Teksti suurus:

Ehitisregistri põhimäärus

Ehitisregistri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 239

Ehitisregistri põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2015 nr 69
RT I, 26.06.2015, 13
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2019RT I, 28.06.2019, 901.07.2019
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 58 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri nimetus

  Registri ametlik nimetus on ehitisregister (edaspidi register), inglise keeles Register of buildings.

§ 2.  Registri eesmärk

  Ehitisregister on andmekogu, mille eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta.

§ 3.  Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis koosneb dokumentide andmebaasist ja registriandmetest.

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud ja manuaalset andmetöötlust ning kõik andmed säilitatakse elektroonsel andmekandjal.

  (3) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja andmete turvaklass on K2T1S1.

  (4) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, välja arvatud seaduses sätestatud juhul.

§ 4.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kliimaministeerium.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

  (3) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri seaduslikkuse, haldamise ja arendamise eest;
  2) korraldab keskse tehnoloogilise keskkonna loomise ja haldamise;
  3) tagab registri funktsioonidest tulenevate andmeteenuste avamise ja toimimise;
  4) tagab vaba juurdepääsu registri andmetele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiiranguid;
  5) tagab registri kasutajatoe;
  6) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registrisse kantud andmete tervikluse ja autentsuse;
  7) kogub ja analüüsib andmeandjate ja andmesaajate ettepanekuid, mis käsitlevad registri pidamist;
  8) takistab registris andmete omavolilist salvestamist ja salvestatud registriandmete omavolilist muutmist või kustutamist ning tagab, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid registriandmeid andmekogusse sisestati või andmekogus muudeti;
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]
  9) takistab andmekogu omavolilist kasutamist registriandmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil;
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]
  10) registriandmete üleandmisel säilitab andmed, millal, kellele ja millised registriandmed üle anti;
  11) kujundab oma töökorralduse selliseks, et see võimaldaks täita andmekaitse erinõudeid;
  12) täidab teisi ülesandeid, mis õigusaktidega on tema pädevusse antud.

2. peatükk Andmete koosseis 

§ 5.  Ehitisregistri üldandmed

  Ehitisregistri üldandmed on:
  1) ehitise andmed;
  2) ehitise asukoha andmed;
  3) ehitusdokumendid;
  4) ehitamise andmed;
  5) vallasasjast ehitise omaniku andmed;
  6) ehitustehniliste uuringute andmed;
  7) ehitise auditi andmed;
  8) ehitise hooldusjuhend;
  9) ehitise või ehitamisega seotud isikute andmed;
  10) andmed ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste ning teatiste, lubade ja ettekirjutuste kohta;
  11) riikliku järelevalve andmed;
  12) energiamärgise andmed;
  13) andmed sundvalduse seadmise kohta;
  14) registreeritavate soojus- ja jahutusseadmete andmed vastavalt ehitusseadustiku § 69 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmete loetelule ja korrale;
  141) võrguvaldaja huvipiirkonna andmed;
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]
  15) muud ehitise või ehitamisega seonduvad andmed.

§ 6.  Ehitise andmed

  Ehitise andmed on:
  1) ehitisregistri kood;
  2) andmete registreerimise aeg;
  3) ehitise nimetus;
  4) ehitise omandi liik;
  5) ehitise kasutamise otstarve;
  6) ehitise peamine kasutamise otstarve;
  7) ehitamise alustamise tähtaeg;
  8) ehitise esmase kasutuselevõtu aasta;
  9) ajutise ehitise kasutamise aeg (algus- ja lõppkuupäev);
  10) ehitise tehnilised andmed vastavalt ehitusseadustiku § 3 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud ehitise tehniliste andmete loetelule.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 7.  Ehitise asukoha andmed

  Ehitise asukoha andmed on:
  1) ehitise ja selle asukoha maaüksuse koha-aadress aadressandmete süsteemi infosüsteemi andmete alusel;
  2) ehitise ruumikuju või selle koordinaadid;
  3) ehitise aluse maaüksuse katastritunnus maakatastrist.

§ 8.  Ehitamise andmed

  Ehitamise andmed on:
  1) püstitamine, rajamine;
  2) ümberehitamine;
  3) laiendamine kuni 33%;
  4) laiendamine üle 33%;
  5) osa asendamine samaväärsega;
  6) lammutamine.

§ 9.  Vallasasjast ehitise omaniku andmed

  Vallasasjast ehitise omaniku andmed on:
  1) vallasasjast ehitise omaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  2) vallasasjast ehitise omandiõiguse aluseks oleva dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev ja väljaandja;
  3) ehitise osa ja selle nimetus;
  4) reaalosa suurus;
  5) mõttelise osa suurus.

§ 10.  Ehitise või ehitamisega seotud isikute andmed

  Ehitise või ehitamisega seotud isikute andmed on:
  1) ehitusteatise esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  2) kasutusteatise esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  3) ehitusloa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  4) kasutusloa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  5) ehitusprojekti koostaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  6) omanikujärelevalve tegija ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  7) ehitamist teostava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  8) ehitamist teostanud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  9) ehitusuuringu tegija ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  10) ehitusprojekti ekspertiisi tegija ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  11) ehitise auditi tegija ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  12) ehitamise alustamise teatise esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  13) ehitise lammutamise teatise esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood.

§ 11.  Andmed ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste, teatiste, lubade ja ettekirjutuste kohta

  Andmed ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste, teatiste, lubade ja ettekirjutuste kohta on:
  1) ehitusteatise esitamise kuupäev;
  2) ehitusteatises märgitud ehitise ehitustegevuse liik ja tehnilised andmed;
  3) täiendavad nõuded ehitusteatises märgitud ehitise ehitamiseks;
  4) täiendavate nõuete esitamise kuupäev;
  5) täiendavate nõuete esitaja nimi, ametniku nimi ja ametinimetus;
  6) kasutusteatise esitamise kuupäev;
  7) kasutusteatises märgitud ehitise ehitustegevuse liik ja tehnilised andmed;
  8) täiendavad nõuded kasutusteatises märgitud ehitise kasutamiseks;
  9) täiendavate nõuete esitamise kuupäev;
  10) täiendavate nõuete esitaja nimi, ametniku nimi ja ametinimetus;
  11) ehitusloa taotluse andmed vastavalt ehitusseadustiku § 40 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmete loetelule ja korrale;
  12) ehitusloas märgitud ehitise ehitustegevuse liik;
  13) ehitusloa andja nimi, ametniku nimi ja ametinimetus;
  14) ehitusloa andmise kuupäev;
  15) ehitusloa number;
  16) ehitusloale kantud ehitise tehnilised andmed;
  17) kasutusloa taotluse andmed vastavalt ehitusseadustiku § 52 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmete loetelule ja korrale;
  18) kasutusloas märgitud ehitise ehitustegevuse liik;
  19) kasutusloa andja nimi, ametniku nimi ja ametinimetus;
  20) kasutusloa andmise kuupäev;
  21) kasutusloa number;
  22) kasutusloale kantud ehitise tehnilised andmed;
  23) ehitusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number selle olemasolu korral;
  24) ehitusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametiisiku nimi ja ametinimetus;
  25) ehitis, mille suhtes ehitusloa väljastamisest keelduti või kehtetuks tunnistamise otsus tehti, selle ehitisregistri kood ja aadress;
  26) ehitusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  27) ehitusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise alus;
  28) ehitusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse sisu;
  29) kasutusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number selle olemasolu korral;
  30) kasutusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametiisiku nimi ja ametinimetus;
  31) ehitis, mille suhtes kasutusloa väljastamisest keelduti või kehtetuks tunnistamise otsus tehti, selle ehitisregistri kood ja aadress;
  32) kasutusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  33) kasutusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise alus;
  34) kasutusloa väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsuse sisu;
  35) ehitamise alustamise teatise andmed vastavalt ehitusseadustiku § 43 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmete loetelule ja korrale;
  36) ehitise lammutamise teatise andmed vastavalt ehitusseadustiku § 43 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmete loetelule ja korrale;
  37) riikliku järelevalve tegija nimi;
  38) ettekirjutuse teinud ametiisiku nimi ja ametinimetus;
  39) ettekirjutuse tegemise kuupäev ja ettekirjutuse number selle olemasolu korral;
  40) ehitis, mille suhtes ettekirjutus tehti, selle ehitisregistri kood ja aadress;
  41) ettekirjutuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  42) ettekirjutuse tegemise alus ja õigusrikkumise kirjeldus;
  43) ettekirjutuse sisu.

§ 12.  Energiamärgise andmed

  Energiamärgise andmed on andmed vastavalt ehitusseadustiku § 66 lõike 6 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmete loetelule ja korrale.

§ 121.  Võrguvaldaja huvipiirkonna andmed

  Võrguvaldaja huvipiirkonna andmed on:
  1) huvipiirkonna ruumikuju või selle koordinaadid;
  2) võrguvaldaja ärinimi, registrikood ja tegevusala.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 13.  Muud ehitise või ehitamisega seonduvad andmed

  Vallasasjast ehitisega seonduvate pantide, keeldude ja arestide andmed on:
  1) vallasasjast ehitise pantimise ja pandiõiguse lõppemise kuupäev, seotud osa ja selgitus;
  2) pandipidaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  3) pantija ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  4) selle notaribüroo nimetus, kelle juures vallasasjast ehitis panditi või ehitise pantimine lõpetati;
  5) vallasasjast ehitise aresti või keelu liik, vara arestimise või käsutamise keelamise või käsutamise keelu lõppemise või vara arestist vabastamise kuupäev, seotud osa ja selgitus;
  6) vallasasjast ehitise arestimise või käsutamise keelu seadja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku või institutsiooni nimi ja registrikood;
  7) vallasasjast ehitise arestist vabastamise või käsutamise keelu lõpetaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku või institutsiooni nimi ja registrikood;
  8) kinnistamisavalduse esitamise kuupäev esmakinnistamisel.

§ 14.  Ehitisregistri kood

  (1) Ehitise kohta käivate andmete esmakordsel registreerimisel antakse ehitisele unikaalne ehitisregistri kood, milleks on numbrite kombinatsioon.

  (2) Ühe ehitise kohta käivatele ehitisregistris koostatavatele dokumentidele kantakse samane ehitisregistri kood.

§ 15.  Ehitise tehnilised andmed
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 16.  Eluruumi tehnilised andmed
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 17.  Mitteeluruumi tehnilised andmed
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 18.  Vundamendi liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 19.  Materjali liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 20.  Veevarustuse liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 21.  Pesemisvõimaluse liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 22.  Elektrisüsteemi liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 23.  Kanalisatsiooni liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 24.  Soojusvarustuse liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 25.  Soojusallika liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 26.  Energiaallika liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 27.  Ventilatsiooni liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 28.  Jahutussüsteemi liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 29.  Tualettruumide liigid
[Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 30.  Registri pidamist abistavad andmed

  Registri pidamist abistavad andmed on:
  1) andmete sisestamise kuupäev;
  2) selle andmeandja nimi, kelle nimel kanne tehti;
  3) registrikande tegija ees- ja perekonnanimi, isikukood ja ametinimetus;
  4) selle andmekogu nimi, kust andmed saadi, ja selle andmekogu vastutava töötleja andmed.

3. peatükk Andmete üleandmine ja kandmine registrisse 

§ 31.  Registrisse andmete kandmise alusdokumendid

  (1) Andmed kantakse registrisse andmeandja koostatud või talle esitatud alusdokumentides olevate andmete alusel, välja arvatud § 32 lõigetes 3–5 nimetatud juhul, või infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu andmepäringut esitades.

  (2) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on ehitise või ehitamisega seonduvad taotlused, teatised, load ja ettekirjutused, ehitise kui vallasasja käsutamise või pärimise dokumendid ning ehitise kui vallasasja keelde ja areste käsitlevad dokumendid.

  (3) Alusdokumentide puudumisel võib § 6 punktis 8 nimetatud andmed tuletada ortofotode ja ajalooliste kaartide alusel ja kanda registrisse ehitise esmase kasutuselevõtu tõenäoline aasta.

  (4) Andmed veevarustuse, pesemisvõimaluste, elektrisüsteemi, kanalisatsiooni, soojusvarustuse, energiaallika, tualettruumi olemasolu ja liikide ning päikesepaneelide olemasolu kohta kantakse registrisse registriparanduskande automaatkandega juhul, kui tehnosüsteemi olemasolu nähtub võrguvaldajaga sõlmitud teenuse osutamise lepingust.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 32.  Andmeandjad

  (1) Andmete esitamise ning esitatud andmete muutumisel uute andmete esitamise kohustus on füüsilistel ja juriidilistel isikutel, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel ja teistel põhimääruses nimetatud isikutel õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Registrisse kannavad andmeid:
  1) ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste, teatiste ja neile lisatud dokumentide, lubade või andmete esitamise või ehitamise alustamise ja ehitise täieliku lammutamise teatise kohta ehitusseadustikus nimetatud pädev asutus;
  2) ettekirjutuste kohta ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle riikliku järelevalve teostamiseks pädev asutus;
  3) sundvalduse kohta kohalik omavalitsus;
  4) andmete esitamise teatise kohta kohalik omavalitsus;
  5) vallasasjast ehitiste omaniku kohta notar või kohalik omavalitsus;
  6) vallasasjast ehitisega seotud pandi või kinnistamisavalduse esitamise kohta notar;
  7) vallasasjast ehitisega seotud keelu ja aresti kohta Kliimaministeerium, kohtutäitur ja rahapesu andmebüroo;
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]
  8) vallasasjast ehitise omaniku kohta vara müügil täitemenetluse korras või keeldude ja arestide kustutamise kohta Kliimaministeerium;
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]
  9) ehitise asukoha kohta Maa-amet ja kohalik omavalitsus;
  10) hoone energiamärgiseid andev ettevõtja;
  11) registreeritava soojus- ja jahutusseadme paigaldaja;
  12) huvipiirkonna kohta võrguvaldaja;
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]
  13) paragrahvi 31 lõigetes 3 ja 4 toodud andmete kohta Kliimaministeerium.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Energiamärgise andja annab energiamärgise ehitisregistris energiamärgise koostamise keskkonnas.

  (4) Registreeritava soojus- ja jahutusseadme paigaldaja kannab soojus- ja jahutusseadme andmed ehitisregistrisse registri veebilehe rakenduse kaudu.

  (5) Võrguvaldaja kannab huvipiirkonna andmed ehitisregistrisse registri veebilehe rakenduse kaudu.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 33.  Andmete registrisse esitamine ja kandmine

  (1) Andmeandja kannab registrisse andmed registri kasutamiseks loodud veebikeskkonna kaudu:
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]
  1) ehitus- võ kasutusloa kohta selle väljastamisel;
  2) ehitus- või kasutusteatise kohta ehitusseadustikus määratud tähtaja möödumisel;
  3) muude dokumentide kohta kümne päeva jooksul pärast dokumendi koostamise või esitamise kuupäeva.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Registri vastutav töötleja tagab teisest andmekogust saadavate andmete ajakohasuse infosüsteemide andmevahetuskihi vahendusel ja muudatused registreeritakse automaatselt.

4. peatükk Andmete õigsuse tagamine 

§ 34.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja on kohustatud esitama registrile ainult õigeid ja täielikke andmeid. Registrisse kantavate andmete õigsuse eest vastutab andmeandja. Vastutav töötleja ei ole kohustatud kontrollima esitatud andmete sisulist õigsust.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Vastutav töötleja tagab, et registris avaldatud andmed vastavad andmeandja poolt esitatud andmetele.

§ 35.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Ebaõigete või puudulike registriandmete korral esitab andmeandja registrile õiged andmed. Andmete parandamisel märgitakse registriparanduskande teinud isiku nimi, paranduse tegemise aeg ja paranduse tegemise põhjus.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Registriparanduskandega parandatakse andmed juhul, kui andmete parandamise eelduseks ei ole ehitusseadustikus nimetatud pädeva asutuse läbi viidavad menetlused ja tehtavad toimingud, välja arvatud § 31 lõikes 4 sätestatud juhul.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

  (3) Muudel juhtudel parandatakse ebaõiged andmed õigusaktides ettenähtud korras.

§ 36.  Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldumine

  (1) Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldutakse, kui esitatud alusdokument ei vasta selle dokumendi kohta kehtestatud nõuetele.

  (2) Teade andmete vastuvõtmisest keeldumise kohta edastatakse alusdokumendi esitanud isikule viivituseta.

§ 37.  Andmete muutmine

  (1) [Kehtetu - RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Andmete saamisel teisest andmekogust loetakse muudatuse alus saaduks, kui vastava andmevahetuskihi teenuse kaudu on muudatuse informatsioon vastutavale töötlejale kättesaadavaks tehtud.

  (3) Kui esitatud andmed on registri eesmärkidega vastuolus, on vastutaval töötlejal õigus need andmed kustutada.

5. peatükk Juurdepääs registri andmetele, andmete säilitamine ja arhiveerimine 

§ 38.  Andmete töötlemise õiguse andmine

  Andmeandjale annab andmete töötlemise õiguse vastutav töötleja vastavalt andmeandja õigusaktides sätestatud pädevusele. Andmeandja taotluse alusel võib vastutav töötleja anda pädevale ametiasutusele täiendava õiguse anda andmete töötlemise õigus asutuse piires edasi.
[RT I, 28.06.2019, 9 - jõust. 01.07.2019]

§ 39.  Andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Andmed on avalikud, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Andmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehel, välja arvatud õigusaktidest tulenevatel juhtudel.

  (3) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine ja muud kasutaja poolt ehitisregistris tehtud tegevused, sealhulgas failide allalaadimine, logitakse. Logis säilitatakse kande või päringu sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande või päringu tegija nimi. Logifaile säilitatakse üks aasta.

§ 40.  Andmete säilitamine ja kandmine registri arhiivi

  Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest. Vastutav töötleja säilitab registrisse kantud andmeid alaliselt.

6. peatükk Registri likvideerimine 

§ 41.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende hävitamine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 42.  Registri asutamine

  Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määrusega nr 405 „„Riikliku ehitisregistri” asutamine ja pidamise põhimäärus”.

§ 43.  Täiendavad registriandmed

  (1) Enne 1. oktoobrit 2014. a registrisse kantud ehitistel on registriandmeteks lisaks §-des 15–30 toodud andmetele veel järgmised registriandmed:
  1) veevarustuse liigina „lokaalne”;
  2) kanalisatsiooni liigina „lokaalne”;
  3) energiaallika liigina „küttegaas”;
  4) kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liigina „asfaltbetoon”, „bituumeniga töödeldud kruus”, „kruus”, „killustik”, „stabiliseeritud kruus või killustik”, „tellis, väikeplokk”, „tehisplaat” ja „eterniit”;
  5) välisseina liigina „profileeritud metall”, „puit” ja „tellis, väikeplokk”;
  6) katusekatte materjali liigina „eterniit”;
  7) välisseina välisviimistluse materjali liigina „puit”.

  (2) Julgeolekuasutuse ehitise kohta kantakse registrisse katastritunnus, ehitise nimetus ja ehitise aadress.

  (3) Kuni 1. aprillini 2016. a esitatakse ehitus- ja kasutusteatis, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloa taotlus ning seonduvad dokumendid pädevale asutusele ehitusseadustiku mõistes. Pädev asutus kannab esitatud ehitus- ja kasutusloa taotluste, ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade andmed ehitisregistrisse.

§ 44.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json