse, millise tegevusega, kus ja millal kala- või veetaimevarule kahju tekitati.

  (3) Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju suuruse arvutab kalapüügiseaduse § 63 lõikes 1 nimetatud asutuse pädev ametnik lisa 2 punktis 6 toodud tabeli (edaspidi tabel) kohaselt.

  (4) Tabeli lahtrisse „Kahju suurus” märgitakse kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju suurus liikide kaupa, lahtrisse „Märkused” muud olulised asjaolud ja reale „Kahju kokku” kalavarudele tekitatud kahju suurus summeeritult.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2011. a määrus nr 122 „Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad

Lisa 2 Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju arvutamise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json